РЕШЕНИЕ
№ 584
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 20.12.2021 г., Протокол №31

Относно: ОС_1395/13.12.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2022 г., в частта на Приложение №2 и отмяна на Решение №519/30.09.2021 г. на ОбС-Казанлък.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „С Решение № 519 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 30.09.2021 г., Протокол №28, Общински съвет Казанлък откри процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за учредяване право на строеж на 52 броя надземни гаражни клетки с размери 3,50/6,00 м с обща площ 1092 кв.м. в Поземлен имот с идентификатор 35167.501.305, кв. 32, гр. Казанлък с обща площ 3737 кв.м., като всяка гаражна клетка е със застроена площ 21 кв.м., както и благоустрояване и озеленяване на имота и около него. Със същото решение бяха определени е следните критерии за оценка на предложенията на потенциалните кандидати:

1. Цена на право на строеж;

2. Размер на инвестициите свързани с благоустрояване и озеленяване на ПИ с идентификатор 35167.501.305, кв.32, гр. Казанлък и около него;

3. Срок за реализиране правото на строеж на 52 броя надземни гаражни клетки;

4. Срок за извършване на благоустрояване и озеленяване по т.2 – не по-дълъг от пет месеца, след издаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация на гаражите.

В следствие публикуването на конкурса, в определения от Общинския съвет срок, оферти за участие са подали двама кандидати – „КЕЙ ДЖИ КАЗАНЛЪК“ ООД и „ВТС ГРУП“ ООД. Въз основа на предложенията на кандидатите, назначената комисия е оценила кандидатите и е извършила класиране и ми е представила протокола. След преглед на цялата представена ми документация се установи, че критерий за оценка № 4 „Срок за извършване на благоустрояване и озеленяване по т.2 – не по-дълъг от пет месеца, след издаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация на гаражите“, е определен в противоречие с чл. 178, ал. 3, т. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/. Съгласно цитираната разпоредба Строежите не се въвеждат в експлоатация, когато не са извършени мероприятията, предвидени в част "Вертикална планировка" и не е реализирано озеленяване по одобрения проект. От анализа на правната разпоредба се вижда, че критерият „Срок за извършване на благоустрояване и озеленяване по т.2 – не по-дълъг от пет месеца, след издаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация на гаражите“ е реално неизпълним от участниците, тъй като озеленяването и облагородяването са необходим елемент от строителния процес, който позволява въвеждането на обекта в експлоатация и същото не може да се изпълнява след това.

От всичко изложено до тук е видно, че при вземане на цитираното по-горе решение, съществено е нарушен материалния закон.

Съгласно чл. 99, т. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, влязъл в сила индивидуален административен акт, може да бъде отменен или изменен от органа, който го е издал, когато съществено е нарушено някое от изискванията за законосъобразността му, поради което предлагам Решение № 519 от 30.09.2021 г., на Общински съвет Казанлък да бъде отменено и публичнооповестения конкурс за учредяване право на строеж за построяване на 52 броя надземни гаражни клетки в Поземлен имот с идентификатор 35167.501.305, кв. 32, гр. Казанлък да бъде прекратен.

Въпреки допуснатия порок в Решение № 519/30.03.2021 год., с оглед изпълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък, считам за целесъобразно да бъде проведена процедура за учредяване право на строеж на 52 броя надземни гаражни клетки в Поземлен имот с идентификатор 35167.501.305, кв. 32, гр. Казанлък, но чрез публичен търг по реда на Глава шеста, Раздел втори от Наредба № 15 на Общински съвет Казанлък за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, при следните условия:

 • Начална цена на правото на строеж за построяване на 52 броя гаражни клетки – 89 700 /осемдесет и девет хиляди и седемстотин лева/ лв. без ДДС – равна на изготвената за целта пазарна оценка;
 • Спечелилият кандидат да се задължи да извърши благоустрояване и озеленяване на ПИ с идентификатор 35167.501.305, кв.32, гр. Казанлък и около него, съгласно приложената Количествена сметка.
 • По този начин отново ще се постигне изпълнението на годишната програма, но по начин недопускащ неравенство между потенциалните участници и невъзможност на общината да осъществи ефективен контрол по отношение на заявените от участниците инвестиции.“

  Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 99, т. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, и чл. 37 от Закона за общинската собственост, чл.50, ал.1 и ал.2, чл. 80, т.5 и чл.81, ал. 1 от Наредба № 15 на Общински съвет Казанлък за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

   

  Р Е Ш И:

   

  1. Отменя Решение № 519 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 30.09.2021 г., Протокол № 28.

  2. Прекратява публичнооповестен конкурс за учредяване право на строеж за построяване на 52 броя надземни гаражни клетки в Поземлен имот с идентификатор 35167.501.305, кв. 32, гр. Казанлък да бъде прекратен, открит с Решение № 519/30.09.2021 г.

  3. Депозитните вноски за участие на кандидатите, както и разходите им за закупуване на тръжна документация да бъдат възстановени.

  4. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък за 2022 г., приета с Решение № 556/25.11.2021 г. в частта на Приложение № 2 с нова Позиция 9. 

  5.  Открива процедура за провеждане на публичен търг за учредяване право на строеж на 52 броя надземни гаражни клетки с размери 3,50/6,00 м, с обща площ 1092 кв.м. в Поземлен имот с идентификатор 35167.501.305, кв. 32, гр. Казанлък, с обща площ 3737 кв.м., като всяка гаражна клетка е със застроена площ 21 кв.м., както и благоустрояване и озеленяване на имота и около него, съгласно КС, приложение към настоящото решение.

  6. Определя начална тръжна цена на правото на строеж за построяване на 52 броя гаражни клетки – 89 700 /осемдесет и девет хиляди и седемстотин лева/ лв. без ДДС.

  7. Оправомощава Кмета на Община Казанлък да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на публичния търг при спазване изискванията на Глава VІ от Наредба №15 на ОбС, както и да сключи договор със спечелилият участник, съобразно настоящото решение.

   

  Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

  Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

  Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

  Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

   

  Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък, „КЕЙ ДЖИ КАЗАНЛЪК“ ЕООД, ЕИК: 202993925, със седалище и адрес на управление: гр. Казанлък, ул. „Кирил и Методий“ № 5, ет. 1, офис 8; „ВТС ГРУП“ ООД, ЕИК: 205924647, със седалище и адрес на управление: с. Ягода, община Мъглиж, ул. „8-ми Март“ № 44.

   

  Участвали в поименно гласуване 30 общински съветници, от които „За” 28.

   

  Вярно с оригинала!

  ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

  (Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)  публ: 22/12/2021 г.