РЕШЕНИЕ
№586
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 20.12.2021 г., Протокол №31


Относно: ОС_1388/09.12.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 6 300,00 лв. без ДДС при разпореждане с имот проектен идентификатор 35167.505.9189, част от УПИ IV-106 - "За жилищни нужди" - общинска частна собственост в кв.92 по плана на гр. Казанлък и сключване на договор за прехвърляне на собственост. С писмо вх. №ОС-1392/10.12.2021 г., вносителят прилага Акт за частна общинска собственост №4079/22.11.2021 г.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „Със Заявление вх. №94-Б-2034-1/16.09.2021 г. от Бони Бечев, като собственик на УПИ V-1583 /ПИ с идентификатори 35167.505.1583/ е поискано закупуването на част от УПИ IV-за жилищни нужди /ПИ с идентификатор 35167.505.106/, частна общинска собственост в кв.92 гр. Казанлък. С Писмо изх. №94-Б-2034-1#1/24.09.2021 г. от Драгомир Петков - заместник кмет „Финанси, икономика и собственост“ при Община Казанлък е изпратено искането за процедура по промяна на границите по реда на Закона за устройство на територията. По направеното предложение от собственика на УПИ V-1583 кв.92 гр. Казанлък е издадена Заповед №1739 от 30.09.2021 г., с която е разрешено изработването на подробния устройствен план за част от кв.92, относно УПИ IV-106 - за жилищни нужди и УПИ V-1583. На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ заповедта е съобщена на заинтересованите лица, като в законноустановения срок не са направени писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП.

Съгласно изработеният проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП), одобрен с Решение №434 от 25.05.2006 г. на Общински съвет Казанлък за част от кв.92, гр. Казанлък при промяна на граници между съседни имоти е необходимо да се сключи предварителен договор по чл.15, ал.5 от ЗУТ за прехвърляне право на собственост на реална част от общински урегулиран поземлен имот – незастроена земя с площ 90 (деветдесет) кв.м, за която е образуван проектен имот с идентификатор 35167.505.9189 (тридесет и пет хиляди, сто шестдесет и седем, точка, петстотин и пет, точка, девет хиляди сто осемдесет и девет), при граници: Проектен имот с идентификатор 35167.505.9190 и Поземлени имоти с идентификатори: 35167.505.1570, 35167.505.1583, 35167.505.1632 по скица-проект на правоспособното лице по ЗКИР инж. Ст. Мирлев за изменение на Поземлен имот 35167.505.106 по КККР на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, представляваща общинска частна собственост, вид територия-урбанизирана, НТП Комплексно застрояване, площ 2007 кв.м, стар номер 106, квартал 92, парцел IV, при граници: УПИ XII-1569,1570, УПИ  XI-за трафопост, улици „Тъжа“, ул. “Банянска“ и ул. “Мусала“.

С Договор №ДО6-264 от 23.11.2021 г. е възложена да се извърши пазарна оценка от независим оценител за незастроена земя с площ 90 (деветдесет) кв.м, за която е образуван проектен имот с идентификатор 35167.505.9189 (тридесет и пет хиляди, сто шестдесет и седем, точка, петстотин и пет, точка, девет хиляди сто осемдесет и девет), като същата е на стойност 6 300 лв. (шест хиляди и триста лева).

Съгласно чл.15, ал.3 от ЗУТ границите на УПИ могат да се променят с план за регулация само със съгласието на собствениците, изразено със заявление и предварителен договор за прехвърляне на собственост. Съгласно чл.19, ал.2 от ЗЗД, предварителният договор трябва да съдържа уговорки, относно съществените условия на окончателния договор. В този смисъл за прехвърляне на собственост на общински имот при изменение на ПУП, на основание чл.35, ал.4, т.2 от ЗОС, във връзка с чл.15, ал.3 и §22 ал.1, т.1, б. „б“ от ЗУТ и по реда на чл.46, ал.9 от Наредба №15 за ПУРОИ на ОбС-Казанлък е необходимо Общински съвет Казанлък да определи пазарната цена на общинския имот.

В Приложение №6 към Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост на община Казанлък за 2021 година, приета с Решение №291/26.11.2020 г. на ОбС-Казанлък е предвидено разпореждане с имоти, по заявления на лица за придаваеми по регулация общински земи. За прехвърляне на собствеността на общинския имот е необходимо същата да бъде допълнена.

Данъчната оценка на УПИ IV-106 - „за жилищни нужди“ общинската земя е 45 157,50 лева, по Удостоверение за ДО №74004060040/13.09.2021 г. на Дирекция „Местни приходи” за 2007 кв.м, а за проектен имот с идентификатор 35167.505.9189 с площ 90 кв.м е 2 025,00 лева. За общински имот УПИ IV-106 - „за жилищни нужди“ в кв.92 по плана на гр. Казанлък има АЧОС №668 от 29.04.2003 г.

Относно поисканата промяна на ПУП е изготвено становище от гл. архитект на Община Казанлък, в което същия излага виждане, че плана може да бъде променен по искания от заявителя начин.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.8, ал.9, чл.35, ал.4, т.2, чл.41, ал.2 от ЗОС, чл.46, ал.3 от Наредба №15 за ПУРОИ на ОбС-Казанлък, във връзка с чл.15, ал.3 и ал.5 и §22 ал.1, т.1, б. „б“ от ЗУТ, чл.19 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД),

 

Р Е Ш И:

 

1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост на община Казанлък за 2021 година, приета с Решение №291/26.11.2020 г. на ОбС-Казанлък, като към Приложение №6 се включва:

 

АОС

Име, фамилия/фирма

Приход

(лв.)

Предназначение

Описание на имота

 

 

№668/2003 г.

Бони Бечев

Дани Бечев

Христо Бечев

Клавдия Бечева

 

6 300,00

жилищно

проектен имот с идентификатор 35167.505.9189 с площ 90 кв.м

 

 

2. Оправомощава Кмета на Община Казанлък да сключи предварителен договор по чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ за прехвърляне собственост на проектен имот с идентификатор 35167.505.9189 с площ 90 кв.м - част от УПИ IV-106 - „за жилищни нужди“ – общинска частна собственост по Подробен устройствен план, одобрен с Решение №434 от 25.05.2006 г. на Общински съвет Казанлък, към Урегулиран поземлен имот (УПИ) V-1583 кв.92 в гр. Казанлък по скица-проект от правоспособно лице по Закона за кадастъра и имотния регистър.

3. Определя пазарна оценка на незастроена земя с площ 90 (деветдесет) кв.м, за която е образуван проектен имот с идентификатор 35167.505.9189 (тридесет и пет хиляди, сто шестдесет и седем, точка, петстотин и пет, точка, девет хиляди сто осемдесет и девет), който проектен имот е предвиден като придаваема част към съседен Урегулиран поземлен имот (УПИ) V-1583  на стойност 6 300 лв. (шест хиляди и триста лева).

4. Оправомощава Кмета на Община Казанлък, след влизане в сила на изменение на Подробен устройствен план – План за регулация в обхват част от кв.92, относно УПИ IV-106-„за жилищни нужди“ и УПИ V-1583, издаване на актуална скица за проектен имот с идентификатор 35167.505.9189 и съставяне на акт за частна общинска собственост, да сключи окончателен договор за прехвърляне собствеността на Поземления имот по т.1 от настоящото решение, съобразно клаузите на предварителния договор.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък, Бони Бечев – с адрес гр. Казанлък, Дани Бечев – с адрес гр. Казанлък, Христо Бечев – с адрес гр. Казанлък и Клавдия Бечева – с адрес за кореспонденция гр. Казанлък.

 

Участвали в поименно гласуване 34 общински съветници, от които „За” 33.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 22/12/2021 г.