РЕШЕНИЕ
№588
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 20.12.2021 г., Протокол №31


Относно: ОС_1385/09.12.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект решение относно определяне размера на паричната гаранция на управителите  на публичните предприятия - общински търговски дружества, която те дават за своето управление.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В чл.54, ал.1, т.5 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, обнародван ДВ бр. 40 от 5 май 2020 г., е записано, че в договорите за управление или за контрол се определя размерът на паричната гаранция, но не по-малко от 3-месечното им брутно възнаграждение, която те дават за своето управление.

В приетата с Решение №538/28.10.2021 г. на Общински съвет – Казанлък нова Наредба №19 за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия –търговски дружества с общинско участие в капитала и общинските предприятия, в чл.62, ал.1, т.4 е записано, че с договорите за управление се определя размера на паричната гаранция и в ал.3 е определено реда за връщането й.

Към настоящият момент парична гаранция има определена само в договора за управление на „Казанлъшка Искра“ ЕООД.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.54, ал.1, т.5 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия,

 

Р Е Ш И:

 

 • Изменя Договор №Д10-34/14.10.2020 г. за възлагане управлението на „БАЛКАНИНВЕСТ“ ЕООД, сключен между Кмета на Община Казанлък и Петко Карагитлиев, както следва:
 • Текста на чл.2 става ал.1
 • Създават се нови ал.2 и ал.3 към чл.2 със следния текст:
 • „(2) УПРАВИТЕЛЯТ е длъжен да внесе парична гаранция в размер на 3-месечното му брутно възнаграждение, изчислено на база четвърто тримесечие на 2021 г., която той дава за своето управление в срок до 31.03.2022 г. по сметките на Община Казанлък.

  (3) Гаранцията по ал.2 се връща след прекратяване на договора за управление и след решение на Общински съвет – Казанлък за освобождаване от отговорност. Заедно с гаранцията се изплаща и лихва в размер на основния лихвен процент, определен от БНБ на основание чл.35 от Закона за БНБ за съответния период.

  Лихвата е дължима върху внесената сума от датата на внасяне до датата на възстановяване“.

 • В останалата си част Договор № Д10-34/14.10.2020 г. остава непроменен.
 •  

 •  Изменя Договор №Д10-1/04.01.2021 г. за възлагане управлението на ДКЦ „ПОЛИКЛИНИКА-КАЗАНЛЪК“ ЕООД, сключен между Кмета на Община Казанлък и д-р Красимир Пейчев, както следва:
 • Създават се нови ал.3 и ал.4 в чл.1, със следния текст:
 • „(3) УПРАВИТЕЛЯТ е длъжен да внесе парична гаранция в размер на 3-месечното му брутно възнаграждение, изчислено на база четвърто тримесечие на 2021 г., която той дава за своето управление в срок до 31.03.2022 г. по сметките на Община Казанлък.

  (4) Гаранцията по ал.3 се връща след прекратяване на договора за управление и след решение на Общински съвет – Казанлък за освобождаване от отговорност. Заедно с гаранцията се изплаща и лихва в размер на основния лихвен процент, определен от БНБ на основание чл.35 от Закона за БНБ за съответния период.

  Лихвата е дължима върху внесената сума от датата на внасяне до датата на възстановяване“.

 • В останалата си част Договор №Д10-1/04.01.2021 г. остава непроменен.
 •  Изменя Договор №Д06-88/12.05.2016 г. за възлагане управлението на „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – Д-Р ХРИСТО СТАМБОЛСКИ“ ЕООД, сключен между Кмета на Община Казанлък и д-р Кети Маналова - Владкова и сключените към него анекси, както следва:
 • Създават се нови ал.3 и ал.4 в чл.1, със следния текст:
 • „(3) УПРАВИТЕЛЯТ е длъжен да внесе парична гаранция в размер на 3-месечното му брутно възнаграждение, изчислено на база четвърто тримесечие на 2021 г.,  която той дава за своето управление в срок до 31.03.2022 г. по сметките на Община Казанлък.

  (4) Гаранцията по ал.3 се връща след прекратяване на договора за управление и след решение на Общински съвет – Казанлък за освобождаване от отговорност. Заедно с гаранцията се изплаща и лихва в размер на основния лихвен процент, определен от БНБ на основание чл.35 от Закона за БНБ за съответния период.

  Лихвата е дължима върху внесената сума от датата на внасяне до датата на възстановяване“.

 • В останалата си част Договор № Д06-88/12.05.2016 г. остава непроменен.
 •  Възлага на Кмета на Община Казанлък да подпише Анекси към сключените договори за управление с управителите на публичните предприятия - общински търговски дружества.
 •  

  Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

  Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

  Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

  Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

  Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък, Петко Карагитлиев – Управител на „Балканинвест“ ЕООД, Д-р Красимир Пейчев – Управител на ДКЦ „Поликлиника-Казанлък“ ЕООД и Д-р Кети Маналова - Владкова – Управител на „МБАЛ-д-р Христо Стамболски“.

   

  Участвали в гласуване 34 общински съветници, от които „За” 33.

   

  Вярно с оригинала!

  ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

  (Гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                       (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)  публ: 22/12/2021 г.