РЕШЕНИЕ
№589
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 20.12.2021 г., Протокол №31


Относно: ОС_1383/07.12.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно предоставяне на земи от общинския поземлен фонд.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „Възстановяването на земеделска земя започва през 1991 г. с подаване на заявления от собствениците пред ОС ”Земеделие” – гр. Казанлък. Общинската служба по земеделие, въз основа на влезлия в сила план за земеразделяне, постановява решение за признато право на собственост. Съгласно чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ общината стопанисва и управлява земеделската земя, останала след възстановяването на правата на собствениците и в регистъра към плана за земеразделяне като собственик е вписана община Казанлък. След влизане в сила на плана за земеразделяне и одобрената карта на съществуващи и възстановими стари реални граници невъзстановените и непотърсени земи стават общинска собственост. Съгласно чл.19, ал.4 от ЗСПЗЗ (ДВ. бр.43 от 29 Април 2008 г.) за срок от 5 години общините са били длъжни да предоставят тези земи при наличие на едно от следните условия:

1. установяване на границите на земеделските имоти, за които е издадено решение на общинската служба по земеделие за признаване на правото на възстановяване на собствеността в съществуващи или възстановими стари реални граници;

2. изпълнение на съдебни решения за признато право на собственост;

3. обезщетяване на собствениците, чиято собственост не може да бъде възстановена;

4. изпълнение на проекти за уедряване на земеделските земи в землищата на територията на общината;

5. изпълнение на обекти от техническата инфраструктура, както и на други проекти, за които съгласно закон се допуска принудително отчуждаване.

В изпълнение на чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ директора на ОД ”Земеделие” – гр. Стара Загора е одобрил със Заповед №137/11.11.2008 г. протоколно решение от 10.11.2008 г. по чл.45в, ал.5 от ППЗСПЗЗ на заседанието на комисията по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ за землищата на община Казанлък.

С измененията на ЗСПЗЗ (ДВ бр.62 от 2010 г.) са отменени текстовете, които задължават общините да предоставят на граждани от земите, собственост на общината. С ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ е създаден нов параграф 27, съгласно който неприключилите производства по обезщетяване със земеделски земи от общинския поземлен фонд се приключват по досегашния ред и общинските съвети предоставят земи от общинския поземлен фонд при наличие на едно от следните условия:

l. установяване на границите на земеделските имоти, за които е издадено решение на общинската служба по земеделие за признаване на правото на възстановяване на собствеността в съществуващи или възстановими стари реални граници;

2. изпълнение на съдебни решения за признато право на собственост;

3. обезщетяване на собствениците, чиято собственост не може да бъде възстановена.

В общинска администрация са постъпили много заявления от граждани, които са се снабдили с нотариални актове и не са ги вписали в регистъра на собствениците към картата на възстановената собственост. Към момента тези имоти са предадени по описания по-горе ред в собственост на Община Казанлък. Въз основа на постъпилите молби на гражданите е направено запитване до ОС "Земеделие" гр. Казанлък по имена на собственици на земеделски земи относно това дали е спазена процедурата за заявяване и признаване на собствеността на гражданите по реда на ЗСПЗЗ е получена информация, както следва:

1. Иван Енев, починал на 03.11.1981 г., видно от Удостоверение за наследници №909/10.06.2020 г., няма заявяван, признат или отказан имот по реда на ЗСПЗЗ от ОС „Земеделие” гр. Казанлък, представляващ земеделска земя – лозе, с площ от 1400 (хиляда и четиристотин) кв.м, находящ се в местност „Старите лозя“ /Субашко/, землище на гр. Казанлък, EKАTTE: 35167. Наследниците на Иван Енев са подали Заявление с вх. №194-А-2658-1/27.07.2020 г., като собственици на имот с площ от 1400 (хиляда и четиристотин) кв.м, съгласно Нот. акт №109, т. II, Дело №767/1969 г., представляващ Поземлен имот с планоснимачен №636 по Кадастралния план на ползвателите на местност „Субашко“ /Старите лозя/, одобрен със Заповед №653/22.07.1996 г. на кмета на община Казанлък,  при граници: от север – ПИ №626, от изток – ПИ №635, ПИ №644, от запад – полски път, от юг – ПИ №637. Поземлен имот с планоснимачен №636 по Кадастралния план на ползвателите е идентичен с част от Поземлен имот №170.636, местност „Старите лозя“, целият с площ от 1664 (хиляда шестстотин шестдесет и четири) кв. метра по Карта на възстановената собственост (КВС) за землището на гр. Казанлък, ЕКАТТЕ: 35167. След изработването на Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, всички данни за имоти попадащи в урбанизираната територия и землището на гр. Казанлък са предадени на СГКК - гр. Стара Загора. Съгласно изработените Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Казанлък и Скица №15-697914/03.08.2020 г. на СГКК – гр. Стара Загора, следва ПИ №170.636, с площ от 1664 (хиляда шестстотин шестдесет и четири) кв.м, находящ се в местност „Старите лозя“ по Карта на възстановената собственост (КВС) за землището на гр. Казанлък, ЕКАТТЕ: 35167 да бъде отразен като Поземлен имот с идентификатор №35167.170.636 по КККР на гр. Казанлък, при граници: Поземлен имот с идентификатор №35167.170.637, №35167.170.644, №35167.170.635, №35167.170.627, №35167.170.626 и №35167.170.108.

2. Марийка Мутафова и Димитър Мутафов, нямат заявяван, признат или отказан имот по реда на ЗСПЗЗ от ОС „Земеделие” гр. Казанлък, представляващ земеделска земя – лозе, с площ от 700 (седемстотин) кв.м, находящ се в местност „Старите лозя“, землище на гр. Казанлък, EKАTTE: 35167. Марийка Мутафова и Димитър Мутафов са подали Заявление с вх. №194-М-9251-1/18.10.2021 г., като собственици на имот с площ от 700 (седемстотин) кв.м, съгласно Нот. акт №83, т. VI, Дело №2503/1994 г., представляващ Поземлен имот с планоснимачен №2628 по Кадастралния план на ползвателите на местност „Старите лозя“, одобрен със Заповед №653/22.07.1996 г. на кмета на община Казанлък,  при граници: от север – ПИ №2627, от изток – ПИ №2629, от запад – ПИ №2642, ПИ №2641, ПИ №2640, от юг – ПИ №2633. Поземлен имот с планоснимачен №2628 по Кадастралния план на ползвателите е идентичен с Поземлен имот №122.628, местност „Старите лозя“, с площ от 704 (седемстотин и четири) кв. метра по Карта на възстановената собственост (КВС) за землището на гр. Казанлък, ЕКАТТЕ: 35167.

След изработването на Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, всички данни за имоти попадащи в урбанизираната територия и землището на гр. Казанлък са предадени на СГКК - гр. Стара Загора. Съгласно изработените Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Казанлък и Скица №15-1207188/05.11.2021 г. на СГКК – гр. Стара Загора, следва ПИ №122.628, с площ от 704 (седемстотин и четири)  кв.м, находящ се в местност „Старите лозя“ по Карта на възстановената собственост (КВС) за землището на гр. Казанлък, ЕКАТТЕ: 35167 да бъде отразен като Поземлен имот с идентификатор №35167.122.628 по КККР на гр. Казанлък, при граници: Поземлен имот с идентификатор №35167.122.641, №35167.122.640, №35167.122.633, №35167.122.629, №35167.122.166, №35167.122.627 и №35167.122.642.

3. Атанас Вълчанов, починал на 13.01.2015 г., видно от Удостоверение за наследници №98/16.01.2015 г., няма заявяван, признат или отказан имот по реда на ЗСПЗЗ от ОС „Земеделие” гр. Казанлък, представляващ земеделска земя – лозе, с площ 700/1050 (седемстотин от хиляда и петдесет) кв.м, находящ се в местност „Старите лозя“, землище на гр. Казанлък, EKАTTE: 35167. Наследниците на Атанас Вълчанов са подали Заявление с вх. №194-Б-1238-1#1/23.09.2021 г., като собственици на имот с площ 700/1050 (седемстотин от хиляда и петдесет) кв.м, съгласно Нот. акт №82, т. VI, Дело №2501/1994 г., представляващ Поземлен имот с планоснимачен №2640 по Кадастралния план на ползвателите на местност „Старите лозя“, одобрен със Заповед №653/22.07.1996 г. на кмета на община Казанлък,  при граници: от север – ПИ №2641 от изток – ПИ №2628, ПИ №2633, от запад – полски път, от юг – ПИ №2633. Поземлен имот с планоснимачен №2640 по Кадастралния план на ползвателите е идентичен с Поземлен имот №122.640, местност „Старите лозя“, целият с площ от 1054 (хиляда петдесет и четири) кв.м по Карта на възстановената собственост (КВС) за землището на гр. Казанлък, ЕКАТТЕ: 35167. След изработването на Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, всички данни за имоти попадащи в урбанизираната територия и землището на гр. Казанлък са предадени на СГКК - гр. Стара Загора. Съгласно изработените Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Казанлък и Скица №15-1071581/01.10.2021 г. на СГКК – гр. Стара Загора, следва ПИ №122.640, с площ от 1054 (хиляда петдесет и четири) кв.м, находящ се в местност „Старите лозя“ по Карта на възстановената собственост (КВС) за землището на гр. Казанлък, ЕКАТТЕ: 35167 да бъде отразен като Поземлен имот с идентификатор №35167.122.640 по КККР на гр. Казанлък, при граници: Поземлен имот с идентификатор №35167.122.639, №35167.122.633, №35167.122.628, №35167.122.166 и №35167.122.641.

4. Божура Стоилова, починала на 12.01.1989 г., видно от Удостоверение за наследници №1620/19.08.2021 г., няма заявяван, признат или отказан имот по реда на ЗСПЗЗ от ОС „Земеделие” гр. Казанлък, представляващ земеделска земя – лозе, с площ от 874 (осемстотин седемдесет и четири) кв.м, находящ се в местност „Старите лозя“ /Татарска могила/, землище на гр. Казанлък, EKАTTE: 35167. Наследниците на Божура Стоилова са подали Заявление с вх. №194-И-944-2/23.08.2021 г., като собственици на имот с площ 874/3000 (осемстотин седемдесет и четири от три хиляди) кв.м, съгласно Съдебен протокол от 13.07.1967 г. на Казанлъшки Народен Съд, представляващ Поземлен имот с планоснимачен №481 по Кадастралния план на ползвателите на местност „Старите лозя“ /Татарска могила/, одобрен със Заповед №653/22.07.1996 г. на кмета на община Казанлък,  при граници: от север – ПИ №482, от изток – ПИ №479, ПИ №478, от запад – полски път, от юг – ПИ №477.

Поземлен имот с планоснимачен №481 по Кадастралния план на ползвателите е идентичен с Поземлен имот №220.481, местност „Старите лозя“, с площ от 874 (осемстотин седемдесет и четири) кв. метра по Карта на възстановената собственост (КВС) за землището на гр. Казанлък, ЕКАТТЕ: 35167. След изработването на Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, всички данни за имоти попадащи в урбанизираната територия и землището на гр. Казанлък са предадени на СГКК - гр. Стара Загора. Съгласно изработените Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Казанлък и Скица №15-943613/26.08.2021 г. на СГКК – гр. Стара Загора, следва ПИ №220.481, с площ от 874 (осемстотин седемдесет и четири) кв.м, находящ се в местност „Старите лозя“ по Карта на възстановената собственост (КВС) за землището на гр. Казанлък, ЕКАТТЕ: 35167 да бъде отразен като Поземлен имот с идентификатор №35167.220.481 по КККР на гр. Казанлък, при граници: Поземлен имот с идентификатор №35167.220.518, №35167.220.477, №35167.220.478, №35167.220.479 и №35167.220.482.

5. Здравка Христова няма заявяван, признат или отказан имот по реда на ЗСПЗЗ от ОС „Земеделие” гр. Казанлък, представляващ земеделска земя – лозе, с площ от 1090 (хиляда и деветдесет) кв.м, находящ се в местност „Старите лозя“, землище на гр. Казанлък, EKАTTE: 35167. Здравка Христова е подала Заявление с вх. №194-З-354-1/19.08.2021 г., като собственик на имот с площ от 1090 (хиляда и деветдесет) кв.м, съгласно Нот. акт №83, т. IV, Дело №1229/1996 г., представляващ Поземлен имот с планоснимачен №586 по Кадастралния план на ползвателите на местност „Старите лозя“ /Татарска могила/, одобрен със Заповед №653/22.07.1996 г. на кмета на община Казанлък,  при граници: от север – ПИ №587, ПИ №933, от изток – полски път, от запад – полски път, ПИ №587, от юг – ПИ №585. Поземлен имот с планоснимачен №586 по Кадастралния план на ползвателите е идентичен с Поземлен имот №170.586, местност „Старите лозя“, с площ от 1114 (хиляда сто и четиринадесет) кв. метра по Карта на възстановената собственост (КВС) за землището на гр. Казанлък, ЕКАТТЕ: 35167. След изработването на Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, всички данни за имоти попадащи в урбанизираната територия и землището на гр. Казанлък са предадени на СГКК - гр. Стара Загора. Съгласно изработените Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Казанлък и Скица №15-923941/20.08.2021 г. на СГКК – гр. Стара Загора, следва ПИ №170.586, с площ от 1114 (хиляда сто и четиринадесет) кв.м, находящ се в местност „Старите лозя“ по Карта на възстановената собственост (КВС) за землището на гр. Казанлък, ЕКАТТЕ: 35167 да бъде отразен като Поземлен имот с идентификатор №35167.170.586 по КККР на гр. Казанлък, при граници: Поземлен имот с идентификатор №35167.170.82, №35167.170.585, №35167.170.933 и №35167.170.587.

След направената в ОбС "Земеделие" справка по имената на собствениците и номерата на имотите, описани в цитираните нотариални актове, приложени, няма образувани преписки за възстановяване правата на собствениците или на техните наследници върху земеделските земи.

Съгласно §27 ал.2 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ (ДВ.бр. 62/2010 г.) ОбС Казанлък може да вземе решение за предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд. ”

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с §27, ал.2 от ПЗР на  ЗИД на ЗСПЗЗ /ДВ бр. 62/2010 г./, и чл.45в, ал.10 от ППЗСПЗЗ,

 

Р Е Ш И:

 

Дава съгласие за предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд при наличие на нотариален акт, като се отпишат от Актовите книги за общинска собственост и се снемат от счетоводен отчет следните имоти:

 

1. 1400/1664 (хиляда и четиристотин от хиляда шестстотин шестдесет и четири) кв.м, представляващи част от Поземлен имот с идентификатор №35167.170.636 по КККР на гр. Казанлък, идентичен с Поземлен имот с планоснимачен №636, по Кадастралния план на ползвателите, целият с площ от 1664 (хиляда шестстотин шестдесет и четири) кв.м, в собственост на наследниците на Иван Енев по силата на Нот. акт №109, т. II, Дело №767/1969 г.

2. Поземлен имот с идентификатор №35167.122.628 по КККР на гр. Казанлък, идентичен с Поземлен имот с планоснимачен №2628 по Кадастралния план на ползвателите, с площ от 704 (седемстотин и четири)  кв.м, в собственост на Марийка Мутафова и Димитър Мутафов по силата на Нот. акт №83, т.VI, Дело №2503/1994 г.

3. 700/1054 (седемстотин от хиляда петдесет и четири) кв.м, представляващи част от Поземлен имот с идентификатор №35167.122.640 по КККР на гр. Казанлък, идентичен с Поземлен имот с планоснимачен №2640, по Кадастралния план на ползвателите, целият с площ от 1054 (хиляда петдесет и четири) кв.м, в собственост на наследниците на Атанас Вълчанов по силата на Нот. акт №82, т. VI, Дело № 2501/1994 г.

4. 874/3000 (осемстотин седемдесет и четири от три хиляди) кв.м, представляващи Поземлен имот с идентификатор №35167.220.481 по КККР на гр. Казанлък, идентичен с Поземлен имот с планоснимачен №481, по Кадастралния план на ползвателите, целият с площ от 874 (осемстотин седемдесет и четири) кв.м, в собственост на наследниците на Божура Стоилова по силата на Съдебен протокол от 13.07.1967 г. на Казанлъшки Народен Съд.

5. Поземлен имот с идентификатор №35167.170.586 по КККР на гр. Казанлък, идентичен с Поземлен имот с планоснимачен №586 по Кадастралния план на ползвателите, с площ от 1114 (хиляда сто и четиринадесет) кв.м, в собственост на Здравка Христова по силата на Нот. акт №83, т.IV, Дело №1229/1996 г.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък;

Юлия Маринова, гр. Казанлък;

Анатоли Маринов, гр. Казанлък;

Марийка Мутафова, гр. Казанлък;

Димитър Мутафов, гр. Казанлък;

Боянка Вълчанова, гр. Казанлък;

Денко Денев, гр. Казанлък;

Сава Денев, гр. Казанлък;

Райна Иванова, гр. Стара Загора;

Мариела Варадева, гр. Казанлък;

Станислав Господинов, гр. Казанлък;

Йорданка Петкова, гр. Казанлък;

Илия Младенов, гр. Казанлък;

Недялко Илиев, гр. Казанлък;

Младен Илиев, гр. Казанлък;

Илия Илиев, гр. Казанлък;

Красимир Илиев, гр. Казанлък;

Лиляна Атанасова, с. Бузовград;

Здравка Христова, гр. Казанлък.

Участвали в поименно гласуване 33 общински съветници, от които „За” 31.

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 22/12/2021 г.