РЕШЕНИЕ
№ 595
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 27.01.2022 г., Протокол № 33

Относно: ОС_1422/10.01.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на общината с проект за решение относно приемане на Общински план за младежта за 2022 г. на Община Казанлък.


Мотиви: На основание чл.15 и чл.16 от Закона за младежта ежегодно Кмета на Община Казанлък анализира състоянието на младежта в общината и изготвя проект на Общински годишен план за младежта, който се приема с решение на Общински съвет.

Годишният общински план за младежта определя целите и приоритетите на общинската политика за младежта, в съответствие с Националната стратегия за младежта, като се предвиждат ресурси за неговата реализация от общинския бюджет. Приложеният Общински план за младежта на Община Казанлък за 2022 г. е изготвен по методология на Министерството на младежта и спорта и е изцяло съобразен с приоритетите в Националната стратегия за младежта. В него се анализира състоянието и предизвикателствата на младежта в общината. На тяхна база се приоритизират дейности по провеждане на общинската политика за младежта. Община Казанлък заедно с младежки организации на територията на общината, ежегодно разписват, предлагат и организират инициативи и дейности за повишаване активността на младежите. През м. ноември 2021 г. предложенията бяха обобщени и обсъдени от Младежки общински съвет – гр. Казанлък и младежки организации. Дейностите и инициативите са включени за изпълнение в Общинския план за младежта на Община Казанлък за 2022 г. Общинският план за младежта на Община Казанлък за 2022 г. се обезпечава от Приложение №19 „Младежки календар“, част от бюджета на Община Казанлък.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, във връзка чл. 16, ал. 1 от Закон за младежта,

Р Е Ш И:

 

Приема Общински план за младежта на Община Казанлък за 2022 г.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

Участвали в гласуването 34 общински съветници, от които „За” 33.

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                              (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 01/02/2022 г.