РЕШЕНИЕ
№ 596
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 27.01.2022 г., Протокол № 33


Относно: ОС_1431/17.01.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно приемане на Общинска стратегия за личностно развитие на децата и учениците в община Казанлък за периода 2021-2022 година.


Мотиви: В изпълнение на чл.197, ал.1 и ал.2 от ЗПУО и чл.5 от Наредба за приобщаващото образование Община Казанлък разработва Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците, която се приема от Общински съвет – Казанлък за срок от две години. Общинската стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците е изготвена съгласно националните и европейските приоритети за осигуряване на приобщаващото образование на децата и учениците. Тя отразява обективното състояние, традициите и спецификата на всяка институция в системата на предучилищното и училищното образование.  Стратегията на Община Казанлък е разработена въз основа на Областна стратегия за личностно развитие на децата и учениците в област Стара Загора, която е одобрена от Областния съвет за развитие в края на миналата година с Протокол № 1/01.10.2021 г.

В Областната стратегия са залегнали данните от Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците на територията на община Казанлък, приет с Решение № 384/25.03.2021 г. на Общински съвет – Казанлък. Данните от Анализа са използвани и за изготвяне на Общинската стратегия. Изготвянето на този стратегически документ създава условия за развитие и участие на децата и учениците във всички аспекти на живота на общността чрез осигуряване на подкрепа за личностно развитие в подходяща физическа, психологическа и социална среда.

Финансирането на Стратегията се осъществява със средства от държавния и общинския бюджет, средства от Европейските фондове и др. източници.

За изпълнение на стратегията, съгласно чл.197, ал.3 от ЗПУО, в срок до 30 април ще бъде изготвен Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие. Дейностите ще обхващат всички оперативни цели и мерки към тях, заложени в Общинската стратегия, които ще осигурят ресурси за обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в институциите от системата на предучилищното и училищното образование.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал. 1, т.12 от ЗМСМА във връзка с чл.197, ал.2 от Закон за предучилищното и училищното образование,

 

Р Е Ш И:

Приема Стратегия за личностно развитие на децата и учениците в община Казанлък за периода 2021 г. – 2022 г.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

Участвали в гласуването 34 общински съветници, от които „За” 33.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                 (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)



Изтегли приложенията


публ: 01/02/2022 г.