РЕШЕНИЕ
№ 597
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 27.01.2022 г., Протокол № 33


Относно: ОС_1429/17.01.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно предоставяне за безвъзмездно право на ползване за срок от 10 /десет/ години на сгради, машини и съоръжения общинска собственост на Трудово производителна кооперация за трудоустроени лица "Бузлуджа", находящи се в имот УПИ XIII - промишлена зона, кв. 38 по плана на гр. Казанлък, ул. "Изгрев" № 31.


Мотиви: В деловодството на Община Казанлък е постъпила Молба с вх. №68-1908-1/06.12.2021г. от Стефан Стефанов в качеството си на Председател на Трудово производителна кооперация за трудоустроени лица „Бузлуджа“ с ЕИК 000790797, с искане да им бъде предоставено отново за безвъзмездно право на ползване за срок от 10 /десет/ години общински сгради, находящи се в имот кв. 38, УПИ XIII – промишлена зона по плана на гр. Казанлък, ул. „Изгрев“ № 31.

Общински съвет е взел Решение № 19/14.12.2011 г. за предоставяне за срок от 10 /десет/ години за безвъзмездно ползване на Трудово производителна кооперация за трудоустроени лица „Бузлуджа“ на горепосочения имот. В изпълнение на решението е сключен Договор № Д08-3/17.01.2012 г., който изтича през месец януари 2022 година. Кооперацията е предприятие за хора с намалена трудоспособност, в която работят хора със сърдечно-съдови, онкологични и автоимунни заболявания, както и хора с нарушена двигателна активност. Основната дейност на Трудово производителна кооперация за трудоустроени лица „Бузлуджа“ е производството на опаковки от картон и велпапе. Кооперацията е регистрирана в Агенцията за хората с увреждания, която членува в Националния съюз на хората с увреждания.

По смисъла на Закона за общинската собственост, горепосоченият общински имот, с обща площ от 2183 кв.м. ведно с построените в него сгради, за който е съставен АЧОС № 3044/21.05.2015 г. може да се предостави за безвъзмездно ползване на Трудово производителна кооперация за трудоустроени лица „Бузлуджа“.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 39, ал. 4 от ЗОС,

 

Р Е Ш И:

1. Да се предостави за безвъзмездно ползване за срок от 10 /десет/ години на Трудово производителна кооперация за трудоустроени лица „Бузлуджа“ с ЕИК 000790797, общински сгради, находящи се в гр. Казанлък, ул. „Изгрев“ № 31, в имот кв. 38, УПИ XIII – промишлена зона по плана на гр. Казанлък, (ПИ с идентификатор 35167.505.8780), както и находящите се в тях машини и съоръжения.

2. Одобрява приложения проект на договор.

3. Упълномощава кмета на Община Казанлък да извърши всички необходими действия по предоставянето на имота по т.1, в т.ч. и да сключи договор за учредяване на безвъзмездно право на ползване. Всички разходи, свързани с експлоатацията на предоставения общински имот, в т.ч. такса смет, данък сгради и други, за срока на договора са за сметка на Трудово производителна кооперация за трудоустроени лица „Бузлуджа“.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Стефан Стефанов - Председател на ТПК за трудоустроени лица „Бузлуджа“.

Участвали в поименно гласуване 35 общински съветници, от които „За” 34.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 01/02/2022 г.