РЕШЕНИЕ
№ 598
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 27.01.2022 г., Протокол № 33

Относно: ОС_1434/17.01.2022 г. - Доклад от Драгомир Петков - За Кмет на община Казанлък, оправомощен със Заповед № 55/14.01.2022 г. с проект за решение относно замяна на имоти при доброволно прилагане на план за улична регулация за УПИ XXIV-4091, 4092 в кв. 52, гр. Казанлък.


Мотиви: В Общинска администрация са получени Заявления с вх. №168-4164-3/2021 година от Тодор Станков, управител на „ТЕДИ ТРАНС“ за доброволно прилагане на действащ подробен устройствен план в кв. 52 град Казанлък. Съгласно представения нотариален акт, вписан в Служба по вписванията с вх. №7609 от 24.09.2014 г, акт №169, т. 25 д. №5141, дружеството е собственик на застроени имоти: №4091 и №4092, идентични с Поземлен имот с идентификатор 35167.506.4191 по Кадастрална карта и регистри на град Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/2015 г. на ИД на АГКК, за който е отреден Урегулиран поземлен имот (УПИ) XXIV-4091,4092 в кв. 52 в  град Казанлък, по ПУП-ПР, одобрен със Заповед №807/2006 година. В урегулирания поземлен имот попадат 12 кв.м от съществуваща улица, западно от имота, а част от поземления имот попада в улична регулация, южно от имота, по предвижданията на подробния устройствен план.

За да бъде приложен действащия подробен устройствен план е необходимо: да се отчужди частта от ПИ с идентификатор 35167.506.4191, попадаща в улична регулация (ул. „Ген. Радецки“), за който е образуван Проектен имот с идентификатор 35167.506.9724 с площ 40 кв.м, а „ТЕДИ ТРАНС“ ЕООД да закупи от общината незастроена земя, част от улица „Изворово“, за която е образуван Проектен имот с идентификатор 35167.506.9726 с площ 12 кв.м, за който е съставен Акт за частна общинска собственост №4091/30.12.2021 година, вписан в СВ-Казанлък с дв. вх. рег. №10/05.01.2022 г., акт 4, т. 1, н. д. 4.

В бюджета на община Казанлък не са предвидени средства за отчуждаване, а собственикът на имота е заявил доброволно прилагане на действащия подробен устройствен план, дори и при невъзможност за компенсация. В чл.21, ал.4 от Закона за общинската собственост (ЗОС) е предвидена възможност общината да придобива в собственост имоти, предвидени за изграждане на обекти, публична общинска собственост, чрез замяна. В Приложение №6 към Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост на община Казанлък за 2022 година, приета с Решение №556/25.11.2021 г. на ОбС-Казанлък, е предвидено разпореждане с имоти, по заявления на граждани, при замяна и придаваеми по регулация общински земи.  

Съгласно §22 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за устройство на територията (ЗУТ) за да бъде приложен действащия подробен устройствен план е необходимо да бъдат сключени договори за прехвърляне право на собственост, като в конкретния случай става въпрос на замяна на реални части от имоти. На основание чл. 40, ал.8 от Закона за общинската собственост и по реда на чл.49 от Наредба № 15 за ПУРОИ замяна на имот, частна общинска собственост с имот, собственост на физически лица се извършва след решение на Общински съвет Казанлък, прието с мнозинство от две трети от общия брой на съветниците. Съобразно чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост (ЗОС) са изготвени  данъчни и пазарни оценки на имотите, предмет на замяната.

Данъчната оценка на общинския имот е 270.00 лева, а пазарната е 893.00 лева. Пазарната оценка на Проектен имот с идентификатор 35167.506.9724 с площ 40 кв. м, попадащ в улична регулация е 2975.00 лева.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 40, ал. 1 и ал. 8, във връзка с чл. 21, ал. 4 от ЗОС, §22 и чл. 15, ал. 5 от ЗУТ,  чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 49, ал. 1  и ал. 2 от Наредба №15 за реда за придобиване и управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет-Казанлък,

Р Е Ш И:

1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост на община Казанлък за 2022 година, приета с Решение №556/25.11.2021 г. на ОбС-Казанлък, като към Приложение №6 се включва:

 

АОС

Име, фамилия/ фирма

Приход

(лв.)

Предназначение

Описание на имота

 

4091/2021 г.

 

„ТЕДИ ТРАНС“ ЕООД

Без насрещни плащания - замяна с Проектен имот 35167.506.9724 с площ 40 кв.м

 

Жилищно строителство

Проектен имот 35167.506.9726 с площ 12 кв. м по КККР на гр. Казанлък

 

2. Да се приложи Подробен устройствен план – План за регулация за Урегулиран поземлен имот XXIV-4091,4092 (двадесет и четвърти за четири нула девет едно, четири нула девет две) в кв. 52 (петдесет и втори) в град Казанлък, одобрен със Заповед №807/02.10.2006 година на кмет на Община Казанлък, като се извърши замяна на реални части, както следва:

2.1. Община Казанлък прехвърля на „ТЕДИ ТРАНС“ ЕООД ЕИК: 123651525 със седалище и адрес на управление град Крън, област Стара Загора, ул. „Бончо Шанов“ №28, представлявано от Тодор Станков, собствеността върху следния имот, частна общинска собственост: Проектен имот с идентификатор 35167.506.9726 (три пет едно шест седем точка пет нула шест точка девет седем две шест) с проектна площ 12 (дванадесет) кв.м, при граници: проектни имоти 35167.506.9725, 35167.506.9723, 35167.506.9724 по Скица-проект №15-1275415-24.11.2021 г. на СГКК-Стара Загора (вх. №01-658094-22.11.2021 г.) за изменение на КККР на град Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, с което площта от 12 кв. м се отнема от Поземлен имот с идентификатор 35167.506.9615 с обща площ 807 кв.м,  Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За второстепенна улица, адрес: гр. Казанлък, п.к. 6100, ул. „Извора“. Проектният имот представлява реална част от съществуваща улица, при граници: ПИ 35167.506.4091 и ул. „Изворово“, включена в Урегулиран поземлен имот ХХIV-4091,4092 в кв. 52 по ПУП-ПР на град Казанлък, одобрен със Заповед №807/02.10.2006 г. на кмет на община Казанлък.

Пазарната оценка на имота е 893.00 (осемстотин деветдесет и три) лева.

2.2. „ТЕДИ ТРАНС“ ЕООД ЕИК: 123651525 прехвърля на Община Казанлък ЕИК: 000817778 със седалище и адрес на управление град Казанлък, бул. „Розова долина“ №6 собствеността върху: Проектен имот с идентификатор 35167.506.9724 (три пет едно шест седем точка пет нула шест точка девет седем две четири) с проектна площ 40 (четиридесет) кв. м, при граници: ПИ с ид. 35167.506.9722, 35167.506.4093, проектни имоти 35167.506.9725, 35167.506.9723, 35167.506.9726 по Скица-проект №15-1220904-09.11.2021 г. на СГКК-Стара Загора (вх. №01-628694-08.11.2021г.) за изменение на КККР на град Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, с което площта от 40 кв. м се отнема от Поземлен имот с идентификатор 35167.506.4091 с обща площ 466 кв. м, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване, адрес: гр. Казанлък. Проектният имот представлява реална част от ПИ 35167.506.4091, включена в улица по Подробен устройствен план, одобрен със Заповед №807/02.10.2006 г. на кмет на община Казанлък.

Пазарната оценка на имота е 2975.00 (две хиляди деветстотин седемдесет и пет) лева.

 

2.3. Страните приемат, че имотите са равностойни и при замяната не си дължат насрещни плащания.

3. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да сключи договор за прехвърлянето собствеността на имотите по т. 2 при следните условия: при замяната не се дължат насрещни плащания и режийни разноски; таксата по вписване на договора е за сметка на заявителя - „ТЕДИ ТРАНС“ ЕООД.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и „ТЕДИ ТРАНС“ ЕООД, ЕИК: 123651525, адрес: град Крън.

Участвали в поименно гласуване 31 общински съветници, от които „За” 31.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 01/02/2022 г.