РЕШЕНИЕ
№ 599
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 27.01.2022 г., Протокол № 33

Относно: ОС_1417/04.01.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на ПУП - парцеларен план за довеждащ водопровод за минерална вода, ел. кабел за захранване на помпата от съществуващ сондаж № К2 в ПИ с идентификатор 35167.99.743 и водопровод за питейна вода от съществуващ водопровод в кв. "Казанлъшки минерални бани" за захранване на ПИ с идентификатор 35167.57.27, извън урбанизираната територия в землището на гр. Казанлък; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.


Мотиви: В общинска администрация е постъпило Заявление с вх. №168-107-3/26.11.2021 г. от „СТРОЙМАТ-2002“ ЕООД, представлявано от Дончо Кацарски, в качеството си на управител и едноличен собственик на капитала, с искане за издаване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план - парцеларен план за довеждащ водопровод за минерална вода, ел. кабел за захранване на помпата, от съществуващ Сондаж №К2 в ПИ 35167.99.743 и водопровод за питейна вода от съществуващ водопровод в кв. „Казанлъшки минерални бани“ за захранване на ПИ 35167.57.27, извън урбанизираната територия в землището на гр. Казанлък, община Казанлък, област Стара Загора. Проектното предложение е изработено във връзка с инвестиционното намерение на „СТРОЙМАТ-2002“ ЕООД за изграждане на обект „СПА хотел“ в ПИ 35167.57.27 по КККР на гр. Казанлък, Заповед №1338/30.08.2019 г. на Кмета на Община Казанлък, съгласувана скица, с уточнени трасета на съществуващите комуникации и Разрешително за ползване на минерална вода №1089/27.06.2019 г. на ОбС - гр. Казанлък.

Във връзка с осъществяване на инвестиционното намерение за довеждащ водопровод за минерална вода и ел. кабел за захранване на помпата, от съществуващ сондаж №К2 в ПИ 35167.99.743 за захранване на ПИ 35167.57.27, трасетата са проектирани успоредно, като хоризонталното разстояние между тях е 1.00 м и преминават през 5 на брой засегнати имота:

 

 • ПИ 35167.99.743 с НТП „За друг поземлен имот за движение и транспорт“, Частна собственост;
 • ПИ 35167.56.428 с НТП „Напоителен канал“, Общинска частна собственост;
 • ПИ 35167.56.427 с НТП „За местен път“, Общинска публична собственост;
 • ПИ 35167.56.426 с НТП „Пасище“, Общинска публична собственост;
 • ПИ 35167.56.425 с НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“, Общинска публична собственост.

Дължината на довеждащия водопровод за минерална вода е 342,05 м. и площ на сервитута 1806.30 кв.м., а дължината на ел. кабела за захранване е 345,60 м. и площ на сервитута 691.20 кв.м.

Във връзка с осъществяване на инвестиционното намерение за водопровод за питейна вода от съществуващ водопровод в кв. „Казанлъшки минерални бани“ за захранване на ПИ 35167.57.27, трасето преминава през 5 на брой засегнати имота:

 • ПИ 35167.507.464 с НТП „За второстепенна улица“, Частна собственост;
 • ПИ 35167.507.469 с НТП „За второстепенна улица“, Общинска публична собственост;
 • ПИ 35167.56.427 с НТП „За местен път“, Общинска публична собственост;
 • ПИ 35167.56.426 с НТП „Пасище“, Общинска публична собственост;
 • ПИ 35167.56.425 с НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“, Общинска публична собственост.

Дължината на водопровод за питейна вода е 1455,55 м. и площ на сервитута 3601.24 кв.м.

Съгласно чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработването на проект за подробен устройствен план на поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии е необходимо съгласието на Общински съвет.

Съгласно чл.124б, ал.1 от ЗУТ Общински съвет одобрява заданието, съставено от Възложителя по чл.124а, ал.7 от ЗУТ.

Във връзка с чл. 25, ал. 5 от ЗСПЗЗ, решението на Общински съвет - Казанлък, за предварително съгласие за учредяване на ограничени вещни права и сервитути, е необходимо да е с мнозинство две трети от общия брой на общинските съветници.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС, чл.124а, ал. 5, ал. 7 във вр. с ал.1 и чл. 124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.25, ал.4 и ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи,

 

Р Е Ш И:

 

1. Дава разрешение за възлагане изработката на подробен устройствен план – парцеларен план за довеждащ водопровод за минерална вода, ел. кабел за захранване на помпата, от съществуващ Сондаж № К2 в ПИ 35167.99.743 и водопровод за питейна вода от съществуващ водопровод в кв. „Казанлъшки минерални бани“ за захранване на ПИ 35167.57.27, извън урбанизираната територия в землището на гр. Казанлък, община Казанлък, област Стара Загора  през 7 на брой засегнати имота:

 • ПИ 35167.99.743 с НТП „За друг поземлен имот за движение и транспорт“, Частна собственост;
 • ПИ 35167.56.428 с НТП „Напоителен канал“, Общинска частна собственост;
 • ПИ 35167.56.427 с НТП „За местен път“, Общинска публична собственост;
 • ПИ 35167.56.426 с НТП „Пасище“, Общинска публична собственост;
 • ПИ 35167.56.425 с НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“, Общинска публична собственост.
 • ПИ 35167.507.464 с НТП „За второстепенна улица“, Частна собственост;
 • ПИ 35167.507.469 с НТП „За второстепенна улица“, Общинска публична собственост;

 

2. Одобрява заданието, съставено от Възложителя.

3. Дава предварително съгласие за учредяване на ограничени вещни права (сервитути) в поземлени имоти, засегнати от Парцеларните планове (ПП) за довеждащ водопровод за минерална вода, ел. кабел за захранване на помпата, от съществуващ Сондаж № К2 в ПИ 35167.99.743 и водопровод за питейна вода от съществуващ водопровод в кв. „Казанлъшки минерални бани“ за захранване на ПИ 35167.57.27, находящ се в „Казанлъшки минерални бани“, извън урбанизираната територия в землището на гр. Казанлък, община Казанлък, област Стара Загора, собственост на „Строймат-2002“ ЕООД, с площ от 5,016 дка по КККР на гр. Казанлък, местност „Лъджански път“, одобрен със Заповед №РД-18-88 от 26.11.2015 г. на ИД на АГКК, ЕКАТТЕ: 35167, с НТП “За курортен хотел, почивен дом”,  които ще засегнат следният поземлен имот, общинска собственост:

 

Идентификатор на имот

Трайно предназначение

Начин на трайно ползване

Кат

Площ на имот в /дка/

Вид собственост

35167.56.426

Земеделска територия

Пасище

-

23.817

Общинска публична

 

 

4. Определя срок на валидност на настоящото предварително съгласие - 3 (три) години от датата на издаването му.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и „СТРОЙМАТ-2002“ ЕООД, с ЕИК 133629850, представлявано от Дончо Кацарски – заявител с адрес за кореспонденция - гр. Казанлък.

Участвали в поименно гласуване 31 общински съветници, от които „За” 31.

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 01/02/2022 г.