РЕШЕНИЕ
№ 600
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 27.01.2022 г., Протокол № 33


Относно: ОС_1435/17.01.2022 г. - Доклад от Драгомир Петков - За Кмет на община Казанлък, оправомощен със Заповед №55/14.01.2022 г. с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 13 900 лв. без ДДС за продажба на земя с площ 800 кв.м., находяща се в УПИ II-20,  кв. 43, с. Розово, общ. Казанлък.


Мотиви: В Общинска администрация e постъпило заявление от Петър Върбанов с вх. №94-П-3747-2/13.10.2021 г. за закупуване на земя, частна общинска собственост. Съгласно Нотариален акт №189, т.Х, дело №2462/1993 г., заявителят е собственик на сграда, построена в Урегулиран поземлен имот II-20 в кв. 43 на с. Розово, с площ 800 кв. м,  съгласно Подробен устройствен план, одобрен със Заповед №16/1987 г., за който е съставен Акт за частна общинска собственост (АЧОС) №4083/08.12.2021 г.

В Приложение №6 към Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък 2022 г., приета с Решение №556/25.11.2021 г. на ОбС-Казанлък, е предвидено разпореждане с имоти, частна общинска собственост по заявления на физически или юридически лица, собственици на законно построени върху тях сгради.

Преписката се изготвя на основание чл.35, ал.3 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и по реда и чл.44, ал.3 от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет-Казанлък като продажбата се извършва от кмета на общината, без търг или конкурс.

Данъчната оценка на земята е 3784,00 лв., съгласно Удостоверение №7404061850/14.01.2022 г. на Дирекция „Местни приходи”. Изготвената пазарна оценка с вх. №94-П-3747-2#4/17.01.2022 г. от  оценител по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС е 13 900,00 лв., без ДДС.  

Съгласно чл.41, ал.2 от ЗОС, за да бъде извършена  разпоредителната сделка е необходимо  Общински съвет-Казанлък да определи пазарната цена на общинския имот.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.8, ал.9, чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост (ЗОС), във връзка с чл.35, ал.3 от ЗОС и чл.44 от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет-Казанлък,

Р Е Ш И:

1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък като към Приложение №6 се включва:

 

АОС

Име, фамилия (фирма)

Приход (лв.)

Предназначение

Описание на имота

№ 4083 от 08.12.2021 г.

Петър

Върбанов

13 900,00

Жилищно строителство – отстъпено право на строеж

УПИ II-20 с площ 800 кв. м, кв. 43, на с. Розово

 

2. Определя пазарна цена в размер на 13 900,00 (тринадесет хиляди и деветстотин) лева, без ДДС, за продажба на земя с площ 800 (осемстотин) кв. м, представляваща Урегулиран поземлен имот II-20 (втори за двадесети) в кв. 43 (четиридесет и трети) на с. Розово, съгласно Подробен устройствен план, одобрен със Заповед №16/1987 г., при граници: североизток – улица; югоизток - УПИ I-21; югозапад – VII-23 и северозапад – УПИ III-19.

     

3. Упълномощава кмета на Община Казанлък да сключи договор с Петър Върбанов, за продажба на имота по т. 2 в шестмесечен срок. Всички данъци, такси и режийни разноски по издаване и вписване на договора са за сметка на заявителя.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Петър Върбанов, с адрес - с. Розово.

Участвали в поименно гласуване 35 общински съветници, от които „За” 34.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 01/02/2022 г.