РЕШЕНИЕ
№ 601
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 27.01.2022 г., Протокол № 33


Относно: ОС_1438/18.01.2022 г. - Доклад от Драгомир Петков - За Кмет на община Казанлък, оправомощен със Заповед №55/14.01.2022 г. с проект за решение относно приемане на дарение на незастроена земя с площ от 44 кв.м, представляващ Поземлен имот с проектен идентификатор 35167.506.9707, съгласно Скица-проект №15-1349615/13.12.2021 г. по плана на гр. Казанлък.


Мотиви: В Общинска администрация Казанлък е постъпило Заявление с вх. №168-7061-1/06.01.2022 г. от ,,ГЕОМИН ИНВЕСТ“ ЕООД, представляван от Георги Гинев – собственик на поземлен имот с идентификатор 35167.506.4096 и  поземлен имот с идентификатор 35167.506.4095 по КККР на гр. Казанлък.

Собственика изявява  желание за доброволно прилагане на ПУП - ПР  за  УПИ XXII-4095, XXI-4096, 4097 в кв. 52 в гр. Казанлък. Издадена е Скица-проект за изменение на КККР №15-1349615/13.12.2021 г., според която поземлени имоти с идентификатори 35167.506.4096 и поземлен имот с идентификатор 35167.506.4095 се заличават и се образува нов поземлен имот с проектен идентификатор 35167.506.9702 с проектна площ 492 кв. м., поземлен имот с проектен идентификатор 35167.506.9707, който попада в улица според ПУП-ПУР на гр. Казанлък и сгради с проектни идентификатори 35167.506.9702.2 и 35167.506.9702.1.

За да бъде приложен доброволно подробният устройствен план за описания имот е необходимо да бъде сключен договор за дарение на незастроена земя с площ 44 кв. м (представляваща поземлен имот с проектен идентификатор 35167.506.9707, която попада в улица по ПУР на кв. 52 на гр. Казанлък, одобрен със Заповед № 597/20.07.2005 г.), имота е собственост на Заявителите, съгласно нот. акт № 55 том IX рег. 2416 дело 1770 от 04.06.2020 г. на СВ.

Данъчната оценка на даряваната земя с площ 44 кв. м, представляваща поземлен имот с проектен идентификатор 35167.506.9707 по КККР на гр. Казанлък, е 990,00 лева, съгласно Удостоверение за ДО № 7404061782/12.01.2022 г. на Дирекция „Местни приходи”.

Съгласно §22, т.1, б. “В“ от Заключителните разпоредби (ЗР) на Закона за устройство на територията (ЗУТ), ПУП се счита за приложен по отношение на регулацията с изплащането на обезщетенията по отчуждителните производства. Ако Общината придобие собственост, над имотите предвидени за изграждане на обекти – публична общинска собственост по реда на чл.21, ал.4 от Закона за общинската собственост (ЗОС), те не се отчуждават принудително.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1, чл.34, ал.3, от ЗОС и чл.11 от Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОБС-Казанлък  във връзка с §22, ал. 1, т.1, б. „Б“ от ЗР на ЗУТ,

Р Е Ш И:

1. Дава съгласие Кмета на Община Казанлък, от името и в полза на Община Казанлък, да приеме дарение от ,,ГЕОМИН ИНВЕСТ“ ЕООД, представляван от Георги Гинев, незастроена земя с площ от 44 кв. м, представляваща поземлен имот с Проектен идентификатор 35167.506.9707, съгл. Скица-проект №15-1349615/13.12.2021 при съседи: 35167.506.9722, 35167.506.9714, 35167.506.9702, 35167.506.4094, получен при доброволно прилагане на ПУП-ПР за ПИ с идентификатор 35167.506.4095 и ПИ с идентификатор 35167.506.4096, кв. 52 по плана на гр. Казанлък, одобрен със Заповед №597/20.07.2005 г. Даряваната реална част с площ от 44 кв. м, е с данъчна оценка  в размер на 990,00 лв. по Удостоверение за ДО №7404061782/12.01.2022 г. на Дирекция „Местни приходи“ при Община Казанлък.

2. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да сключи договор за дарение на поземления имот от т.1, като всички такси по издаване и вписване на договора са за сметка на Община Казанлък.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и „ГЕОМИН ИНВЕСТ“ ЕООД, ЕИК 206095199, представлявано от Георги Гинев с адрес на управление – гр. Казанлък.

Участвали в поименно гласуване 34 общински съветници, от които „За” 33.

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                 (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 01/02/2022 г.