РЕШЕНИЕ
№603
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 27.01.2022 г., Протокол №33


Относно: ОС_1440/18.01.2022 г. - Доклад от Драгомир Петков - За Кмет на община Казанлък, оправомощен със Заповед №55/14.01.2022 г. с проект за решение относно прекратяване на съсобственост, чрез отказ за изкупуване на 760/827 идеални части от Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9212, с обща площ 827 кв. м по КККР на гр. Казанлък.


Мотиви: С Писмо вх. №94-Й-1089-1/17.01.2022 г. Йовка Запрянова е направила предложение Община Казанлък да закупи притежаваните от нея и Даниел Христов части от съсобствен с общината имот, на цена от 43 000,00 лева. Имотът се намира в местност „Старите лозя“ в град Казанлък, за част от която с Решение №141/23.03.2020 г. на Общински съвет Казанлък беше одобрен Подробен устройствен план по реда на чл.16 от Закона за устройство на територията. След издадената Заповед №1369/30.07.2021 година на Кмета на общината за индивидуализиране на имот, вписана в Служба по вписванията град Казанлък с дв. вх. рег. №5558/13.08.2021 г., акт 107, т. 19, н. д. 3935, заявителката и Даниел Христов, са собственици на 760/827 идеални части от Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9212 с обща площ 827 кв.м по Кадастрална карта и кадастрални регистри на град Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/2015 г. на ИД на АГКК, представляващ УПИ V-9212 в кв. 469 по действащия ПУП, а Община Казанлък притежава 67/827 идеални части в имота.

Съобразно чл.33, ал.1 от Закона за собствеността собствениците могат да продадат такъв имот на трето лице само след като го предложат за изкупуване на общината и представят на нотариус писмен отказ, в който се посочват условията, при които е било предложено изкупуването. На основание чл.34, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.5 от Наредба №15 за реда за придобиване, управление разпореждане с общинско имущество на ОбС-Казанлък, възмездно придобиване на право на собственост се извършва след решение на общинския съвет.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 33 от Закона за собствеността, във връзка с чл.34, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.5 от Наредба №15 на ОбС-Казанлък,

Р Е Ш И:

Отказва да изкупи от собствениците Йовка Запрянова и Даниел Христов 760/827 (седемстотин и шестдесет към осемстотин  двадесет и седем) идеални части от Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9212 (три пет едно шест седем точка пет нула три точка девет две едно две) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на град Казанлък, община Казанлък, област Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на  ИД на АГКК, с обща площ 827 (осемстотин двадесет и седем) кв.м, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), при граници: ПИ с идентификатори: 35167.506.9635 (ул. „Олимпиада“), 35167.503.9212, 35167.503.9211, 35167.503.9217, представляващ Урегулиран поземлен имот V-9212 (пети за девет две едно две) в кв.469 (четири шест девет), устройствена зона „Жм1“ по Подробен устройствен план (ПУП) на град Казанлък, одобрен с Решение №141, взето на заседание на 23.03.2020 г. на Общински съвет Казанлък, Протокол №7, на цена от 43 000,00 (четиридесет и три хиляди) лева.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Йовка Запрянова - гр. Сопот.

 

Участвали в поименно гласуване 33 общински съветници, от които „За”33.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 01/02/2022 г.