РЕШЕНИЕ
№609
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 27.01.2022 г., Протокол №33

Относно: ОС_1428/17.01.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно издаване на разрешително за ползване на воден обект - микроязовир "Шейново-5" - публична общинска собственост, с идентификатор 83106.1.147, находящ се в землището на с. Шейново, общ. Казанлък.


Мотиви: На основание чл.52, ал.1, т.3, буква „б” от Закона за водите - Кметът на общината, след решение на Общинския съвет, издава разрешително за ползване на водни обекти  – публична общинска собственост.

До Кмета на Община Казанлък е подадено Заявление с вх. №94-И-4031-1/14.01.2021 г. от Иван  Кутев с адрес: гр. Казанлък, на основание чл.46, ал.1 и чл.60, ал.1 от Закона за водите, за издаване на разрешително за ползване на воден обект – микроязовир „Шейново-5“ - публична общинска собственост, представляващ имот с идентификатор 83106.1.147, намиращ се в землището на с. Шейново с ЕКАТТЕ: 83106, Община Казанлък, Област Стара Загора. Водоползването е с цел риборазвъждане. Иван Кутев има сключен Договор за концесия от 06.07.2020 г. с Община Казанлък, с който му се предоставя за временно и възмездно ползване водният обект за срок от 10 години от датата на подписването му.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.2 и чл.21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА и чл.52, ал.1, т.3, буква „б” и чл.57, ал.1, т.3 от Закона за водите,

 

Р Е Ш И:

Дава съгласие за издаване на разрешително на Иван Кутев за водоползване от повърхностен воден обект – микроязовир „Шейново-5“ – публична общинска собственост, с идентификатор 83106.1.147, намиращ се в землището на с. Шейново с ЕКАТТЕ: 83106, Община Казанлък, Област Стара Загора. Срок на разрешителното - 10  години от датата на издаването му.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Иван Кутев с адрес: гр. Казанлък.

Участвали в гласуване 27 общински съветници, от които „За” 26.

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                       (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 01/02/2022 г.