РЕШЕНИЕ
№ 610
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 24.02.2022 г., Протокол № 34


Относно: ОС_1483/11.02.2022 г. - Доклад от Борис Кърчев - председател на Управителния съвет на Фондация "Чудомир" с проект за решение относно приемане на Годишния финансов отчет, Отчет за дейността на фондацията за 2021 г. и Проект за бюджет на Фондация "Чудомир" за 2022 г.


Мотиви: Вносителят докладва пред Общински съвет: „Фондация „Чудомир“ е учредена с решение на Общинския съвет през 1992 г. Действията на фондацията през всички години е ориентирана към изучаване и разпространение ценностите на художественото наследство на Чудомир. Основната задача е събирането и популяризирането на творчеството на Димитър Чорбаджийски – Чудомир - водеща фигура на българския литературен и художествен живот.

„Чудомировите празници“ са ежегодни и се провеждат от 25 март до 1 април, заемат особено място в културния живот на града. Посветени са на театъра, музиката, литературата, изобразителното изкуство и сатирата.

През изминалата 2021 година бе обявено поредното извънредно положение в страната и затягане на мерките, поради което всички културни мероприятия бяха отменени и „Чудомирови празници 2021“ не бяха проведени. Отличихме 52-рия носител на наградата за къс хумористичен разказ на в. „Стършел“, проведохме част от събитията онлайн и реализирахме първи съвместен проект с Театър „Любомир Кабакчиев“.

На основание чл. 14 от Устава на фондация „Чудомир“ и като председател на фондацията, предлагам на вниманието на общинските съветници Годишния финансов отчет на Фондация „Чудомир“ за 2021 г., Отчета за дейността на Фондация „Чудомир“ за 2021 г. и проект на Бюджет на Фондация „Чудомир“ за 2022 г.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.14 и т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.1, т.14, т.15, т.16 и т.22, чл.23, ал.12 и ал.13, чл.33 от Устава на фондация „Чудомир“,

Р Е Ш И:

 

I. Приема Годишен финансов отчет на Фондация „Чудомир“ за 2021 г.

 

II. Приема Отчет за дейността на Фондация „Чудомир“ за 2021 г.

 

III. Приема Бюджет на Фондация Чудомир за 2022 г. в размер на 37 000 лева, разпределен както следва:

1. Приходи на Фондация „Чудомир“ за 2022 г.  – 37 000 лева.

1.1. Собствени приходи в размер на 12 000  лева;

1.2. Субсидия от община Казанлък за Чудомирови празници в размер на 20 000 лева;

1.3. Дарения – 5000 лева.
 

2. Разходи на Фондация „Чудомир“ за 2022 г. в размер на 37 000 лева.

2.1.  Конкурс за къс хумористичен разказ – 2 500 лева;

2.2. Разходи за подготовка на празниците – 28 800 лева;

2.2.1. Театрални постановки – 12 800 лева;

2.2.2. Изложби, представяне на книги – 3 000 лева;

2.2.3. Детски конкурси – 3 000 лева;

2.2.4. Други събития – 10 000 лева;

2.3. Финансиране издаване на книги – 2 000 лева;

2.4. Разходи за дейността – 2 563 лева;

2.5. Разходи за минали периоди – 1 137 лева.

 

IV. Приема Програма за дейността на Фондация „Чудомир“ за 2022 г.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък Борис Петков Кърчев - Председател на Управителния съвет на фондация „Чудомир”.

 

Участвали в поименно гласуване 33 общински съветници, от които „За” 32.

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 02/03/2022 г.