РЕШЕНИЕ
№ 611
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 24.02.2022 г., Протокол № 34

Относно: Освобождаване на членове на Управителния съвет и Контролния съвет на фондация „Чудомир“ и освобождаване от отговорност.


Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23, чл.23, ал. 4, т. 1 и т. 2 от ЗМСМА, чл. 26, ал. 1 от  Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), чл.14, ал.1, т.4, т.6, т.19 и във връзка с чл.21, ал.2 от Устава на фондация „Чудомир“ гр. Казанлък,

 

Р Е Ш И:

 

I. Освобождава членовете на Управителния съвет на фондация „Чудомир“ и ги освобождава от отговорност, както следва:

1. Борис Петков Кърчев

2. Сребра Сталева Касева

3. Таня Колева Сиракова

4. Теодора Ганчева Иванова

5. Мариана Бончева Мъгева

6. Гълъбина Георгиева Михайлова

7. Яница Христова Станчева

 

II. Освобождава членовете на Контролен съвет на фондация „Чудомир” и ги освобождава от отговорност, както следва:
1. Роман Алексеев Желев
2. Йоана Иванова Цветкова – Комитова
3. Донка Димова Симеонова

                                                                                                          

Задължава и упълномощава Борис Петков Кърчев, ЕГН ''''''', ЛК № ''''''' изд. на ''''''' г. от МВР – Стара Загора с адресна регистрация – гр. Казанлък, обл. Стара Загора - Председател на Управителния съвет на фондация „Чудомир” в законоустановените срокове да впише в Регистъра за юридическите лица с нестопанска цел към Окръжен съд – Стара Загора по партидата на фондация „Чудомир” новонастъпилите обстоятелства и извърши необходимите действия по отразяването им в Централния регистър при Министерство на правосъдието.  

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък; лицата посочени в т.I и т.II.

 

Участвали в гласуването 33 общински съветници, от които „За” 32.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(ст. експерт Д. МАРКОВА)                                       (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 02/03/2022 г.