РЕШЕНИЕ
№ 612
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 24.02.2022 г., Протокол № 34

Относно: Избор на членове на Управителния съвет и председател на фондация „Чудомир“ за Мандат 2022-2025 г.


Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23, чл.23, ал. 4, т. 1 и т. 2 от ЗМСМА, чл. 26, ал.1 от  Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), чл.14, ал.1, т.4, т.5 и във връзка с чл.21, ал.2 от Устава на фондация „Чудомир“ гр. Казанлък,

Р Е Ш И:

I. Избира за членове на Управителния съвет на фондация „Чудомир“ с Мандат 2022-2025 г. лицата, както следва:

1. Борис Петков Кърчев

2. Сребра Сталева Касева

3. Таня Колева Сиракова

4. Тодорка Христова Петкова

5. Мариана Бончева Мъгева

6. Росен Пенчев Дончев

7. Яница Христова Станчева

 

II. Избира за Председател на Управителния съвет на фондация „Чудомир“ за Мандат 2022-2025 г. - Борис Петков Кърчев, ЕГН ''''' с адресна регистрация – гр. Казанлък, обл. Стара Загора, който да представлява и управлява фондация „Чудомир“.

Задължава и упълномощава Борис Петков Кърчев, ЕГН '''''', с адресна регистрация – гр. Казанлък, обл. Стара Загора - Председател на Управителния съвет на фондация „Чудомир” в законоустановените срокове да впише в Регистъра за юридическите лица с нестопанска цел към Окръжен съд – Стара Загора по партидата на фондация „Чудомир” новонастъпилите обстоятелства и извърши необходимите действия по отразяването им в Централния регистър при Министерство на правосъдието.  

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура – Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и лицата по т. I.

Участвали в гласуването 33 общински съветници, от които „За” 31.

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(ст. експерт Д. МАРКОВА)                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 02/03/2022 г.