РЕШЕНИЕ
№ 613
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 24.02.2022 г., Протокол № 34

Относно: Избор на членове и председател на Контролния съвет на фондация „Чудомир“ с Мандат 2022-2025 г.


Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23, чл.23, ал. 4, т. 1 и т. 2 от ЗМСМА, чл. 26, ал. 1 от  Закона за юридическите лица с нестопанска цел, чл.14, ал.1, т.6, т.7 във връзка с чл.28, ал. 1 от Устава на фондация „Чудомир“ гр. Казанлък,

Р Е Ш И:

I. Избира за членове на Контролния  съвет на фондация „Чудомир” с Мандат 2022-2025 г., както следва:

1. Роман Алексеев Желев,
2. Йоана Иванова Цветкова – Комитова
3. Донка Димова Симеонова

II. Избира за Председател на Контролния съвет на Фондация „Чудомир“ с Мандат 2022-2025 г. - Роман Алексеев Желев с ЕГН'''''' с адресна регистрация: обл. Стара Загора, общ. Казанлък, гр. Казанлък.

Задължава и упълномощава Борис Петков Кърчев, ЕГН '''''''''' с адресна регистрация – гр. Казанлък, обл. Стара Загора - Председател на Управителния съвет на фондация „Чудомир” в законоустановените срокове да впише в Регистъра за юридическите лица с нестопанска цел към Окръжен съд – Стара Загора по партидата на фондация „Чудомир” новонастъпилите обстоятелства и извърши необходимите действия по отразяването им в Централния регистър при Министерство на правосъдието.  

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и лицата по т. I.

Участвали в гласуването 32 общински съветници, от които „За” 31.

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(ст. експерт Д. МАРКОВА)                                 (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 02/03/2022 г.