РЕШЕНИЕ
№614
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 24.02.2022 г., Протокол №34


Относно: ОС_1491/11.02.2022 г. - Доклад от Ахмед Мехмед - зам.-кмет, оправомощен със Заповед №155/31.01.2022 г. на кмета на общината, с проект за решение относно учредяване на безвъзмездно право на ползване, за срок от 5 /пет/ години, на имот общинска собственост, част от самостоятелен обект в сграда на Общинска организация "Съюз на инвалидите в България", находящ се на ул. "Любомир Кабакчиев" №6, ет.1, гр. Казанлък.


Мотиви: Вносителят докладва пред Общински съвет: „В деловодството на Община Казанлък е постъпила Молба с вх. №40-60-1/17.01.2022 г. от Димитър Коев в качеството си на Председател на Общинска организация „Съюз на инвалидите в България“, с искане да им бъде учредено отново безвъзмездно право на ползване за срок от 5 /пет/ години на общински обект. Обектът представлява част от подблоково пространство, находящо се в УПИ – I, кв. 48 по плана на гр. Казанлък, ул. „Любомир Кабакчиев“ №6, ет. 1 с обща площ 57,50 кв.м, в това число /стая с площ 32 кв.м. и по ½ от фоайе и санитарен възел, с обща площ от 25,50 кв.м./, който е част от самостоятелен обект в сграда общинска собственост с обща площ 136 кв.м., за който е съставен АЧОС №3374/01.02.2017 г., с идентификатор 35167.502.59.1.38 по КККР на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК.

С Решение №304/30.11.2016 г. на Общински съвет - Казанлък е сключен Договор №Д04-67/15.02.2017 г. за учредяване на безвъзмездно право на ползване на горепосочения имот за срок от 5 /пет/ години на Общинска организация „Съюз на инвалидите в България“, който изтича през м. февруари 2022 г. Организацията привлича и организира членове и симпатизанти, проучва проблемите на инвалидите и настоява пред съответните оправомощени органи за начините за решаването им. Участва с експерти при разработване на различни нормативни документи, съдейства на държавните и обществените органи и организации за преодоляване бюрокрацията при определяне степента на увреждане на инвалидите, и за безпрепятствено ползване на предвидените с нормативна уредба права и облекчения. Разработва и изпълнява програми за трудова, социална битова и комуникативна рехабилитация на инвалидите, извършва други съпътстващи дейности и търси начини за финансирането им.

По смисъла на Закона за общинската собственост, част от горепосоченият общински имот, с обща площ от 136 кв.м, за който е съставен АЧОС №3374/01.02.2017 г. може да се предостави за безвъзмездно ползване на Общинска организация „Съюз на инвалидите в България“.

Съгласно чл.39, ал.4 от ЗОС, безвъзмездно право на ползване на имоти частна общинска собственост, може да се учреди след решение на общинския съвет, прието с мнозинство две трети от общия брой на съветниците.”

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.39, ал.4 от ЗОС,

Р Е Ш И:

1. Да се учреди безвъзмездно право на ползване за срок от 5 /пет/ години на Общинска организация „Съюз на инвалидите в България“ с ЕИК: 000707565, общински обект част от подблоково пространство, находящо се в УПИ – I, кв. 48 по плана на гр. Казанлък, ул. „Любомир Кабакчиев“ №6, ет. 1 с обща площ 57,50 кв.м., в това число /стая с площ 32 кв.м. и по ½ от фоайе и санитарен възел с обща площ от 25,50 кв.м./, който е част от самостоятелен обект в сграда общинска собственост с обща площ 136 кв.м., за който е съставен АЧОС №3374/01.02.2017 г., с идентификатор 35167.502.59.1.38 по КККР на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК. Имотът да се ползва съвместно със СНЦ „Съюз на глухите в България“.

2. Одобрява приложения проект на договор.

3. Упълномощава кмета на Община Казанлък да извърши всички необходими действия по предоставянето на имота по т.1, в т.ч. и да сключи договор за безвъзмездно право на ползване. Всички разходи, свързани с експлоатацията на предоставения общински имот, в т.ч. такса смет, данък сгради и други, за срока на договора са за сметка на Общинска организация „Съюз на инвалидите в България“.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Димитър Коев - Председател на Общинска организация „Съюз на инвалидите в България“.

Участвали в поименно гласуване 32 общински съветници, от които „За” 31.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 02/03/2022 г.