РЕШЕНИЕ
№615
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 24.02.2022 г., Протокол №34


Относно: ОС_1494/11.02.2022 г. - Доклад от Ахмед Мехмед – зам.-кмет, оправомощен със Заповед №155/31.01.2022 г. на кмета на общината, с проект за решение относно учредяване на безвъзмездно право на ползване, за срок от 5 /пет/ години, на имот общинска собственост - част от сграда обект "Младежки клуб" /бивш/ на Сдружение "Селище зелено училище", находящ се в гр. Шипка, ул. "Станьо Безлов".


Мотиви: Вносителят докладва пред Общински съвт: “В деловодството на Община Казанлък е постъпило Писмо с вх. №10-18-2#1/12.01.2022 г. от Сдружение „Селище зелено училище“, с искане да им бъде учредено безвъзмездно право на ползване на общински имот – част от сграда обект „Младежки клуб“ /бивш/, находящ се в гр. Шипка, ул. „Станьо Безлов“, с обща площ 182,00 кв.м, за който е съставен АЧОС №503/20.11.2007 г.

Сградата е неизползваема към момента и състоянието й е лошо. Сдружение „Селище зелено училище“ е спечелило финансиране на проекто-предложението си към Програма „Европейски корпус за солидарност“, изготвено по време на друг свой проект в гр. Шипка през 2021 г. – Green School Village@Balkan Ecology Project, за солидарна подкрепа на общността на гр. Шипка и Балканския екологичен проект, който се реализира на територията и в околностите на града. Предложението е възникнало поради изразената нужда на младите хора, които искат да имат редовни спортни занимания в града, както и пространство за тяхното практикуване. Кметство „Шипка“ подкрепя инициативата на Сдружение „Селище зелено училище, като би искало Община Казанлък да предостави на сдружението бившия „Младежки клуб“. Предоставен е и подробен доклад във връзка с проекта „Спортни дейности в Шипка“, в който са включени всички идеи и намерения, както и сроковете за реализация на проекта. С Докладна записка с вх. №10-18-2/12.01.2022 г. Василка Панайотова Панайотова в качеството си на Кмет на гр. Шипка, подкрепя инициативата на сдружението.

По смисъла на Закона за общинската собственост, горепосоченият общински имот, с обща площ от 182,00 кв.м., за който е съставен АЧОС №503/20.11.2007 г. може да се предостави за безвъзмездно ползване на Сдружение „Селище зелено училище“.

Съгласно чл.39, ал.4 от ЗОС, безвъзмездно право на ползване на имоти частна общинска собственост, може да се учреди след решение на общинския съвет, прието с мнозинство две трети от общия брой на съветниците.”

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.39, ал.4 от ЗОС,

Р Е Ш И:

1. Да се учреди безвъзмездно право на ползване за срок от 5 /пет/ години на Сдружение „Селище зелено училище“ с ЕИК: 175359783, общински имот – част от сграда обект „Младежки клуб“, находящ се в гр. Шипка, ул. „Станьо Безлов“, с обща площ 182,00 кв.м, за който е съставен АЧОС №503/20.11.2007 г.

2. Одобрява приложения проект на договор.

3. Упълномощава кмета на Община Казанлък да извърши всички необходими действия по предоставянето на имота по т.1, в т.ч. и да сключи договор за безвъзмездно право на ползване. Всички разходи, свързани с експлоатацията на предоставения общински имот, в т.ч. такса смет, данък сгради и други, за срока на договора са за сметка на Сдружение „Селище зелено училище“.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Михаела Царчинска – председател на Сдружение „Селище зелено училище“.

Участвали в поименно гласуване 33 общински съветници, от които „За” 31.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 02/03/2022 г.