РЕШЕНИЕ
№616
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 24.02.2022 г., Протокол №34


Относно: ОС_1503/15.02.2022 г. - Доклад от Доклад от Ахмед Мехмед - зам.-кмет, оправомощен със Заповед №218/14.02.2022 г. на кмета на общината, с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработка на Подробен устройствен план за находище "Мечта", разположено в землищата на селата Черганово и Кънчево, общ. Казанлък и парцеларен план/план-схема за комуникационно-транспортна мрежа за пътните връзки между площта на находището и местните и/или републиканските пътища; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя; 3. Изразяване предварително съгласие за промяна на предназначението на засегнатите от концесионната площ земеделски земи от общинския поземлен фонд, в т.ч. и такива с НТП-пасища, мери и определяне на срок за предварително съгласие.


Мотиви: Вносителят докладва пред Общински съвет: “В общинска администрация е постъпило Заявление с вх. №168-543-11#5/07.12.2020 г. и допълнителни документи с вх. №168-543-11#7/20.01.2021 г. и №168-543-10#4/03.02.2022 г. от „ТРОН“ ЕООД с управител Неждет Яшар с искане за издаване на разрешение за изработване на ПУП за находище “Мечта“ в землищата на селата Черганово и Кънчево. Инвестиционния интерес на възложителя е да разработи находище за строителни материали - пясъци и чакъли.

С Решение №16 от 13.01.2020 г., Министерският съвет е предоставил концесия за добив на подземни богатства по чл.2, ал.1, т.5 от Закона за подземните богатства-строителни материали-пясъци и чакъли от находище “Мечта“, на „Трон“ ЕООД, с. Дунавци, общ. Казанлък. Съгласно т.6.7 от същото решение, „концесионерът може да осъществява дейност върху концесионната площ въз основа на одобрен и влязъл в сила подробен устройствен план, който включва концесионната площ и пътните връзки между обекта на концесията и местните и/или републиканските пътища.

Сключен е договор за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства.  Концесионната площ е с размер 347,9 дка, с право на експлоатация за срок от 25 години.

Изготвен е актуализиран цялостен работен проект за: добив на строителни материали, за  рекултивация на кариера „Мечта“ и план за управление на минните отпадъци.

Регионална инспекция по горите  с Писмо №15-22-48/28.05.2020 г. е уточнила, че е необходимо да се промени предназначението на засегнатите от концесията имоти. Кметовете на селата Черганово и Кънчево са представили становища относно пътните връзки.

След изготвен хидроложки доклад и доклад за оценка степента на въздействието на инвестиционното предложение върху околната среда,  РИОСВ - Ст. Загора издава Решение по оценка на въздействието върху околната среда №3-3/20.6.2017 г. и Решение №СЗ-77-П/29.08.2017 г. за поправка на очевидна фактическа грешка, допусната в горното решение.

Съгласно чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработването на проект за Подробен устройствен план на поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии, е необходимо разрешението на Общински съвет- Казанлък.

Към искането са представени: Техническо задание; специализиран Подробен устройствен план /предложение/, Схема на концесионната площ, регистър на засегнатите имоти и координатен регистър на граничните точки.

Представена е идейна пътна връзка между обекта на концесията с местните и/или републикански пътища.  Предвиден е един път за достъп до находището съгласно предложената схема - в посока на юг към село Кънчево с приблизителна дължина 2400 м. Транспортната дейност-вход-изход от и към находището ще се организира така, че да се свеждат до минимум замърсяванията на околната среда и пътищата. За целта се предвижда да се изградят бетонни умивалници, през които автомобилите да преминават за „измиване“ на ходовата част. Това трасе е съгласувано с кмета на населеното място.

Тъй като концесионната площ засяга земеделска земя от ОПФ с НТП „пасище, мера“, то за нея Общинския съвет следва да се произнесе изрично по реда на чл.25, ал.5 от ЗСПЗЗ. При анализа на наличните в землището на с. Кънчево земеделски земи с НТП: пасище, мера се установи, че не се нарушават нормативите за поддържане на резерв от постоянно затревени площи и не е налице недостиг от земи за нуждите на животновъдството. Този извод е базиран на служебно набрана информация от  отдел „Екология и транспорт“ при Община Казанлък и от ОС “Земеделие“-Казанлък, от която е видно, че за процесните землища е налице следния баланс:

За землището на село Черганово, налични  са 1938 дка за нуждите на животновъдството (мери, пасища), като от тях са отдадени за ползване на регистрирани животновъди 573 дка, свободните земи за общо ползване до 4 дка са в размер на 110  дка.

За землището на село Ръжена, налични са 2125 дка за нуждите на животновъдството (мери, пасища), като от тях са отдадени за ползване на регистрирани животновъди 1662 дка, свободните земи за общо ползване до 4 дка са в размер на  30 дка.

За землището на село Кънчево, налични са 1882 дка за нуждите на животновъдството (мери, пасища), като от тях са отдадени за ползване на регистрирани животновъди 922 дка, свободните земи до 4 дка за общо ползване са в размер на 16.7 дка.

От справката е видно, че не е налице недостиг на земи за нуждите на животновъдството.

Моля да съобразите, че Общински съвет приема решение за изразяване на предварително съгласие по см. на чл.25, а.5 от ЗСПЗЗ за промяна предназначението на мерите и пасищата от ОПФ с мнозинство от 2/3 от общия брой на общинските съветници.

Съгласно чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет одобрява заданието, съставено от

Възложителя по чл.124а, ал.7 от ЗУТ.”

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.5 и ал.7 във вр. с ал.1 и чл.124б, ал.1, чл.131, ал.1 от ЗУТ и чл.25, ал.3, т.4, чл.25, ал.5 от ЗСПЗЗ, чл.21, ал.3 от ЗОЗЗ и т.6.7. от Решение №16 от 13.01.2020 г. на Министерския съвет /ДВ бр. 5/2020 г./ и сключения въз основа на него договор за концесия от 13.04.2020 г. между МС и заявителя,

 

Р Е Ш И:

 

1. Дава разрешение „ТРОН“ ЕООД, с Дунавци, общ. Казанлък да възложи изработката на Подробен устройствен план за находище „Мечта“, разположено в землищата на селата Черганово и Кънчево, община Казанлък, и парцеларен план /план-схема за комуникационно-транспортната мрежа за пътните връзки между площта на находището и местните и/или републиканските пътища.

Засегнати са следните имоти:

                В землище с. Кънчево, ЕКАТТЕ: 40868

40868.1.1 - зем. територия- за “пасище“ –общинска публична собственост-засегната площ 244.992дка;

40868.1.2 - горска територия-за “друг вид дървопроизводителна гора“ – държавна частна засегната площ 16.371дка;

40868.1.4 - земеделска територия- за “нива“ –частна собственост, засегната площ 5.409дка;

40868.1.262 - земеделска територия- за “селскостопански, горски, ведомствен път“ – публична общинска собственост- засегната площ 0.62дка;

40868.1.265 - земеделска територия- за “селскостопански, горски, ведомствен път“ – публична общинска собственост- засегната площ 0.327дка ;

40868.1.282 - горска територия- за “ селскостопански, горски, ведомствен път“ – държавна, частна  собственост- засегната площ 0.341дка;

40868.1.284 - горска територия – за “друг вид дървопроизводителна гора“ – държавна частна собственост- засегната площ 8.820 дка;

40868.1.285 - горска територия- за “друг вид дървопроизводителна гора“ – държавна частна собственост- засегната площ 3.611 дка;

40868.3.8 - води и водни обекти- за “напоителен канал“ – общинска частна собственост- засегната площ 0.004дка;

                В землище с. Черганово, ЕКАТТЕ: 80532

80532.109.3 - горска територия- за „ друг вид дървопроизводителна гора“ – държавна частна собственост- засегната площ 67.341дка,

съгласно приложения регистър на засегнатите имоти с координатен регистър на граничните точки на находището.

 

2. Одобрява заданието, съставено от Възложителя.

 

3. Изразява предварително съгласие за промяна на предназначението на засегнатата от концесионната площ земеделска земя от ОПФ с НТП: пасище - Поземлен имот 40868.1.1,  с. Кънчево, м. Кулака, вид собств. общинска публична, вид територия: Земеделска, категория 5. Определя срок на валидност на предварителното съгласие – 3 години, считано от датата на влизане в сила на решението.

Изразява предварително съгласие за промяна на предназначението и на имот 40868.1.262 – За селскостопански, горски, ведомствен път и на имот 40868.1.265 – За селскостопански, горски и ведомствен път. Определя срок на валидност на предварителното съгласие – 3 години, считано от датата на влизане в сила на решението.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и „ТРОН“ ЕООД с управител Неждет Яшар – с адрес: с. Дунавци.

Участвали в поименно гласуване 33 общински съветници, от които „За” 32.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 02/03/2022 г.