РЕШЕНИЕ
№617
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 24.02.2022 г., Протокол №34


Относно: ОС_1475/10.02.2022 г. - Доклад от Ахмед Мехмед – зам.-кмет, оправомощен със Заповед №155/31.01.2022 г. на кмета на общината, с проект за решение относно дофинансиране през 2022 г. на утвърдени маломерни и слети паралелки в община Казанлък за учебната 2021/2022 година.


Мотиви: Вносителят докладва пред Общински съвет: “С Решение №479/29.07.2021 г. Общински съвет – Казанлък е утвърдил броя на маломерните и слети паралелки в общинските училища на територията на община Казанлък за учебната 2021/2022 година, съгласно Приложение №1 към Решението. С горецитираното Решение Община Казанлък дофинансира маломерните и слетите паралелки в училищата от населените места на общината, отговарящи на условията по чл.68, ал.1, т.2, и т.3 и ал.2 от Наредба за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, а именно:

  • ОУ „Васил Левски", с. Бузовград
  • ОУ „Св. Св. Кирил и Методий", гр. Шипка
  • ОУ „Д-р Петър Берон", с. Шейново
  • ОУ „Св. Св. Кирил и Методий", с. Кънчево
  • ОУ „Кирил и Методий", с. Копринка
  • ОУ "Св. Климент Охридски", гр. Крън
  • ОУ „Св. Климент Охридски“, с. Горно Черковище
  • ОУ „Д-р Петър Берон", с. Овощник

Общият брой на учениците във всяко едно от тези училища е под 80 ученици.

В т.7 на Решението е записано, че Общински съвет „упълномощава Кмета на община Казанлък да внесе предложение в Общински съвет за дофинансиране на маломерните и слети паралелки за 2022 година в съответствие с единния разходен стандарт за 2022 година, който ще се приеме от Министерски съвет”. 

С РМС №50/03.02.2022 година за приемане на стандарти за делегирани от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2022 г., е определен ЕРС за един ученик в размер на 2 123 лева за периода от 01.01.-31.03.2022 г. и ЕРС за един ученик в размер на 2 384 лева за периода от 01.04.-31.12.2022 г.

Дофинансирането на утвърдените маломерни и слети паралелки е за периода от 01.01.2022 г. до 30.06.2022 г. и е в общ размер на 51 605,15 лв. (по ЕРС за един ученик през 2022 г.). 

Размерът на средства за дофинансиране е изчислен на основание чл.68, ал.4, т.2 и чл.68, ал.6, т.2 от Наредба за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование и е отразен в Приложението към настоящото Решение.”

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА, чл.282, ал.24, т.3 и чл.294, т.2 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл.68, ал.4, т.2 и чл.68, ал.6, т.2 от Наредба за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование,

във връзка с Решение №479/29.07.2021 г. на Общински съвет – Казанлък, относно утвърждаване на маломерни и слети паралелки в община Казанлък за учебната 2021/2022 година,

Р Е Ш И:

 

Дофинансира за периода от 01.01.2022 г. до 30.06.2022 г. утвърдените в Приложение №2 на Решение №479/29.07.2021 г. маломерни и слети паралелки в училищата от населените места в община Казанлък за учебната 2021/2022 г. Размерът на средствата за дофинансиране е 51 605,15 лв. и е отразен в Приложението към настоящото Решение.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

Участвали в поименно гласуване 33 общински съветници, от които „За” 33.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 02/03/2022 г.