РЕШЕНИЕ
№618
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 24.02.2022 г., Протокол №34


Относно: ОС_1485/11.02.2022 г. - Доклад от Ахмед Мехмед – зам.-кмет, оправомощен със Заповед №155/31.01.2022 г.  на кмета на общината, с проект за решение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №9 за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Казанлък.


Мотиви : Вносителят докладва пред Общински съвет: “1. Причините, които налагат изменението и допълнението на Наредба №9 за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Казанлък

Съгласно изискванията на чл.59, ал.1 на Закона за предучилищно и училищно образование със свое Решение №728 от 29.03.2018 г. Общински съвет - Казанлък прие Наредба №9 за условията и реда за записване, отписване и преместване  на деца в общинските детски градини на територията на община Казанлък, изменена с Решение №54 от 28.01.2020 г.

Съгласно чл.53 от УКАЗ №883 за прилагане на Закона за нормативните актове „Органът, на който е възложено изпълнението на акта или до чието ведомство той се отнася, организира след влизането му в сила периодично проучване на резултатите от неговото прилагане.“ Съгласно чл.55 от цитираният Указ „За резултатите от прилагането на нормативния акт се прави доклад, в който се предлагат и промени на уредбата, ако са необходими“.

На 13.12.2021 г. в деловодството на Община Казанлък постъпва Писмо с вх. №68-2974-2/13.12.2021 г. от „Информационно обслужване“ АД – Клон Стара Загора, с което информират за необходимост от промени в електронните системи за прием, внедрени в община Казанлък.

„Информационно обслужване“ АД е разработила и внедрила трите програмни продукта за електронен прием в община Казанлък – за детска ясла, за детска градина и за първи клас. Към момента осигуряват обслужване и поддръжка на системите.

С настоящото писмо съобщават за необходимост от разработване на нова функционалност на електронните системи за прием. Промените са базирани на тяхната дългогодишна практика и са съобразени с изисквания на GDPR, а именно:

 • Премахване релациите на електронната система с други бази данни, което ще повиши стабилността и устойчивостта на системата.
 • Осигуряване на мобилност и независимост на системата от други сървъри и зависимости и отделянето на софтуера за прием от ЛБДН на общината, с цел осигуряване на по-висока защита и сигурност.
 • Следване принципа на събиране, използване и съхраняване само на данните, които са необходими за приема на деца в детска градина.
 • Въвеждане на задължителни изисквания за поверителност и защита на личните данни, както и срокове за съхранението им.
 •  

  Изхождайки и от фактическото прилагане на разпоредбите на наредбата и установените необходимости от допълнения, възникна нуждата от определяне на допълнителни критерии и прецизиране на текстовете. В тази връзка, както и във връзка с гореизложеното предлагам Наредба за изменение и допълнение в Наредба № 9 за условията и реда за  записване, отписване и преместване  на деца в общинските детски градини на територията на община Казанлък.

   

  2. Цели, които се поставят с изменението и допълнението на Наредба №9 за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Казанлък

  Целта на настоящото предложение за изменение и допълнение на Наредбата е да бъдат изменени част от текстовете на подзаконовия нормативен акт, а други да бъдат допълнени, така че да кореспондират със Закона за защита на личните данни. Това изменение ще даде основание да се направят промени в софтуера за прием, като ще осигури по-голяма стабилност и независимост на системата, сигурна защита на личните данни и не на последно място - улесняване на родителите при процедурата за кандидатстване.

   

  3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на изменението и допълнението на Наредба №9 за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Казанлък

  За изменението и допълнението на Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване  на деца в общинските детски градини на територията на община Казанлък не е необходимо разходването на бюджетни средства.

   

  4. Очаквани резултати от изменението и допълнението на Наредба №9 за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Казанлък

  - осигуряване на стабилност и устойчивост на електронната система за прием

  - осигуряване на мобилност и независимост на специализирания софтуер

  - по-висока защита и сигурност на личните данни

  - улесняване на родителите при процедурата за кандидатстване

  5. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз.

  Предлаганият проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване  на деца в общинските детски градини на територията на община Казанлък е в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с тези на европейското законодателство.  Това предопределя съответствието на предлагания проект с правото на Европейския съюз и с разпоредбите и целите на националното и местно законодателство.

   

  Изработеният проект на нормативен акт е публикуван на електронната страница на Община Казанлък (www.kazanlak.bg) на 11.01.2022 г. в рубриката „Административни актове › Проекти на нормативни актове“, с което е спазено изискването на чл.26, ал.2 и ал.4 от ЗНА за осигуряване възможност на всички заинтересовани лица да депозират предложения и становища по него. На основание чл.26, ал.2 от ЗНА са обявени обществени консултации с граждани, проведени на 01.02.2022 г. от 11,30 ч. в Ритуална зала в сградата на Общинска администрация, гр. Казанлък, бул. „Розова долина“ №6.”

  Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8 и чл.11, ал.3 от Закон за нормативните актове, чл.79 от АПК във връзка с чл.64 от ПОДОбС-Казанлък,

   

  Р Е Ш И:

   

 • Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба №9 за условията и реда за записване, отписване и преместване  на деца в общинските детски градини на територията на община Казанлък,  както следва:
 • § 1. В чл.4, ал.4, текстът „за останалите свободни места ще се извършва след приключване на трето класиране за съответната учебна година” се заменя с текста „се извършва целогодишно при наличие на свободни места за съответната учебна година”.

  § 2. В чл.9, се правят следните изменения:

   1. В ал.1, текстът придобива следния вид: „Всички желаещи да участват в  класиране е необходимо да  регистрират заявление за кандидатстване в електронната система за прием. Всички регистрирани заявления се отнасят за съответната календарна година“.

  2. В ал.2 текстът придобива следният вид: „Заявители, които по обективни причини не успеят да направят регистрация на заявления в системата за електронен прием, могат да получат входящ номер само на място в детска градина, след представяне на необходимите документи.“

  3.  В ал.3, текстът „документ за адресна регистрация на територията на община Казанлък и документ за самоличност.“ се заменя с текста „необходимите документи.“

  4. В ал.4 думите „документ за адресна регистрация на територията на община Казанлък.“ се заменят с думите „необходимите документи.“

  5. В ал.5, текстът „Ако заявителят или детето нямат постоянен или настоящ адрес в община Казанлък, е необходимо да регистрират такъв, за да могат да участват в централизирано класиране за прием.“ се изменя така „Желаещите (родителите и детето/децата) да посещават детска градина е необходимо да имат издадено ЕГН или ЛНЧ.“

  § 3. В чл.10, в частта на таблица „ОБЩИ КРИТЕРИИ“ се правят следните изменения:

  1. Критерий К5 текстът „ двамата родители“ се заменя с думите „единият или двамата родители“.

   

  2. Създава се нов критерий К9:

  К9

  Деца, на които единият или двамата родители са с постоянен и/или настоящ адрес в община Казанлък

  10 т.

  При записване се представя лична карта или адресна регистрация за настоящ адрес

   

  3. Създава се нов критерий К10:

  К10

  Деца, на които единият или двамата родители са с постоянен и/или настоящ адрес в град Казанлък (само при кандидатстване за детска градина в град Казанлък – централна сграда и за филиала на ДГ №15 „Звънче“ в ж.к. „Изток“)

  10 т.

  При записване се представя лична карта или адресна регистрация за настоящ адрес

   

  4. Създава се нов критерий К11:

  К11

  Деца, които в съответната календарна година навършват 2 години (само за яслена група)

  10 т.

  Извършва се служебна проверка от системата

   

  5. В таблица Индивидуални критерии за избраните детски градини се правят следните изменения:

  - Думите „К9“ се заменят с  „К12“

  - Думите „К10“ се заменят с  „К13“

  - Думите „К11“ се заменят с  „К14“

   

  6. В таблица Желание на родителя – избор на детски градини  текста „К12“ се заменя с текста „К15“.

   

  § 4. В чл.14 се изменя така:

  Чл. 14. (1) Регистриране на заявление и получаване на входящ номер се извършва по два начина:

  1. От родител/настойник по електронен път на сайта за прием;

  2. От директора или упълномощен служител на място в детската градина, посочена като първо желание за прием в заявлението.

  (2) Ако заявлението е регистрирано на място в детската градина, данните се въвеждат в електронната система от директора или упълномощено от него лице, в присъствието на родителя/настойника. Регистрираното заявление се разпечатва и се дава на заявителя за проверка. Достоверността на данните се удостоверява със саморъчен подпис на заявителя. Регистрираното заявление се съхранява в детското заведение. Заявителят може да изиска екземпляр от него.

   

  § 5. В чл.15, ал.1 думите Всяко дете „има право“ се заменят сможе да има само“.

  § 6. В чл.52 към т.1 се допълва ново изречение със следния текст: „Към заявлението се прилагат документи, удостоверяващи преместването.“

   

  § 7. Създава се нова Глава Пета:

   

  „ГЛАВА ПЕТА.

  СРОКОВЕ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИИ НА РЕГИСТРИРАНИТЕ В СИСТЕМАТА ЕЛЕКТРОННИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

   

   

  1. Създава се нов чл.53: (1) В края на всяка календарна година, след приключване на дейностите по приема, съгласно утвърдения график за работа на електронната система, всички активни заявления се заличават автоматично.

  (2) Данните на родителите и децата, посочени в заявленията, са лични данни по смисъла на ЗЗЛД и като такива попадат под специален режим на защита.

  (3) Данните по ал.1 могат да бъдат ползвани единствено за нуждите на електронното класиране за прием.

   

  2. Създава се нов чл.54 :Документите, които родителят/настойникът представя в детската градина при записване на детето, се съхраняват за срок от 5 години.

   

  3. Създава се нов чл.55: (1) Данните от регистрираните профили в „СИСТЕМА ЗА ЕЛЕКТРОНЕН ПРИЕМ“ и записите, свързани с всички процедури по приема на деца в общинските детски градини се архивират и съхраняват в рамките на календарната година, след което биват заличавани. (2) Годишен архив на данните от „СИСТЕМА ЗА ЕЛЕКТРОНЕН ПРИЕМ“ се съхранява за срок от 5 години”

   

  Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

  Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

  Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

  Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

   

  Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

   

  Участвали в гласуване 32 общински съветници, от които „За” 32.

   

  Вярно с оригинала!

  ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

  (Гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)  Изтегли приложенията


  публ: 02/03/2022 г.