РЕШЕНИЕ
№ 625
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 24.02.2022 г., Протокол № 34


Относно: ОС_1489/11.02.2022 г. - Доклад от Ахмед Мехмед – зам.-кмет, оправомощен със Заповед №155/31.01.2022 г. на кмета на общината с проект за решение относно провеждане на публични търгове за отдаване под наем на общински терени в обекти на територията на община Казанлък, посочени в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2022 г. - общински терени за помещение за изграждане в Гимназия "Академик Петко Стайнов" и в ОУ "Кулата", гр. Казанлък.


Мотиви: Вносителят докладва пред Общински съвет, че съгласно чл.18, ал.1, т.2 от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, свободни имоти или части от тях – публична общинска собственост, могат да се отдават под наем при условие, че се използват съобразно предназначението им и не се препятства осъществяването на дейностите, за които са предоставени. Отдаването на имоти се извършва чрез публичен търг, след решение на ОбС, по реда на Глава шеста от Наредба № 15 на ОбС Казанлък.
Имотите предложени за отдаване под наем са публична общинска собственост и налага вземане на решение от Общински съвет – Казанлък, а именно за:

- Общински терен за помещение за изграждане, с Позиция № 23 от Приложение № 13 на Годишната програма за 2022 г., находящ се в гр. Казанлък, Гимназия „Академик Петко Стайнов“, с обща площ от 8,00 кв.м., за който е съставен АПОС № 446/26.10.2001 г., съгласно схема утвърдена от гл. архитект, с начален месечен наем 40,00 лв. /четиридесет лева / без ДДС.

- Общински терен за помещение за изграждане, с Позиция № 24 от Приложение № 13 на Годишната програма за 2022 г., находящ се в гр. Казанлък, ОУ „Кулата“, с обща площ от 8 кв.м., за който е съставен АПОС № 380/26.04.2016 г., съгласно схема утвърдена от гл. архитект, с  начален месечен наем 40,00 лв. /четиридесет лева/ без ДДС.

Отдаването под наем на терените в обектите, ще доведе до поемане на разходите им по поддръжка от наемателите и приходи в общинския бюджет.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.18, ал.1, т.2, чл. 81 ал.1, във връзка с чл.80, т.1 от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС,

 

Р Е Ш И:

 

І. Да се проведат публични търгове за отдаване под наем по реда на Глава VІ от Наредба №15 на ОбС за срок от 5 години на общински терени в обекти, както следва:

 

1. Общински терен за помещение за изграждане, с Позиция № 23 от Приложение № 13 на Годишната програма за 2022 г., находящ се в гр. Казанлък, Гимназия „Академик Петко Стайнов“, с обща площ от 8,00 кв.м., за който е съставен АПОС № 446/26.10.2001 г., съгласно схема утвърдена от гл. архитект, с начален месечен наем 40,00 лв. /четиридесет лева/ без ДДС.

2. Общински терен за помещение за изграждане, с Позиция № 24 от Приложение № 13 на Годишната програма за 2022 г., находящ се в гр. Казанлък, ОУ „Кулата“, с обща площ от 8,00 кв.м., за който е съставен АПОС № 380/26.04.2016 г., съгласно схема утвърдена от гл. архитект, с  начален месечен наем 40,00 лв. /четиридесет лева/ без ДДС.

 

II. Оправомощава Кмета на Община Казанлък да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на публичните търгове при спазване изискванията на Глава VІ от Наредба №15 на ОбС, както и сключването на договор със спечелилия участник.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

Участвали в поименно гласуване 32 общински съветници, от които „За” 32.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 02/03/2022 г.