РЕШЕНИЕ
№ 626
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 24.02.2022 г., Протокол № 34

Относно: ОС_1490/11.02.2022 г. - Доклад от Ахмед Мехмед – зам.-кмет, оправомощен със Заповед №155/31.01.2022 г. на кмета на общината, с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл.81, ал.1 и ал.8 от Наредба №15 на ОбС и определяне на начални тръжни цени при провеждане на търгове за продажба на 4 бр. поземлени имоти, находящи се в гр. Казанлък, с. Бузовград и с. Копринка, общ. Казанлък.


Мотиви: Вносителят докладва пред Общински съвет, че в Приложение №3 прието с Решение №556/25.11.2021 г. на Общински съвет – Казанлък, Таблица: Очаквани приходи по продажба на общински имоти - земи, по реда на Наредба №15 на Общински съвет – Казанлък“ към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост (ГПУРИОС) на Община Казанлък за 2022 г. са включени:

Под номер 23: Поземлен имот с идентификатор 35167.505.366 (три пет едно шест седем точка пет нула пет точка три шест шест) с обща площ 473 (четиристотин седемдесет и три) кв. м. по КККР на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък, местност Старите лозя, общ. Казанлък; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Лозе, при съседи: 35167.505.365, 35167.505.367, 35167.505.3521, 35167.505.3538. Имотът е идентичен с Поземлен имот с пл. №366 по предходен Кадастрален план, одобрен със Заповед №653/22.07.1996 г. на кмет. По ОУП на Община Казанлък, одобрен с Решение №579/26.10.2017 г. на ОбС-Казанлък, имотът попада в Рекреационна зона за вилен отдих. За имота е съставен АЧОС №3964/09.03.2021 г., вписан в Службата по вписвания с вх. №1797/22.03.2021 г., акт №193, том 6, н. д. №1252.;

Под номер 24: Урегулиран поземлен имот (УПИ) Ⅶ-572 (седми за петстотин седемдесет и две) с обща площ 534 (петстотин тридесет и четири) кв. м. в кв. 21 (двадесет и едно) по Подробен устройствен план на село Бузовград, общ. Казанлък, одобрен със Заповед №74/19.08.1991 г. на Кмета на Община Казанлък, кадастрален план, одобрен със Заповед №65/1971 г., при граници: УПИ Ⅲ-573, УПИ Ⅳ-572, улица, УПИ Ⅷ-571.

За имота е съставен АЧОС №3825/11.03.2020 г., вписан в Службата по вписвания с вх. №1337/13.03.2020 г., акт №88, том 5, н. д. №942.;

Под номер 28: Поземлен имот с идентификатор 35167.505.333 (три пет едно шест седем точка пет нула пет точка три три три) с обща площ 440 (четиристотин и четиридесет) кв. м., по КККР на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък, общ. Казанлък; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), при съседи: 35167.505.334, 35167.505.336. По Подробен устройствен план, одобрен с Решения №684/2013 г. и №777/2013 г. на ОбС – Казанлък за имота е отреден УПИ Ⅴ-120 (пети за сто и двадесет) в кв. 510 на град Казанлък. Върху имота има тежести – изградени стълбове на ел. преносна мрежа.

За имота е съставен АЧОС №3716/06.06.2019 г., вписан в Службата по вписвания с вх. №3420/10.06.2019 г., акт №133, том 12, н. д. №2473.;

Под номер 29: Урегулиран поземлен имот (УПИ) ⅩⅤ-387 (петнадесети за триста осемдесет и седем) с обща площ 500 (петстотин) кв. м., находящ се в кв. 39 (тридесет и девет), село Копринка, общ. Казанлък, по Подробен устройствен план – План за регулация, одобрен със Заповед №585/08.04.2021 г. на кмет, при граници на имота: север – УПИ Ⅴ-390 и УПИ Ⅳ-389; изток - УПИ Ⅵ-388; юг – тупик и запад – УПИ ⅫⅠ-387.

За имота има съставен АЧОС №4015/08.07.2021 г., вписан в Служба по вписванията в гр. Казанлък с вх. №4733/13.07.2021 г., акт 181, т. 16, н. д. 3375.

За имотите са изготвени актуални данъчни и пазарни оценки, които са в размер, както следва:

Имот

Данъчна оценка, в лв.

Пазарна оценка, в лв.

Прогнозна цена, съгласно ГПУРИОС, в лв.

Поземлен имот с идентификатор 35167.505.366 с обща площ 473 кв. м., гр. Казанлък

4 008,70

14 200,00

4 730,00

Урегулиран поземлен имот (УПИ) Ⅶ-572 с обща площ 534 кв. м. в      кв. 21, с. Бузовград, общ. Казанлък

1 894,40

11 750,00

5 340,00

Поземлен имот с идентификатор 35167.505.333 с обща площ 440 кв. м., гр. Казанлък

5 214,00

13 200,00

10 000,00

Урегулиран поземлен имот (УПИ) ⅩⅤ-387 с обща площ 500 кв. м. в      кв. 39, с. Копринка, общ. Казанлък

2 365,00

11 000,00

3 500,00

С оглед изпълнение на програмата, считат за целесъобразно да бъдат организирани и проведени публични търгове за продажба на имотите, при начална тръжна цена, определена по реда на чл. 41, ал. 2 от ЗОС. Предлагат начална тръжна цена за всеки от имотите, съответстваща на изготвената актуална към момента пазарна цена.

В случай на успешно приключване на процедурите и сключване на договори за продажба, паричните постъпления постъпват в приход на бюджета на Община Казанлък.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.35, ал.1, във връзка с чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл.43 и чл.81, ал.1 и ал.8 от Наредба № 15 на Общински съвет - Казанлък,

Р Е Ш И:

 

І. Да се извършат продажби чрез публични търгове по реда на глава шеста от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с имоти, общинска собственост на Общински съвет - Казанлък, на общински имоти, както следва:

 

1. Поземлен имот с идентификатор 35167.505.366 (три пет едно шест седем точка пет нула пет точка три шест шест) с обща площ 473 (четиристотин седемдесет и три) кв. м., по КККР на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък, местност Старите лозя, общ. Казанлък; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Лозе, при съседи: 35167.505.365, 35167.505.367, 35167.505.3521, 35167.505.3538. Имотът е идентичен с Поземлен имот с пл. №366 по предходен Кадастрален план, одобрен със Заповед №653/22.07.1996 г. на кмет. По ОУП на Община Казанлък, одобрен с Решение №579/26.10.2017 г. на ОбС-Казанлък, имотът попада в Рекреационна зона за вилен отдих.

Начална тръжна цена: 14 200 (четиринадесет хиляди и двеста) лв. без ДДС.

 

2. Урегулиран поземлен имот (УПИ) Ⅶ-572 (седми за петстотин седемдесет и две) с обща площ 534 (петстотин тридесет и четири) кв. м. в кв. 21 (двадесет и едно) по Подробен устройствен план на село Бузовград, общ. Казанлък, одобрен със Заповед №74/19.08.1991 г. на Кмета на Община Казанлък, кадастрален план, одобрен със Заповед №65/1971 г., при граници: УПИ Ⅲ-573, УПИ Ⅳ-572, улица, УПИ Ⅷ-571.

Начална тръжна цена: 11 750 (единадесет хиляди седемстотин и петдесет) лв. без ДДС.

 

3. Поземлен имот с идентификатор 35167.505.333 (три пет едно шест седем точка пет нула пет точка три три три) с обща площ 440 (четиристотин и четиридесет) кв. м., по КККР на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък, общ. Казанлък; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), при съседи: 35167.505.334, 35167.505.336. По Подробен устройствен план, одобрен с Решения №684/2013 г. и №777/2013 г. на ОбС – Казанлък за имота е отреден УПИ Ⅴ-120 (пети за сто и двадесет) в кв. 510 на град Казанлък. Върху имота има тежести – изградени стълбове на ел. преносна мрежа.

Начална тръжна цена: 13 200 (тринадесет хиляди и двеста) лв. без ДДС.

 

4. Урегулиран поземлен имот (УПИ) ⅩⅤ-387 (петнадесети за триста осемдесет и седем) с обща площ 500 (петстотин) кв. м., находящ се в кв. 39 (тридесет и девет), село Копринка, общ. Казанлък, по Подробен устройствен план – План за регулация, одобрен със Заповед №585/08.04.2021 г. на кмет, при граници на имота: север – УПИ Ⅴ-390 и УПИ Ⅳ-389; изток - УПИ Ⅵ-388; юг – тупик и запад – УПИ ⅫⅠ-387.

Начална тръжна цена: 11 000 (единадесет хиляди) лв. без ДДС.

 

II. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да организира провеждане на публичните търгове за продажба на имотите по т. I. и да извърши всички последващи правни и фактически действия във връзка с продажбата им.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

Участвали в поименно гласуване 29 общински съветници, от които „За” 23.

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 02/03/2022 г.