РЕШЕНИЕ
№ 627
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 24.02.2022 г., Протокол № 34

Относно: ОС_1492/11.02.2022 г. - Доклад от Ахмед Мехмед – зам.-кмет, оправомощен със Заповед №155/31.01.2022 г. на кмета на общината, с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 330,00 лв. без ДДС при разпореждане с имот, общинска собственост - незастроена земя с площ 30 кв. м представляваща реална част от УПИ X-529 в кв. 69 на с. Средногорово, общ. Казанлък.


Мотиви: Вносителят докладва пред Общински съвет, че в Общинска администрация е постъпило Заявление с вх. №94-И-5608-4/21.12.2021 г. от Иван Георгиев за доброволно прилагане на подробен устройствен план за Урегулирани поземлен имот (УПИ) Х-529 в кв. 69 по по действащ ПУП-ПР на с. Средногорово, община Казанлък, одобрен със Заповед №58/20.05.1997 г. на кмет. Съгласно  представения Нотариален акт №81, т. 4, рег. №5490, дело №572/18.11.2021 г., вписан в СВ-Казанлък с дв. вх. №8163, вх. рег. №8163/18.11.2021 г., акт №169, т. 28, дело №5900, заявителят е собственик на дворно място с площ 810 кв. м, включен в УПИ Х-529 с обща площ 840 кв. м в кв. 69 на с. Средногорово. Община Казанлък притежава реална част: Незастроена земя с площ 30 кв. м в УПИ Х-529 в кв. 26, съгласно Акт за частна общинска собственост (АЧОС) №4092/13.01.2022 г., вписан в СВ-Казанлък с дв. вх. рег. №129, вх. рег. №129/14.01.2022 г., акт 54, т. 1, н. д. 56.

За да бъде приложен доброволно подробният устройствен план за описания имот е необходимо да бъде сключен договор за продажбата на общинската част от имота. В Приложение №6 към Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост на община Казанлък за 2022 г., приета с Решение №556/ 25.11.2021 г. на ОбС-Казанлък, е предвидено разпореждане с имоти, по заявления на граждани, на придаваеми по регулация общински земи.

Преписката за прехвърляне на собствеността на общинския имот се изготвя на основание чл. 35, ал. 4, т. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС) във връзка с  чл. 15, ал. 5 и §22, ал. 1, т. 1, б.„б“  от Закона за устройство на територията (ЗУТ), по реда и чл. 46, ал. 9 от Наредба №15 на ОбС-Казанлък. Данъчната оценка на общинската земя е 75,20 лв., съгласно Удостоверение за ДО №7404061647/07.01.2022 г. на Дирекция „Местни приходи“, а пазарната оценка, изготвена от оценител на имоти, е на стойност 330,00 лв.

Съгласно чл. 41, ал. 2 от ЗОС за да бъдат извършени  разпоредителните сделки е необходимо  Общински съвет-Казанлък да определи пазарната цена на общинските имоти, поради което предлагам следния

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 8, ал. 9, чл.36, ал.1, т.2 във вр. с чл.35, ал. 4, т. 2, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, във връзка с  чл. 15, ал. 5 и §22 ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗУТ,

 

Р Е Ш И:

1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост на община Казанлък за 2022 г., приета с Решение №556/25.11.2021 г. на ОбС-Казанлък, като към Приложение №6 се включва:

 

АОС

Име, фамилия/ фирма

Приход

(лв.)

Предназначение

Описание на имота

4092/2022 г.

Иван Георгиев

330.00

Жилищно строителство

Реална част с площ 30 кв. м от УПИ Х-529, кв. 69 на с. Средногорово

 

2. Определя пазарна цена от 330 (триста и тридесет) лева, без ДДС, за прехвърляне собствеността на имот, частна общинска собственост, при доброволно прилагане на действащ подробен устройствен план: Незастроена земя с площ 30 (тридесет) кв. м, при граници: север – УПИ XI-528, изток - улица, югозапад – имот пл. №529, представляваща реална част от Урегулиран поземлен имот Х-529 (десети за пет две девет) в кв. 69 (шестдесет и девет) на с. Средногорово, община Казанлък по действащ ПУП-ПР, одобрен със Заповед №58/20.05.1997 г. на кмет, с обща площ 840 (осемстотин и четиридесет) кв. м, при граници: север - УПИ XI-528, изток - улица, юг – УПИ IX-530 и запад - река.

 

3. Упълномощава кмета на Община Казанлък да сключи договор с Иван Георгиев за прехвърляне собствеността на общинския имот по т. 2 от настоящото решение в шестмесечен срок. Всички данъци, такси и режийни разноски по издаване и вписване на договора са за сметка на заявителя.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Иван Георгиев, адрес за кореспонденция: гр. Крън.

Участвали в поименно гласуване 26 общински съветници, от които „За” 25.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                 (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 02/03/2022 г.