РЕШЕНИЕ
№ 628
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 24.02.2022 г., Протокол № 34

Относно: ОС_1493/11.02.2022 г. - Доклад от Ахмед Мехмед – зам.-кмет, оправомощен със Заповед №155/31.01.2022 г. на кмета на общината, с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 12 432 лв. без ДДС при разпореждане с имот, частна общинска собственост в Поземлен имот с идентификатор 27499.501.2077, с площ 592 кв. м по КККР на с. Енина, общ. Казанлък.


Мотиви: Вносителят докладва пред Общински съвет, че в Общинска администрация е постъпило Заявление с вх. №94-Г-771-1/22.11.2021 г. от Галя Джесур и Костадин Костадинов за закупуване на земя - частна общинска собственост. Съгласно представения Нотариален акт  №133, т. 1, рег. №1101, д. 119/26.04.2021 г., вписан в СВ-Казанлък с дв. вх. №2797, вх. рег. №2797/26.04.2021 г., акт №34, т. 10, дело №1944, заявителите са собственици на сгради, построени в Поземлен имот с идентификатор 27499.501.2077 с площ 592 кв. м по КККР на с. Енина, община Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-97/30.12.2009 г. на ИД на АГКК, представляващ УПИ I с площ 592 кв. м в кв. 18 по ПУП на с. Енина, община Казанлък, одобрен със Заповед №864/1970 г., за който е съставен Акт за частна общинска собственост (АЧОС) №4085/13.12.2021 г., вписан в СВ-Казанлък с дв. вх. №48809, вх. рег. 8809/14.12.2021 г., акт 200, т. 30, н. д. 6364. В Приложение №6 към Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост на община Казанлък, приета с Решение №556/25.11.2021 г. на ОбС-Казанлък, е предвидено разпореждане с имоти - частна общинска собственост, по заявления на физически или юридически лица, собственици на законно построени върху тях сгради. На основание чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и по реда на чл. 44, ал. 3 от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет-Казанлък, продажбата се извършва от кмета на общината без търг или конкурс. Данъчната оценка на земята е 2800,20 лв., съгласно Удостоверение №7404062088/28.01.2022 г. на Дирекция „Местни приходи“, а пазарната оценка е 12432 лв., без ДДС, изготвена от правоспособен оценител, по реда на чл. 22, ал. 3 от ЗОС.

Съгласно чл. 41, ал. 2 от ЗОС, за да бъде извършена  разпоредителната сделка е необходимо  Общински съвет-Казанлък да определи пазарната цена на общинския имот.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 35, ал. 3 от ЗОС и чл. 44 от Наредба №15 на ОбС-Казанлък за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет-Казанлък,

 

Р Е Ш И:

1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост на община Казанлък за 2022 г., като към Приложение №6 се включва:

 

АОС

Име, фамилия/ фирма

Приход

(лева)

Предназначение

Описание на имота

4085/

2021 г.

Галя Джесур и Костадин Костадинов

12 432,00

За жилищно строителство

ПИ с идентификатор 27499.501.2077 с площ 592 кв. м, с. Енина

 

2. Определя пазарна цена от 12 432,00 (дванадесет хиляди четиристотин тридесет и два) лева, без ДДС, за продажба на земя - частна общинска собственост, на собственик на построените върху нея сгради: Поземлен имот с идентификатор 27499.501.2077 (две седем четири девет девет точка пет нула едно точка две нула седем седем) с площ 592 (петстотин деветдесет и два) кв. м по Кадастрална карта и кадастрални регистри на село Енина, община Казанлък, област Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-97/30.12.2009 г. на ИД на АГКК; Адрес: с. Енина, ул. „Теменуга“ №41, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м), при граници: ПИ с идентификатори - 27499.501.2269, 27499.501.2080, 27499.501.2079, 27499.501.2078 и 27499.501.3102; Предишен идентификатор: няма, представляващ Урегулиран поземлен имот I (първи) в кв. 18 (осемнадесети) по Подробен устройствен план на с. Енина, одобрен със Заповед №864/1970г.

 

3. Упълномощава кмета на община Казанлък да сключи договор с Галя Джесур и Костадин Костадинов за продажбата на общинския имот по т. 2 в шестмесечен срок от настоящото решение. Всички данъци, такси и режийни разноски по издаване и вписване на договора са за сметка на заявителите.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и заявителите - Галя Христова Джесур и Костадин Христов Костадинов, адрес за кореспонденция: гр. Казанлък.

 

Участвали в поименно гласуване 30 общински съветници, от които „За” 30.

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 02/03/2022 г.