РЕШЕНИЕ
№ 645
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 31.03.2022 г., Протокол № 35

Относно: ОС_1516/23.02.2022 г. - Доклад от Ахмед Мехмед - За Кмет, оправомощен със Заповед №218/14.02.2022 г. с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл.81, ал.1 и ал.8 от Наредба №15 на ОбС и определяне на начални тръжни цени при провеждане на търгове за продажба на 6 бр. поземлени имоти находящи се в гр. Казанлък, с. Бузовград и с. Шейново, общ. Казанлък.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет, че в Приложение №3 прието с Решение №556/25.11.2021 г. на Общински съвет – Казанлък, Таблица: „От продажба на земеделска земя в т.ч.“ към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост (ГПУРИОС) на Община Казанлък за 2022 г. са включени:

 

- Под номер 7: Поземлен имот с идентификатор 35167.307.81 (три пет едно шест седем точка три нула седем точка осем едно) - За имота има съставен Акт за частна общинска собственост №3955/24.02.2021 г., вписан в Служба по вписванията в гр. Казанлък с вх. №1711/18.03.2021 г., акт 134, т. 6, н. д. 1191.;

 

- Под номер 8: Поземлен имот с идентификатор 35167.307.82 (три пет едно шест седем точка три нула седем точка осем две) - За имота има съставен Акт за частна общинска собственост №3956/24.02.2021 г., вписан в Служба по вписванията в гр. Казанлък с вх. №1713/18.03.2021 г., акт 136, т. 6, н. д. 1193.;

 

- Под номер 9: Поземлен имот с идентификатор 35167.307.83 (три пет едно шест седем точка три нула седем точка осем три) - За имота има съставен Акт за частна общинска собственост №3957/24.02.2021 г., вписан в Служба по вписванията в гр. Казанлък с вх. №1712/18.03.2021 г., акт 135, т. 6, н. д. 1192;

 

- Под номер 10: Поземлен имот с идентификатор №83106.53.6 (осем три едно нула шест точка пет три точка шест) - За имота има съставен Акт за частна общинска собственост №825/23.09.2010 г., вписан в Служба по вписванията в гр. Казанлък с вх. №5163/29.10.2010 г., акт 130, т. 14, н. д. 2986, п. 2121.;

 

- Под номер 11: Поземлен имот №301.304 (три нула едно точка три нула четири) - За имота има съставен Акт за частна общинска собственост №3979/13.04.2021 г., вписан в Служба по вписванията в гр. Казанлък с вх. №3508/28.05.2021 г., акт 110, т. 12, н. д. 2447.;

 

- Под номер 12: Поземлен имот №301.305 (три нула едно точка три нула пет) - За имота има съставен Акт за частна общинска собственост №4008/23.06.2021 г., вписан в Служба по вписванията в гр. Казанлък с вх. №4478/02.07.2021 г., акт 9, т. 16, н. д. 3190.

За имотите са изготвени актуални данъчни и пазарни оценки, които са в размер, както следва:

Имот

Данъчна оценка, в лв.

Пазарна оценка, в лв.

Прогнозна цена, съгласно ГПУРИОС, в лв.

Поземлен имот с идентификатор 35167.307.81 с площ 696 кв. м. по гр. Казанлък

138,10

1 640,00

240,00

Поземлен имот с идентификатор 35167.307.82 с площ 525 кв. м. по гр. Казанлък

111,90

1 235,00

500,00

Поземлен имот с идентификатор 35167.307.83 с площ 438 кв. м. по гр. Казанлък

86,90

1 030,00

480,00

Поземлен имот с идентификатор №83106.53.6 с площ 3 858 кв. м. с. Шейново

652,20

8 680,00

1 500,00

Поземлен имот №301.304 с площ    1 516 кв. м. по местност „Сметището“, с. Бузовград

224,90

6 280,00

600,00

Поземлен имот №301.305 с площ 562 кв. м. по местност „Сметището“, с. Бузовград

72,50

2 330,00

250,00

 

С оглед изпълнение на програмата, кметът счита за целесъобразно да бъдат организирани и проведени публични търгове за продажба на имотите, при начална тръжна цена, определена по реда на чл. 41, ал. 2 от ЗОС. Предлага начална тръжна цена за всеки от имотите, съответстваща на изготвената актуална към момента пазарна цена.

В случай на успешно приключване на процедурите и сключване на договори за продажба, паричните постъпления постъпват в приход на бюджета на Община Казанлък.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1, във връзка с чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 43 и чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба № 15 на Общински съвет - Казанлък,

Р Е Ш И:

 

І. Да се извършат продажби чрез публични търгове по реда на глава шеста от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с имоти, общинска собственост на Общински съвет - Казанлък, на общински имоти, както следва:

 

1. Поземлен имот с идентификатор 35167.307.81 (три пет едно шест седем точка три нула седем точка осем едно) с площ 696 (шестстотин деветдесет и шест) кв. м. по Кадастрална карта и кадастрални регистри на град Казанлък, община Казанлък, област Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, Адрес на поземления имот: гр. Казанлък (§ 4 от ПЗР на ЗСП3З), местност „Мутафчийска чешма“, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), Категория на земята при неполивни условия: 3 (трета), при граници: поземлени имоти с идентификатори: 35167.48.241, 35167.307.79, 35167.307.22, 35167.307.20. Предходен идентификатор: 35167.48. 98, 35167.84.241. По Плана на новообразуваните имоти, одобрен със Заповед №ДС-ЗД-260/2018 г. на Областен управител на област Стара Загора, имотът представлява ПИ №307.81. По ОУП на Община Казанлък, одобрен с Решение №579/26.10.2017 г. на ОбС-Казанлък, имотът попада в земеделска територия със забрана за промяна на предназначението.

Начална тръжна цена: 1 640 (хиляда шестстотин и четиридесет) лв. без ДДС.

 

2. Поземлен имот с идентификатор 35167.307.82 (три пет едно шест седем точка три нула седем точка осем две) с площ 525 (петстотин двадесет и пет) кв. м. по Кадастрална карта и кадастрални регистри на град Казанлък, община Казанлък, област Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, Адрес на поземления имот: гр. Казанлък (§ 4 от ПЗР на ЗСП3З), местност „Мутафчийска чешма“, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), Категория на земята при неполивни условия: 3 (трета), при граници: поземлени имоти с идентификатори: 35167.48.241, 35167.307.20, 35167.307.19, 35167.307.18. Предходен идентификатор: 35167.48. 98, 35167.84.241. По Плана на новообразуваните имоти, одобрен със Заповед №ДС-ЗД-260/2018 г. на Областен управител на област Стара Загора, имотът представлява ПИ №307.82. По ОУП на Община Казанлък, одобрен с Решение №579/26.10.2017 г. на ОбС-Казанлък, имотът попада в земеделска територия със забрана за промяна на предназначението.

Начална тръжна цена: 1 235 (хиляда двеста тридесет и пет) лв. без ДДС.

 

3. Поземлен имот с идентификатор 35167.307.83 (три пет едно шест седем точка три нула седем точка осем три) с площ 438 (четиристотин тридесет и осем ) кв. м. по Кадастрална карта и кадастрални регистри на град Казанлък, община Казанлък, област Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, Адрес на поземления имот: гр. Казанлък (§ 4 от ПЗР на ЗСП3З), местност „ Мутафчийска чешма“, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), Категория на земята при неполивни условия: 3 (трета), при граници: поземлени имоти с идентификатори: 35167.48.241, 35167.307.20, 35167.307.19, 35167.307.18. Предходен идентификатор: 35167.48. 98, 35167.84.241. По Плана на новообразуваните имоти, одобрен със Заповед №ДС-ЗД-260/2018 г. на Областен управител на област Стара Загора, имотът представлява ПИ №307.82. По ОУП на Община Казанлък, одобрен с Решение №579/26.10.2017 г. на ОбС-Казанлък, имотът попада в земеделска територия със забрана за промяна на предназначението.

Начална тръжна цена: 1 030 (хиляда и тридесет) лв. без ДДС.

 

4. Поземлен имот с идентификатор №83106.53.6 (осем три едно нула шест точка пет три точка шест) с площ 3 858 (три хиляда осемстотин петдесет и осем) кв. м. по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Шейново, община Казанлък, област Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-94/29.12.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес: с. Шейново, местност “Хаджиевец”, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на Трайно ползване: Нива, Категория на земята: 3 (трета), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори 83106.53.522, 83106.53.7, 83106.53.302, 83106.53.5. Номер по предходен план: 053006.

Начална тръжна цена: 8 680 (осем хиляди шестстотин и осемдесет) лв. без ДДС.

 

5. Поземлен имот №301.304 (три нула едно точка три нула четири) с площ 1 516 (хиляда петстотин и шестнадесет) кв. м. по Плана на новообразуваните имоти в местност „Сметището“, с. Бузовград, одобрен със Заповед №ДС-ЗД-260/2018 г. на Областен управител на област Стара Загора, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на Трайно ползване: За земеделски труд и отдих (съгласно §4 от ЗСПЗЗ), Ⅳ (четвърта) категория на земята при неполивни условия, при граници на имота: Поземлени имоти №301.363, №301.362, №301.303. Имота попада в земеделска територия със забрана за промяна на предназначението по ОУП, одобрен с Решение №579/2017 на ОбС-Казанлък.

Начална тръжна цена: 6 280 (шест хиляди двеста и осемдесет) лв. без ДДС.

 

6. Поземлен имот №301.305 (три нула едно точка три нула пет) с площ 562 (петстотин шестдесет и два) кв. м. по Плана на новообразуваните имоти в местност „Сметището“, с. Бузовград, одобрен със Заповед №ДС-ЗД-260/2018 г. на Областен управител на област Стара Загора, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на Трайно ползване: За земеделски труд и отдих (съгласно §4 от ЗСПЗЗ), Ⅳ (четвърта) категория на земята при неполивни условия, при граници на имота: Поземлени имоти №301.306, земеделски земи, №301.301, №301.345, №301.344. Имота попада в земеделска територия със забрана за промяна на предназначението по ОУП, одобрен с Решение №579/2017 на ОбС-Казанлък.

Начална тръжна цена: 2 330 (две хиляди триста и тридесет) лв. без ДДС.

 

II. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да организира провеждане на публичните търгове за продажба на имотите по т. I. и да извърши всички последващи правни и фактически действия във връзка с продажбата им.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

Участвали в поименно гласуване 28 общински съветници, от които „За” 22.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                 (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 05/04/2022 г.