РЕШЕНИЕ
№647
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 31.03.2022 г., Протокол №35


Относно: ОС_1534/07.03.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Разрешаване изработването на Подробен устройствен план-план за застрояване на Поземлени имоти с идентификатори 83199.25.296, 83199.25.297, 83199.25.303, 83199.25.305 по КККР на гр. Шипка, общ. Казанлък в съответствие с Смесена многофункционална зона-разновидност 1 /Смф1/ на ОУП на общ. Казанлък; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В общинска администрация е постъпило Заявление вх. №168-4947-5/07.12.2021 г. от Стоян Петров, в качеството си на управител на „ДАЛИЯ-77“ ООД  ЕИК: 123749020 с искане за издаване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план-план за застрояване на Поземлени имоти с идентификатори по КККР на гр. Шипка, общ. Казанлък, последно изменени със Заповед №18-964/20.12.2017 г. от 21.09.2021 г. и 03.11.2021 г. на ИД на АГКК, ЕКАТТЕ: 83199, гр. Шипка, община Казанлък, както следва:

Имот с идентификатор  83199.25.296 е с площ 1288 кв.м. и с граници: север – ПИ 83199.25.226, ПИ 83199.25.292, ПИ 83199.25.335; юг - ПИ 83199.25.297; изток – ПИ 83199.25.226, запад – ПИ 83199.25.335, с НТП: „За стопански двор“, с трайно предназначение на територията: урбанизирана.

Имот с идентификатор  83199.25.297 е с площ 2656 кв.м. и с граници: север – ПИ 83199.25.296; юг - ПИ 83199.25.303; изток – ПИ 83199.25.226, запад – ПИ 83199.25.335, с НТП: „За стопански двор“, с трайно предназначение на територията: урбанизирана.

Имот с идентификатор  83199.25.303 е с площ 2025 кв.м. и с граници: север – ПИ 83199.25.297; юг - ПИ 83199.25.305; изток – ПИ 83199.25.226, запад – ПИ 83199.25.335, с НТП: „За стопански двор“, с трайно предназначение на територията: урбанизирана.

Имот с идентификатор  83199.25.305 е с площ 7887 кв.м. и с граници: север – ПИ 83199.25.303, ПИ 83199.25.226; юг - ПИ 83199.99.1, ПИ 83199.99.633 ; изток – ПИ 83199.25.307, ПИ 83199.25.316, ПИ 83199.25.319, запад – ПИ 83199.25.335, ПИ 83199.25.320, с НТП: „За стопански двор“, с трайно предназначение на територията: урбанизирана.

Имотите попадат в Смесена многофункционална зона – разновидност 1 /Смф1/ на ОУП на общ. Казанлък.

Инвестиционното намерение на Възложителя е да изгради фотоволтаична централа с капацитет около 1 MW действаща на територията на четирите имота и озеленени площи, което е в съответствие с предвиждането на зоната в ОУП. Предвижда се изграждане на нова площадкова инфраструктура – Ел и ВиК.

Транспортният достъп ще се осъществява от полски път №83199.25.335 с НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“ по КККР на гр. Шипка, последно изменен със Заповед №РД-18-964 от 20.12.2017 г. на ИД на АГКК, ЕКАТТЕ: 83199, гр. Шипка, община Казанлък.

Съгласно чл.124а, ал.1 от ЗУТ, разрешение за изработването на проект за Подробен устройствен план - план за застрояване извън границите на урбанизираните територии се дава с решение на Общинския съвет, по предложение на кмета на общината.

Съгласно чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет одобрява заданието, съставено от Възложителя.”

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.5 и ал.7, във връзка с чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ,

Р Е Ш И:

 

1. Разрешава изработването на Подробен устройствен план – план за застрояване на Поземлени имоти с идентификатори по КККР на гр. Шипка, общ. Казанлък, ЕКАТТЕ: 83199, последно изменени със Заповед №18-964/20.12.2017 г. от 21.09.2021 г. и 03.11.2021 г. на ИД на АГКК, гр. Шипка, община Казанлък, както следва:

Имот с идентификатор  83199.25.296 е с площ 1288 кв.м. и с граници: север – ПИ 83199.25.226, ПИ 83199.25.292, ПИ 83199.25.335; юг - ПИ 83199.25.297; изток – ПИ 83199.25.226, запад – ПИ 83199.25.335, с НТП: „За стопански двор“, с трайно предназначение на територията: урбанизирана.

Имот с идентификатор  83199.25.297 е с площ 2656 кв.м. и с граници: север – ПИ 83199.25.296; юг - ПИ 83199.25.303; изток – ПИ 83199.25.226, запад – ПИ 83199.25.335, с НТП: „За стопански двор“, с трайно предназначение на територията: урбанизирана.

Имот с идентификатор  83199.25.303 е с площ 2025 кв.м. и с граници: север – ПИ 83199.25.297; юг - ПИ 83199.25.305; изток – ПИ 83199.25.226, запад – ПИ 83199.25.335, с НТП: „За стопански двор“, с трайно предназначение на територията: урбанизирана.

Имот с идентификатор  83199.25.305 е с площ 7887 кв.м. и с граници: север – ПИ 83199.25.303, ПИ 83199.25.226; юг - ПИ 83199.99.1, ПИ 83199.99.633 ; изток – ПИ 83199.25.307, ПИ 83199.25.316, ПИ 83199.25.319, запад – ПИ 83199.25.335, ПИ 83199.25.320, с НТП: „За стопански двор“, с трайно предназначение на територията: урбанизирана.

Имотите попадат в Смесена многофункционална зона – разновидност 1 /Смф1/ на ОУП на общ. Казанлък.

2. Одобрява заданието, съставено от Възложителя.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Стоян Петров, в качеството си на възложител и управител на „ДАЛИЯ-77“ ООД, с адрес за кореспонденция гр. Шипка.

Участвали в гласуване 30 общински съветници, от които „За” 30.

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                       (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 06/04/2022 г.