РЕШЕНИЕ
№ 666
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.04.2022 г., Протокол №37

Относно: ОС_1646/19.04.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно промяна на маршрутното разписание на междуселищна автобусна линия Казанлък - Горно Изворово от общинска транспортна схема на гр. Казанлък.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет, че промяната в междуселищната транспортна схема има за цел оптимизация и  постигане на по-голяма ефективност на транспортното обслужване на междуселищната  територия, постигане на по-добър обхват и достъпност, както и подобряване на скоростта на обслужване.

По предложение на кметовете на населените места с. Долно Изворово и с. Горно Изворово, извършили проучване на пътникопотока при придвижването до/от работните места, учебните заведения и по–големите обществени места, е необходимо да се измени маршрутно разписание по автобусна линия от общинската транспортна схема Казанлък-Горно Изворово.

Изготвеният проект за актуализация на маршрутното разписание са сведени до знанието на заинтересованите граждани и организации, ползващи и/или зависими от обществения превоз на пътници до съответното населено място. В тази връзка и след обсъждане на местно ниво всеки кмет е депозирал становище по промяната в маршрутното разписание на автобусната линия, към която има отношение. Промените са съобразени с тях.

В хода на дебата вносителят прие предложението на ПК по устройство на територията, строителство и транспорт, а именно: „В диспозитива да бъде добавена нова т.2 със следния текст: „Разписанието е в сила до момента на сключване на договор с превозвач, след проведена обществена поръчка.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.25 от ЗМСМА, чл.8, ал.4 и във връзка с чл.6, ал.2 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси (Обн. ДВ. бр. 32 от 29 март 2002 г.), във вр. с чл.17, ал.4, т.2 и ал.5 от Закона за автомобилните превози,

 

Р Е Ш И:

 

1. Утвърждава изменение на маршрутно разписание на междуселищна автобусна линия от общинска транспортна схема, приложено към настоящото решение.

2. Разписанието е в сила до момента на сключване на договор с превозвач, след проведена обществена поръчка.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

 

Участвали в гласуването 34 общински съветници, от които „За” 34.

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                 (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 05/05/2022 г.