РЕШЕНИЕ
№672
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.04.2022 г., Протокол №37

 

Относно: ОС_1606/08.04.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на общината 16/326 кв. м идеални части от Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9355 по КККР на гр. Казанлък, за сумата от 976,00 лв., без ДДС.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В Общинска администрация е получено Заявление с вх. №94-Н-1091-2/2022 г. от Надя Малакова за закупуване на общинската част от Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9355 по Кадастрална карта и кадастрални регистри на град Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/2015 г. на ИД на АГКК, в качеството ѝ на собственик на 310/326 идеални части от имота, съгласно Заповед №484/26.03.2021 г. на кмет на община Казанлък, вписана в Служба по вписванията (СВ) в град Казанлък с дв. вх. №2480/14.04.2021 г., Акт №128, т. 9, н.д. 1719 и Нотариален акт дв. в №3491/27.05.2021 г., Акт №97, т. 12, Дело №2434. За общинската част - 16/326 идеални части от поземления имот, без постройките, е съставен Акт за частна общинска собственост №4111 от 04.03.2022 година, вписан в СВ –Казанлък с дв. вх. №1236/08.03.2022 г., Акт 134, т. 4, н. д. 794.

В Приложение №6 към Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост на община Казанлък за 2022 година, приета с Решение №556/25.11.2021 г. на ОбС-Казанлък, е предвидено разпореждане с имоти, по заявления на граждани за прекратяване на съсобственост. На основание чл.36, ал.1, т.2 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и по реда на чл.48, ал.1 и ал.2 от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество е необходимо Общински съвет-Казанлък да приеме решение за продажба на общинската част от имота и да определи  пазарната цена.   

Изготвени са данъчна и пазарна оценки. Данъчната оценка на общинската част от имота е 135,60 лева, съгласно Удостоверение ДО №7404062572/01.03.2022 г. на Дирекция „Местни приходи“,  а изготвената от оценител пазарна оценка е на стойност 976,00 лева, без ДДС.”

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местно самоуправление и местна администрация (ЗМСМА), чл.8, ал.1 и ал.9, чл.36, ал.1, т.2, във вр. с чл.35, ал.4, т.2, чл.41, ал.2 от ЗОС и чл.48, ал.2 от Наредба №15 на ОбС-Казанлък,

Р Е Ш И:

 

1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост на община Казанлък за 2022 година, приета с Решение №556/25.11.2021 г. на ОбС-Казанлък, като към Приложение №6 се включва:

АОС

Име, фамилия/ фирма

Приход

(лева)

Предназначение

Описание на имота

№4111 от 04.03.2022 г.

Надя Малакова

976,00

За жилищно строителство

16/326 ид. ч. от ПИ 35167.503.9355 с площ 326 кв. м в гр. Казанлък

2. Да се прекрати съсобствеността върху Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9355 (три пет едно шест седем точка пет нула три точка девет три пет пет) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на град Казанлък, община Казанлък, област Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-88/2015 г. на ИД на АГКК, с обща площ 326 (триста двадесет и шест) кв.м, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), при граници: ПИ с идентификатори: 35167.503.9477, 35167.503.9347, 35167.503.9346, 35167.503.9458, 35167.503.9345, предишен идентификатор: 35167.503.1205, 35167.503.1355, представляващ Урегулиран поземлен имот ХIII-9355 (тринадесет за девет три пет пет) в кв. 484 (четири осем четири), устройствена зона „Жм1“, по Подробен устройствен план на град Казанлък, одобрен с Решение №141 от 23.03.2020 г. на Общински съвет Казанлък, чрез продажба на общинската част - 16/326 (шестнадесет към триста двадесет и шест) идеални части от земята, без постройките, на съсобственика: Надя Малакова от град Казанлък, за сумата от 976,00 (деветстотин седемдесет и шест) лева, без ДДС.

3. Упълномощава Кмета на Общината да издаде заповед и сключи договор за продажбата, като всички данъци, такси и режийни разноски по издаване и вписване на договора са за сметка на заявителя – Надя Малакова. Договорът да се сключи в срока на валидност на пазарната оценка.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Надя Малакова, адрес: град Казанлък.

 

Участвали в поименно гласуване 32 общински съветници, от които „За” 32.

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 05/05/2022 г.