РЕШЕНИЕ
№677
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.04.2022 г., Протокол №37


Относно: ОС_1634/15.04.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно даване на разрешение за възлагане изработката на ПУП - Парцеларен план за транспортен достъп до Поземлен имот с идентификатор 40292.113.13, в землището на гр. Крън. Промяна предназначението с цел изграждане на пътна връзка. Одобряване на заданието, съставено от възложителя.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „Внесено е Заявление №168-1796-1#1 от 07.04.2022 г. от „ТРИГЛАВ-ЕЛВАЙС“ ЕООД - с управител Стефан Иванов с искане за издаване на разрешение за изработване на ПУП-парцеларен план на техническа инфраструктура върху части от поземлен имот, публична общинска собственост за пътна връзка както следва: ПИ с идентификатор 40292.113.55 -„за селскостопански, горски ведомствен път“ в местност „Гърдова могила“, землище град Крън, община Казанлък. За ПИ 40292.113.13 с площ от 3956 кв.м при съседи ПИ с идентификатори: 40292.143.10 с НТП „селскостопански, горски ведомствен път“, публична общинска собственост, 40292.113.14-с НТП „нива“, частна собственост, 40292.113.55 с НТП „селскостопански, горски ведомствен път“, публична общинска собственост и 40292.113.51„нива“, частна собственост е одобрен и влязъл в сила ПУП-план за застрояване със Заповед №352/29.04.2008 г. С Решение №11/14.11.2007 г. на комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ е променено предназначението на земята. Одобрен е инвестиционен проект и издадено Разрешение за строеж №225/01.08.2008 г. за „Търговски комплекс, бензиностанция с АГСС и обслужваща сграда“. За въвеждане в експлоатация на обектите е необходимо да се довърши процедурата за пътната връзка на ново-изграждания обект.

Съгласно ОУП на Община Казанлък, ПИ с идентификатор 40292.113.13 в землището на град Крън попада в Смф1- смесена многофункционална територия.

Съгласно чл.21, ал.3 от ЗОЗЗ „За обекти, за които транспортният достъп се осъществява по селскостопански пътища и се предвиждат дейности, свързани с използването на транспортни машини с габарити или други технически характеристики, различни от предвидените за селскостопанските пътища, промяна на предназначението на земята за пътя се извършва по общия ред едновременно с основния обект“, което налага  да се проведе процедура за промяна предназначението на част от полския път, включен в обхвата на транспортния достъп до посочения имот съобразно приложената комуникационно-транспортна схема.

На основание чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, определянето на площадка или трасе за нуждите на физическо или юридическо лице върху земи от общинския поземлен фонд се извършва след предварително съгласие на общински съвет.

Съгласно чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработването на проект за подробен устройствен план на поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии е необходимо разрешението на Общинския съвет.

Съгласно чл.124б, ал.1 от ЗУТ Общински съвет одобрява заданието, съставено от Възложителя по чл.124а, ал.7 от ЗУТ.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1,т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ и чл.21, ал.3 и чл.29 от ЗОЗЗ, чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ,

Р Е Ш И:

 

1. Дава  разрешение за възлагане изработката на Подробен устройствен план - Парцеларен план на пътна връзка за транспортен достъп до Поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 40292.113.13 с НТП “ниско застрояване“, /при съседи: ПИ 40292.143.10 с НТП „селскостопански, горски ведомствен път“, публична общинска собственост, ПИ 40292.113.14-с НТП „нива“, частна собственост, ПИ 40292.113.55 с НТП „селскостопански, горски ведомствен път“, публична общинска собственост и ПИ 40292.113.51„нива“, частна собственост/, собственост на „Триглав-Еделвайс“ ЕООД представлявано от Стефан Иванов, върху части от ПИ с идентификатор 40292.113.55 с начин на трайно ползване /НТП/ - „за селскостопански, горски ведомствен път“ в землище град Крън.

2. Изразява предварително съгласие за промяна предназначението с цел изграждане на „Трасета на пътна връзка“  върху части от ПИ с идентификатор 40292.113.55 в землище град Крън с начин на трайно ползване /НТП/ - „за селскостопански, горски ведомствен път“ - общинска публична  собственост - със засегната площ около 153 кв.м.

3. Одобряване на Заданието, съставено от Възложителя.

4. Определяне срок на валидност на това съгласие –две години.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и „ТРИГЛАВ-ЕЛВАЙС“ ЕООД  със седалище и адрес на управление гр. Казанлък, с управител Стефан Иванов.

Участвали в поименно гласуване 31 общински съветници, от които „За” 26.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 05/05/2022 г.