РЕШЕНИЕ
№683
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.04.2022 г., Протокол №37


Относно: ОС_1655/27.04.2022 г. - Доклад по чл.64, ал.6 от Правилника на ОбС от Николай Златанов - председател на Общински съвет - Казанлък с проект за решение относно повторно обсъждане на Решение №643/31.03.2022 г., прието на заседание на Общински съвет Казанлък, проведено на 31.03.2022 г.


Мотиви: Николай Златанов докладва пред Общински съвет: „На проведеното през месец март заседание на ОбС Казанлък, разгледахме Доклад с вх. №ОС-1551/18.03.2022 г. на общинска администрация, касаещ: Предоставяне под наем, за срок от три години на имоти - общинска собственост на сдружения с нестопанска цел в обществена полза.

Въз основа на внесения доклад, Общински съвет Казанлък гласува и прие с 24 гласа следното решение:

I. Да се отдаде под наем без търг или конкурс за срок от 3 /три/ години части от имот публична общинска собственост, както следва:

1. На СНЦ Спортен клуб по стрелба с лък ,,Раптор Арчери“, с ЕИК 123737114, със седалище и адрес на управление гр. Казанлък, ул. ,,Иван Милев“ №4, представлявано от Йордан Пенков Георгиев, общински обект част от ,,Зала за стрелба“, за която е съставен АПОС №386/03.06.2016 г., находяща се в СУ ,,Екзарх Антим I“ гр. Казанлък, да се отдаде част от помещението - площ от 50 кв.м., ведно с прилежащите общи части и санитарен възел. Определя месечна наемна цена - 50 лв. без ДДС.

2. На СНЦ Клуб по спортна стрелба ,,Севтополис“, с ЕИК 123763415, със седалище и адрес на управление гр. Казанлък, ул. ,,Ал. Батенберг“ №42, вх. Б, ап.20, представлявано от Нели Станчева Йончева, общински обект част от ,,Зала за стрелба“, с позиция 8, Приложение №14 на ГПУРИОС за 2022 г., за която е съставен АПОС №386//03.06.2016 г., находяща се в СУ ,,Екзарх Антим I“ гр. Казанлък, да се отдаде част от помещението-площ от 30 кв.м. ведно с прилежащите общи части и санитарен възел.

Определя месечна наемна цена - 30 лв. без ДДС.

II. Възлага на Кмета на Община Казанлък да сключи договори за наем със спортните клубове по т. I за срок от 3 /три/ години.“

В законоустановения 14-дневен срок, в деловодството на ОбС Казанлък беше депозирана Заповед №АК-01-ЗД-5/13.04.2022 год. на Областния управител на област Стара Загора, с която на основание чл.45, ал.4 от ЗМСМА връща за ново обсъждане, като незаконосъобразно наше Решение №643/31.03.2022 г.

Като мотив за оспорването се сочи, че неправилно в решението е използвано правното основание на чл.14, ал.6 от Закона за общинската собственост /ЗОС/, който предвижда възможността „свободни нежилищни имоти – частна общинска собственост, които не са необходими за нуждите на органите на общината или на юридическите лица на издръжка на общински бюджет, да бъдат отдавани под наем без търг или конкурсна юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза“. Видно от приложения към административната преписка Акт №386/03.06.2016 г. на община Казанлък, става въпрос за публична общинска собственост, поради което валидното правно основание е нормата на чл.14, ал.7, във връзка с ал.2 от ЗОС.

При наличието на тези данни и при положение, че се предоставя ползването на спортен имот, включен в Регистъра на спортните имоти към Министерството на младежта и спорта, приложима правна норма ще бъде и чл.108, ал.3 от Закона за физическото възпитание и спорт. В тази хипотеза срокът за предоставяне на имотите е 1 /една/ година.

Изложените от Областния управител съображения са правно релевантни и съответстват на приложения към административната преписка АЧОС на община Казанлък, поради което следва да бъдат приети.

Съгласно чл.45, ал.9 от ЗМСМА, общинския съвет може да отмени, да измени или да приеме повторно върнатия за ново обсъждане акт.

Предвид на това и с оглед на изложените по-горе съображения, предлагам на ОбС да измени свое Решение №643/31.03.2022 г.

Настоящия доклад следва да се внесе и разгледа по реда на чл.64, ал.6 от ПОДОбСНКВОА, поради краткия 14 дневен законов срок, предвиден в чл.45, ал.7 от ЗМСМА, който изтича в деня на заседанието – 28.04.2022 г.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8, чл.45, ал.9 и ал.10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.64, ал.6 от ПОДОбСНКВОА, Общински съвет Казанлък,

  

Р Е Ш И:

 

Изменя Решение №643, взето на заседание на Общински съвет Казанлък, проведено на 31.03.2022 г., както следва:

1. Изменя правното основание, както следва: На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7, във връзка с ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.108, ал.3 от Закона за физическото възпитание и спорт и чл.7, ал.1 от Наредба №10 на ОбС Казанлък.

2. Изменя т.I от диспозитива на решението, както следва: Да се отдаде под наем без търг или конкурс за срок от 1 /една/ година, части от имот публична общинска собственост, както следва:

3. Изменя т.II от диспозитива на решението, както следва: Възлага на Кмета на община Казанлък, да сключи договори за наем със спортните клубове по т.I, за срок от 1 /една/ година.

4. В останалата си част решението остава непроменено.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Областен управител на Област Стара Загора.

Участвали в поименно гласуване 33 общински съветници, от които „За” 33.

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 05/05/2022 г.