РЕШЕНИЕ
№685
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 26.05.2022 г., Протокол №38

Относно: ОС_1647/19.04.2022 г. - Доклад от д-р Красимир Пейчев - управител на "ДКЦ Районна Поликлиника-Казанлък" ЕООД относно приемане на Годишен финансов отчет за 2021 г. на "ДКЦ Районна Поликлиника-Казанлък" ЕООД и освобождаване от отговорност управителя на дружеството.


Мотиви: Вносителят докладва пред Общински съвет: „След приключване на финансовата година, Годишните финансови отчети на търговските дружества се разглеждат и приемат от общите им събрания, в случая Общински съвет-Казанлък.

Д-р Красимир Пейчев, управител на „Диагностично-консултативен център Районна Поликлиника – Казанлък“ ЕООД, гр. Казанлък, с Писмо вх. №ОС-1647/19.04.2022 г. предостави в Община Казанлък за разглеждане и приемане Годишния финансов отчет за 2021 г. на дружеството, на основание чл.137, ал.1, т.3 и т.5 от Търговския закон и чл. 28, ал. 1, т. 3 и т. 9 от Наредба №19 за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия – търговски дружества с общинско участие в капитала и общински предприятия. „Диагностично-консултативен център Районна Поликлиника - Казанлък“ ЕООД е търговско дружество със 100% общинско участие и се представлява от д-р Красимир Пейчев.

С Решение №553 от 25.11.2021 г. на Общински съвет Казанлък имаме промяна на наименованието на „Диагностично-консултативен център Районна Поликлиника – Казанлък” ЕООД. Със същото решение е утвърден проекта за изменение на Учредителния акт на „ДКЦ Районна Поликлиника – Казанлък” ЕООД.

Дружеството е създадено за неопределен срок.

Предмет на дейност: специализирана  извънболнична медицинска помощ. 

Едноличен собственик на капитала на  Дружеството е Община Казанлък.

С Решение № 553 от 25.11.2021 г на Общински съвет Казанлък, едноличния собственик на капитала на „ДКЦ Районна поликлиника – Казанлък” ЕООД  - Община Казанлък увеличи капитала на дружеството, чрез увеличаване стойността на дружествения дял със 153 850,00 лв. /сто петдесет и три хиляди осемстотин и петдесет/, от които 153844,33 лв. /сто петдесет и три хиляди  осемстотин четиридесет и четири лева и 33 ст./, представляващи непарична вноска, равняваща се на балансовата стойност на прехвърлените активи и 5,67 лв. /пет лева и 67 ст./, представляваща парична вноска

Общият размер на дружествения капитал се промени от 228 000 /двеста двадесет и осем хиляди лева/ разпределен на 22 800 /двадесет и две хиляди и осемстотин/ дяла по 10 /десет/ лева всеки на 381 850 /триста осемдесет и една хиляди осемстотин и петдесет лева/, разпределен на 38 185 /тридесет и осем хиляди сто осемдесет и пет/ дяла по 10 /десет/ лева всеки.

Капиталът на „ДКЦ Районна поликлиника – Казанлък” ЕООД  в размер на 381 850 /триста осемдесет  и една хиляди осемстотин и петдесет лева/ е формиран както следва:

а/ 228 000 лв. /двеста двадесет и осем хиляди лева/ - първоначален капитал, внесен при учредяване на дружеството;

б/ 5,67 лв. /пет лева и 67 ст./ - внесени по банков път от Община Казанлък по сметка на дружеството през 2021 г.;

в/ 153 844,33 лв. /сто петдесет и три хиляди  осемстотин четиридесет и четири лева и 33 ст./ - непарични /апортни/ вноски от Община Казанлък, прехвърлени през 2021 г., а именно:

- 64 157,17 лв. /шестдесет и четири хиляди сто петдесет и седем лева и 17 ст./, представляваща балансовата стойност на 1 бр.  рентгенов апарат VILL MOVIPLAN 800;

- 50 418,70 лв. /петдесет хиляди четиристотин и осемнадесет лева и 70 ст./, представляваща балансовата стойност на Търговски обект „Аптека”, намиращ се в „ДКЦ Районна поликлиника – Казанлък” ЕООД;

- 39 268,46 лв. /тридесет и девет хиляди двеста шестдесет и осем лева и 46 ст./, представляваща балансовата стойност на Търговски обект „Кафе аперитив” , намиращ се в „ДКЦ Районна поликлиника – Казанлък” ЕООД.

В дружеството работят 27 лекари  и 22 специалисти по здравни грижи. То разполага със специализирани кабинети по 19 медицински специалности, Медико-диагностична клинична лаборатория, Медико-диагностична лаборатория по образна диагностика, Сектор по физикална и рехабилитационна медицина, манипулационна и дежурен кабинет за оказване на неотложна медицинска помощ. От 23.11.2020 г. в сградата на дружеството е открит Кабинет за пробонабиране на материал за PCR изследвания на  COVID – 19.

Структурата на дружеството е подробно изписана в Доклада на д-р Пейчев за дейността на „ДКЦ  Районна Поликлиника-Казанлък“ ЕООД.

Дружеството осигурява на своите пациенти безотказна и отговаряща на медицинските стандарти своевременна, достъпна и качествена специализирана извън-болнична медицинска помощ, насочена към предпазване, възстановяване и укрепване здравето на населението на територията на общината.

От месец февруари 2011 г. към дружеството е разкрит Дежурен кабинет за оказване на неотложна медицинска помощ на здравноосигурени лица от 20 часа до 8 часа през работните дни и денонощно през почивните и празнични дни.

Преминалите преглед пациенти  по направления са, както следва:

                                                             2019 г.     2020 г.       2021 г.   

Специализирани кабинети бр.          30 850     27 250    28082

Сектор ФТР                          бр.             2 371       2 009      1715

                   Общо:                                 33 221     29 259    29797

 

За медико-диагностична дейност в звената  рентген и клинична лаборатория са издадени  направления и брой извършени изследвания по години както следва:

 

                                                                                      2019 г.    2020 г.    2021 г.

Брой обработени диагностични  направения             25975     23857    26910

Брой извършени изследвания                                      60247     56683    61481

 

Основните източници за финансиране на здравното заведение са приходите от Националната здравноосигурителна каса, от доброволни здравноосигурителни фондове, от свободен прием, потребителски такси и собствени приходи от наеми.

Източници на финансиране на „Диагностично-консултативен център Районна Поликлиника – Казанлък“ ЕООД през 2021г.:

Приходите за 2021 г. , в размер на 2 328 059,21 лв. по източник на приходите  се  разпределят  както следва:

 • От  РЗОК -  за дейност 944800,36 лв. , а през 2020 г – 867771,02 лв.                                                                                                                                                                                                                                             
 • От свободен  прием и от потреб. такса – 347658,77лв, през 2020г – 142226,02 лв.
 • От дежурен кабинет за неотложна помощ – 77697,98 лв., през 2020 г – 68917,61 лв.,
 • За работа в неблагоприятни условия при пандемия – 259218,39 лв., за 2020 г – 124637,50 лв.
 • За прегледи в кабинет Ковид – 19  - 270 000 лв.
 • От  имунизации – 164350 лв.
 • От профилактични прегледи – 17 492,00 лв., за 2020 г – 13 271,50 лв.
 • От съвместна дейност за клинични изпитания – 970,20 лв.
 • От наеми и – 76926,03 лв. , през 2020 г – 97192,68 лв.
 • Други – 5752,57 лв.,  през 2020 г -  4370,14  лв.
 • От финансирания –155420,01 лв., през 2020г -  2808,92 лв.
 • От застрахователно обезщетение 7655,86 лв.

През отчетния период са отчетени  извънредни приходи в размер на 7655,86 лв.  - застрахователно обезщетение .

В други приходи влизат: възстановено ДДС в размер на 3696,04 лв.; отписване на задължения с изтекъл давностен срок – 185,66 лв.;  от лихви за просрочено плащане – 858,21лв; от предаден железен отпадък на скрап – 682,50 лв.; от ксерокс услуги – 42,60 лв., като ксерокс услугите стартираха от началото на м. декември 2021 г.; приходи от продажбите от кафеавтомата – 102,18 лв., като тази услуга стартира от 23.12.2021 г.

 

ОБЩО ПРИХОДИ:  2021 г. – 2 3280 59.21 лв., 2020 г. – 1 321 330,05лв, 2019 г. 1 140 860,30 лв., 2018 г. – 1 112 161,56 лв.

 

Приходите от оперативната дейност на дружеството за отчетния период са в размер на близо 2328 хил. лв., при 1321 хил.лв за 2020 г, 1141 хил.лв. за 2019 г.,  1 112 хил. лв. за 2018г.,  1 101 хил. лв .за 2017г.,  1 047 хил. лв. за 2016г. и 1 021 хил. лв. за 2015г.

Приходите от оперативната дейност по години са както следва:

                        приходи от        приходи от                   финансирания застр.обезщ.             ОБЩО                           мед.дейност       наеми и др.   

2015г.               910                     104                         8                                                   1022

2016г.               935                     106                         6                                                   1 047            

2017г.              995                      103                         3                                                   1 101

2018г.            1004                     105                           3                                                    1 112

2019г.            1033                     105                           3                                                    1 141

2020г.            1217                     101                           3                                                    1 321

2021 г            2082                      83                        155                        8                          2 328

 

На 13.01.2021 г. е сключен договор за финансиране с регистрационен номер 094 ИПК/13.01.2021 г. с НАЦИОНАЛЕН ДОВЕРИТЕЛЕН ЕКОФОНД /НДЕФ/, по регистрационен номер на проектното предложение №339/19.02.2015 г. , с наименование на проекта „Внедряване на мерки за енергийна ефективност на ДКЦ Поликлиника – Казанлък“ ЕООД, гр. Казанлък, по Инвестиционна програма за климата, с предмет извършване на строително монтажни работи на обект сграда на дружеството, намираща се на ул. Стара планина №12. Максималната стойност на   на проекта е 800896,68 лв, а максималната стойност на финансирането   от НДЕФ е в размер на 680762,18 лв. Към 30.09.2021 г от НДЕФ по сметката ни са постъпили 627 074.18 лв, които представляват 85 % от общата стойност по проекта.  От Община Казанлък получихме капиталов трансфер по проекта в размер на 115 994,52 лв за самоучастие на дружеството, представляващ 15 % самофинансиране по проекта. Общата стойност на проекта е 743068,70 лв.

С решение на Общински съвет Казанлък са ни гласувани за  2021 г. - 115 000 лв. за вътрешно строително монтажни дейности, които бяха изразходвани както следва:

-  За текущ вътрешен ремонт, като обрушване на стара мазилка, полагане на груд, направа на гипсова шпакловка и боядисване на стени и тавани в коридорите и стълбищата  са изразходвани  49637,64 лв.

- За изграждане на  кабинети на първия етаж, регистратура, направа на стомано бетонни площадки, парапети и други строително монтажни дейности, получихме от Община Казанлък финансиране в размер  на 65 000 лв.

С Решение № 575/20.12.2021 г. на Общински съвет Казанлък е взето решение за прехвърляне на капиталов трансфер в натура в размер на 5 000 /пет хиляди/ лева от Община Казанлък   на „ДКЦ Районна поликлиника – Казанлък” ЕООД  във връзка с извършено проектиране на сградата на поликлиниката за внедряване на мерки за енергийна ефективност, извършено по Договор  № Д06-206/29,10,2018 г от „Елемент-АСК” ООД.

Получили  сме дарителски суми по 6 договора за дарение:

-  „БИ СИ АЙ” ЕАД , като дарител отстъпва безвъзмездно на надарения - ДКЦ Поликлиника сумата от 20 000 /двадесет хиляди/ лева за текущи разходи, извършвани по усмотрение на надарения.  Сумата е приведена по банков път и е заприходена  в дружеството.

- На 30.06.2021 г дружеството получи сумата в размер на 7000,00 /седем хиляди/ лева, от дарителите – Илиана Жекова, Роман Желев, Мария Гинева, Мария Ненова, кандидати за народни представители от ПП „Герб“ и общински съветници от ПП „Герб“ – гр. Казанлък. Дарената сума се предоставя безвъзмездно на надарения за извършване на ремонт на източния асансьор, за закупуване на части и монтирането им.  Сумата беше предоставена в брой, внесе се в касата на дружество и се за приходи с приходен касов ордер № 483/30.06.2021 г. Същата беше изразходвана по предназначението си и на 21.07.2021 г. асансьора беше пуснат в действие от контролните органи ДАМТН .   

- На 31.08.2021 г е сключен договор за дарение № 2 с „Хидропневмотехника“ АД. Същото ни отстъпи безвъзмездно и дари движими вещи, представляващи офис обзавеждане на стойност 3771,65 лв.  

-  С Договор за дарение №50 от 23.09.2021 г. „Капрони” АД  дари на дружеството безвъзмездно  сумата  в размер на 75200 лв., като волята на дарителя е, дарените средства да се използват за закупуване на два асансьора .

- Дарител, пожелал да остане анонимен, с договор от 27.09.2021 г. ни приведе безвъзмездно сумата в размер на 50 000 лв. за нуждите на дружеството.

-  С Договор за дарение от 22.12.2021 г.  „Суперабразив” ЕООД ни отстъпи безвъзмездно употребяван кафеавтомат на стойност 3240 лв.,

Общата сума на даренията е в размер на 159 211.66 лв.

След извършеното саниране на сградата, финансирано от НДЕФ - 627 074.18 лв., и от Община Казанлък – 115 994,52 лв.; финансиране от Община Казанлък за основен ремонт извън програмата – 56 968,20 лв.; апортна непарична вноска 50418,70 лв. – представляваща  балансовата стойност на търговски обект „АПТЕКА”; апортна непарична вноска 39268,46 лв. – представляваща балансовата стойност на търговски обект „Кафе аперитив”; капиталов трансфер на проект за внедряване мерки за енергийна ефективност в размер на 5000 лв. от Община Казанлък; строително монтажни работи по сградата със собствени средства – 7561,20 лв., стойността на сградата се увеличи със сумата в размер на 902 285,26 лв.  Стойността на сградата към 01,01,2021 г е била 220707,20 лв., а към 31,12,2021 г е 1 122 992,46 лв. Подадена е декларация по чл.14 от ЗМДТ.

Паричните преводи за финансиране и дарения са в размер на 1 009 906,34 лв.

Прехвърлените на дружеството безвъзмездно дълготрайни  и краткотрайни материални активи са на стойност 21 271,06 лв., в т.ч. – офис обзавеждане – 3771,66 лв., кафеавтомат – 3240 лв., облъчвател за стена/таван – 1020 лв., вентилационен модул – 2 бр. за 8239,40 лв., 5000 от Община Казанлък – представляващ капиталов трансфер на проект за внедряване мерки за енергийна ефективност.

Общата сума от финансиране и дарения на дълготрайни и кратко трайни активи е в размер на 1 031 177,40 лв. в т.ч.: парични преводи в размер на 1 009 906,34 лв. и прехвърлени безвъзмездно дълготрайни и краткотрайни активи в размер на 21 271,06 лв.

Получени са следните парични преводи за финансиране и дарения: 743068,70 лв. по програмата за внедряване на мерки за енергийна ефективност; 114 637,64 лв. от Община Казанлък за вътрешни строително монтажни дейности и 152 200 лв. дарения от други фирми.

Общо приходите за  2021 г  са в размер на 2 328 059 лв.

Общо разходи на дружеството по години:

        Разходи по                       2016г.   2017г.     2018г.      2019г.   2020г.  2021 г.

икономически елементи          хил.лв.   хил.лв.   хил.лв.    хил.лв.  хил.лв. хил.лв.

 

Разходи за материали                 79         87           71             74          75      174

Разходи за външни услуги       137                  145         152            166        159      369

Разходи за амортизации            26         21           19             24          20        32

Разходи за възнаграждения                 636       705         722           761        780    1146

Разходи за осигуровки          112         127          133           142        144       188

Други разходи                         34           35             40             34          52       102

ОБЩО РАЗХОДИ:           1 024     1 120       1 137          1201      1230     2011

 

През отчетната 2021 г. бяха закупени и въведени в експлоатация дълготрайни материални активи със собствени средства на стойност 57391,79 лв. Извършено СМР на ет.5 – 7561,20 лв., изградена нова безжична интернет мрежа – 7089 лв., система за видеонаблюдение -  7889,74 лв., закупен РОС анализатор за клинична лаборатория за изследване на количество антитела и други лабораторни показатели – 3600 лв., електрокардиограф – 2 бр. на стойност – 2940 лв., UVC циркулатор, за дезинфекция на въздуха – 2 бр. на стойност 1900 лв.,  видеопринтер Митсубиши за АГ – 1 бр. – 1400 лв., аудиометър за каб. УНГ – 2440 лв, климатици  - 15 бр. на стойност 21665,85 лв., от които 2 бр , за рентген и 1 бр. за ОФТР, 1 бр. регистратура и 5 бр. за новите офиса ет.1, 6 бр. в лекарски кабинети, фолио за дигитална касета рентген – 1 бр. – 906 лв.

С Решение №553 от 25.11.2021 г на Общински съвет Казанлък,  Едноличния собственик на капитала на „ДКЦ Районна поликлиника – Казанлък” ЕООД  - Община Казанлък увеличи капитала на дружеството със 153 844,33 лв. /- непарични /апортни/, като обектите бяха заведени като дълготрайни активи,  а именно:

- 64 157,17 лв. /шестдесет и четири хиляди сто петдесет и седем лева и 17 ст./, представляваща балансовата стойност на 1 бр.  рентгенов апарат VILL MOVIPLAN 800;

- 50 418,70 лв. /петдесет хиляди четиристотин и осемнадесет лева и 70 ст./, представляваща балансовата стойност на Търговски обект „Аптека”, намиращ се в „ДКЦ Районна поликлиника – Казанлък” ЕООД;

- 39 268,46 лв. /тридесет и девет хиляди двеста шестдесет и осем лева и 46 ст./, представляваща балансовата стойност на Търговски обект „Кафе аперитив” , намиращ се в „ДКЦ Районна поликлиника – Казанлък” ЕООД;

Общата сума на въведените в експлоатация дълготрайни активи е в размер на  1 030 605,75 лв., в т.ч. чрез финансиране 819369,63 лв., прехвърлени от Община Казанлък, като непарична вноска – 153844,33 лв. и със собствени средства – 57391,79 лв.

Дружеството приключи  2019 г. със счетоводна загуба в размер на 60 210,65 лв. и балансова загуба 54 004,72 лв. Преобразуваният финансов резултат за данъчни цели в края на 2019 г. е данъчна загуба в размер на 72 576,02 лв., поради което не се формира корпоративен данък.

През отчетната 2020 г. дружеството приключи със счетоводна печалба  в размер на  90843,68 лв., а след осчетоводяване на данъчните временни разлики 8813,52 лв., балансовата  печалба е в размер на 82030,52 лв.  След преобразуване на финансовия резултат за данъчни цели в края на 2020 г резултатът е  данъчна печалба в размер на 94519,35 лв., но след приспадане и пренасяне на данъчни загуби от минали години, данъчния финансов резултат е нула, поради което не се формира корпоративен данък.

През годината не са правени авансови вноски за корпоративен данък. С решение на Общински съвет Казанлък с печалбата от 2020 г частично са покрити загубите от минали години, като останаха непокрити загуби в размер на 20633,14 лв.

Счетоводния финансов резултат за 2021 г. е печалба в размер на 316848,34 лв.  След преобразуване на счетоводната печалба 316848,34 лв. за данъчни цели, данъчната печалба е в размер на 313308,15 лв. Начисления корпоративен данък за 2021 г е в размер на 31330,82 лв., а счетоводната балансова печалба е в размер на 285517,52 лв. След  начисляване на  данъчни временни разлики в размер на 669,96 лв., нетната печалба става 286187,48 лв.

Към 31.12.2021 г. дружеството има натрупана непокрита загуба от минали години в размер на 20633,14 лв.  и текуща нетна печалба за 2021 г. в размер на 286187,48 лв.“

 

Общински съвет – Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.137, ал.1, т.3 и т.5 от Търговския закон и чл. 28, ал. 1, т. 3 и т. 9 от Наредба №19 за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия – търговски дружества с общинско участие в капитала и общински предприятия,

Р Е Ш И:

 

1. Приема Годишен финансов отчет за 2021 г. на „Диагностично-консултативен център Районна Поликлиника – Казанлък“ ЕООД, ЕИК 123527016, със седалище и адрес на управление: гр. Казанлък, ул. “Стара планина“ № 12.

2. Освобождава от отговорност за 2021г. управителя на „Диагностично-консултативен център Районна Поликлиника – Казанлък“ ЕООД  - Д-р Красимир Костов Пейчев.

3. С част от печалбата от 2021 г. в размер на 286 187,48 лв. /двеста осемдесет и шест хиляди сто осемдесет и седем лв. и 48 ст./ да се покрие натрупаната загуба от минали години в размер на 20633,14 лв.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Д-р Красимир Костов Пейчев - Управител на „ДКЦ  Районна Поликлиника – Казанлък“ ЕООД.

 

Участвали в гласуване 31 общински съветници, от които „За” 31.

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 31/05/2022 г.