РЕШЕНИЕ
№686
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 26.05.2022 г., Протокол №38

Относно: ОС_1638/15.04.2022 г. - Доклад от Петко Карагитлиев - управител на "Балканинвест" ЕООД с проект за решение относно приемане на Годишен финансов отчет за 2021 г. и освобождаване от отговорност управителя на дружеството.


Мотиви: Вносителят докладва пред Общински съвет: „След приключване на финансовата година, Годишните финансови отчети на търговските дружества се разглеждат и приемат от общите им събрания, като в случая, това е Общински съвет – гр. Казанлък.

Внасям за разглеждане и приемане Годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г., на основание чл.137, ал.1, т.3 и т.5 от Търговския закон и чл. 28, ал. 1, т. 3 и т. 9 от Наредба №19 за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия – търговски дружества с общинско участие в капитала и общински предприятия. „Балканинвест“ ЕООД е търговско дружество със 100% общинско участие. Основната дейност на дружеството е: „Организация и контрол при поставяне и премахване на метални и бетонови контейнери за съхранение на автомобили, както и събиране на наемите им; осъществяване на независим строителен надзор, технически контрол и инвеститорски контрол в строителството; извършване на технически и административни услуги, и съгласуване на строителна документация; управление и стопанисване на съоръженията и   мрежата за водопренос на минерални води от находищата в землището на с. Овощник.

През 2021 г. стартира нова водеща дейност по “Вътрешноградски транспорт”, при изпълнение по Договор за обществен превоз №Д06-1/04.01.2021 г., възложен на дружеството и съответните промени настъпили през 2021 г., спрямо предходната 2020 година.

Пълна информация за финансовото състояние на дружеството се съдържа в баланса, а за ефективността – в отчета за приходите и разходите.

     

„Балканинвест“ ЕООД отчита:

                                              

 

2019 г.

2020 г.

2021 г.

 

/лв/

/лв/

/лв/

ОБЩО ПРИХОДИ :

92164

94963

1263995

Нетни приходи от билети и карти

 

 

310980

Услуги към Община Казанлък

43059

43805

43805

Услуги на граждани, фирми и др.

9008

6145

23533

Приходи от водопренос      

28627

34454

29593

Приходи от финансиране

11470

10559

496336

Приходи от продажба на ДМА

 

 

97130

Приходи от дарение на ДМА

 

 

111764

Извънредни приходи(наем електробуси)

 

 

150854

 

 

Общо разходи за оперативната дейност на дружеството по години:

 

2019 г.

2020 г.

2021 г.

Разходи по икономически елементи

хил.лв

хил.лв

хил.лв

Разходи за материали

8

8

129

Разходи за външни услуги

5

6

165

Разходи за амортизации    

1

1

44

Разходи за възнаграждения

59

55

628

Разходи за осигуровки

9

10

117

Други разходи (средства от приватизация и др.   

1

7

111

Балансова стойност на продадените                                                      

 

 

 

Активи)

 

 

 

ОБЩО РАЗХОДИ:

83

87

1194

 

„Балканинвест“ ЕООД приключва 2021 г. на печалба в размер на 61052.67 лв.  Към 31.12.2020 г. е приключило с печалба в размер на 8311.66 лв.“

 

Общински съвет – Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.137, ал.1, т.3 и т.5 от Търговския закон и чл. 28, ал. 1, т. 3 и т. 9 от Наредба №19 за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия – търговски дружества с общинско участие в капитала и общински предприятия,

 

Р Е Ш И:

 

1. Приема Годишен финансов отчет за 2021 г. на „Балканинвест“ ЕООД, ЕИК 833066624, със седалище и адрес на управление: гр.Казанлък, пл.“Славянска“ № 10.

 

2. Освобождава от отговорност за 2021 г. управителя на „Балканинвест“ ЕООД – Петко Константинов Карагитлиев.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Петко Константинов Карагитлиев - Управител на „Балканинвест“ ЕООД.

Участвали в гласуване 27 общински съветници, от които „За” 26.

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 31/05/2022 г.