РЕШЕНИЕ
№690
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 26.05.2022 г., Протокол №39


Относно: ОС_1689/16.05.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно изменение на Бюджет и Инвестиционна програма на община Казанлък за 2022 г., в частта на Приложения №№ 3, 4, 13, 14 и 15.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „I. В инвестиционната програма – текущи ремонти е Приложение №15 на Община Казанлък е заложено асфалтиране на алея на бл.32 в кв. „Васил Левски“ за сумата от 131 909лв. Възложено и изпълнено за тази сума е площ от 3 428кв.м. След измерване на мястото се получава надвишаване на прогнозната количествена сметка с още 419кв.м. на стойност от 11 777 лв.

II. Във връзка с изпълнение на проект „Изграждане на социални жилища“, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. възникнаха непредвидени дейности по осигуряване мерки за достъпна среда, архитектурни довършителни работи и изграждане на сградно канализационно отклонение, които не са включени в инвестиционния проект. С цел успешното завършване на обектите, техните изпълнители извършиха тези дейности, тъй като без тяхното изпълнение не беше възможно въвеждането на сградите в експлоатация и отчитането им към Управляващия орган. Поради това е необходимо осигуряване на средства са в размер на 75 000 лева – за жилищата на ул. „П. Ганин“ №2, 5, 7 – 53 000 лева, за жилището на ул. „Козлодуй“  - 22 000 лева.

Средствата по т. I и II могат да бъдат компенсирани от:

- Намаление на плана на обект „Асфалтиране на ул. "8-ми март" с 24 938 лв. – от 90 000 лева на 65 062 лева.

- Намаление на плана на обект „Асфалтиране на ул. "Стефан Стамболов“ с 38 865 лева –от 130 500 лева на 91 635 лева.

- Отпадане на обект Изграждане на СКО /сградно канализационно отклонение/ за обект „Социални жилища на ул. П. Ганин“ с сумата от 10 000 лева. (Обекта е включен в допълнителните дейности)

- Намаление на подпараграф 10-20 „външни услуги“ с 12 974 лв., дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие в намаление“.

III. Средства предвидени за ремонт на покрив на ОУ „В. Левски“ с. Бузовград в размер на 85 000 лева, предлагам да се прехвърлят за вътрешен текущ ремонт, което е по-належащо за училището.

IV. Обект „Изграждане на поливен сондаж на комплекс "Светът на траките" да се предлагам да бъде записан по следния начин - „Закупуване на помпи и съоръжения за целите на поливна система на  Комплекс „Светът на траките“.

V. Предлагам смяна на източниците на финансиране, съгласно Приложения №№13, 14 и 15 на обекти – „Проектиране и изграждане на покрив над стената за катерене“, „Закупуване на детски съоръжения за централен парк в с. Черганово“, „Изграждане на Детска площадка в централната част на с. Ясеново“, „Изготвяне на проект за ремонт на покрива на библиотека "Искра".”

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.124, ал.2 oт Закона за публичните финанси и чл.2, ал.2, ал.5, т.1 и чл.25, ал.2 от Наредба №28 на Общински съвет – Казанлък за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности, за съставяне, приемане, изпълнение, изменение и отчитане на общинския бюджет и за управление на общинския дълг,

  

Р Е Ш И:

 

I. Изменя Бюджет и Инвестиционна програма на Община Казанлък за 2022 година, като изменя Решение №658 от 08.04.2022 г. на ОбС-Казанлък, в следните точки:

13. Изменя инвестиционна програма на Община Казанлък за 2022 година в размер от 7 773 639 лева на 7 753 639 лева, съгласно Приложение №13.

14. Изменя разчет за разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, определена със Закона за държавния бюджет за 2022 година, по обекти за строителство и основен ремонт, за придобиване на материални и нематериални дълготрайни активи и за проучвателни и проектни работи, включително за съфинансиране и за плащания по заеми за капиталови разходи, съгласно Приложение №14.

15. Изменя разчет за разпределението на средствата от приходи  от сделки за разпореждане с имоти, общинска собственост и приватизация по обекти  за финансиране на изграждането, за основен и текущ ремонт на социална и техническа инфраструктура, както и за погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти на социалната и техническата инфраструктура, съгласно Приложение №15.

- Изменя Приложения №4 и №3 в частта капиталови разходи без да се променя общата сума на разходите.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък за всички задължени лица.

Участвали в поименно гласуване 30 общински съветници, от които „За” 29.

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)



Изтегли приложенията


публ: 31/05/2022 г.