РЕШЕНИЕ
№692
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 26.05.2022 г., Протокол №39


Относно: ОС_1645/19.04.2022 г. - Доклад от Николай Златанов - председател на Общински съвет - Казанлък с проект за решение относно удостояване с вписване в "Почетната книга на град Казанлък" на Надя Тончева.


Мотиви: Николай Златанов докладва пред Общински съвет: „В деловодството на Общински съвет Казанлък постъпи Предложение с вх. №ОС-1640/18.04.2022 г. от Инициативен комитет в състав – Катя Киликчиева, Рени Червенкова и Георги Бяндов, с което предлагат лицето Надя Тончева да бъде удостоена с вписване в „Почетната книга на град Казанлък“ на основание чл.64 от Наредба №27 За символиката на община Казанлък, за именуване и преименуване на обекти с общинско значение и за паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на община Казанлък. Към предложението е приложена подписка  със 143 подписа от граждани, подкрепящи удостояването на Надя Тончева.

Към доклада е приложена подробна биография и описание на дейността на Надя Тончева, от която в настоящите мотиви могат да бъдат маркирани следните съществени факти:

Надя Тончева е родена в гр. Казанлък на 24.07.1961 г. завършва средното си образование в Национално музикално училище „Христина Морфова“ гр. Стара Загора, специалност пиано. Висшето си образование завършва в Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „проф. Асен Диамандиев“ гр. Пловдив. От 1982 до 1985 година работи като преподавател по пиано към НЧ „Искра“ гр. Казанлък. От 1984 до 1988 година работи като певица към Дирекция „Музика“ гр. Стара Загора. От 1988 до 1944 година работи като учител по пиано, солфеж, хармония, история на музиката и народна музика. От 1983 до 1991 е вокалистка, а след това и ръководител на акапелна вокална формация „Траяна“ гр. Стара Загора. От 2010- та година до момента работи като преподавател по поп и джаз пеене. Освен своята педагогическа работа, тя развива и богата концертна дейност в България и зад граница. През 2015-та година изнася самостоятелен концерт по повод откриването на българската експозиция на тракийското изкуство в Лувъра пред дипломати от цял свят, които бурно аплодираха рядката дарба на българската артистка с лекота да представя музикално-песенното наследство на различни народи, плувайки уверено в „опасните води“ на стиловото многообразие на това наследство. Година преди това Надя Тончева участва със самостоятелна програма в „Седмица на българската култура“ в българското посолство в Берн – Швейцария. През 2016-та година е отличена с държавно отличие „Златен век-звезда“ за значителен принос към българската култура. През 2018-та година печели награда в категория „Красота в мелодия и движение“ за ярки постижения и принос към културния и духовен живот в община Казанлък.

Приложените документи изцяло отговарят на изискванията на Наредба №27 на ОбС Казанлък.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.22 от ЗМСМА, чл.64 във връзка с чл.65 т.3 от Наредба №27 на ОбС за символиката на община Казанлък, за именуване и преименуване на обекти с общинско значение и за паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на община Казанлък,

Р Е Ш И:

Удостоява с вписване в „Почетната книга на град Казанлък“ госпожа Надя Тончева – за нейните изключителни постижения в областта на музикалното изкуство, изразяващи се в дългогодишна изпълнителска, педагогическа и преподавателска дейност, довели до развитие и съхранение на българското и световно музикално наследство.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Надя Тончева.

 

Участвали в гласуване 29 общински съветници, от които „За” 28.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 31/05/2022 г.