РЕШЕНИЕ
№694
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 26.05.2022 г., Протокол №39

Относно: ОС_1693/18.05.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на представител на Община Казанлък в областна комисия за изработване на областна аптечна карта, като част от Национална аптечна карта.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В деловодството на Община Казанлък постъпи Писмо с вх. №04-09-4/13.05.2022 г. от министъра на здравеопазването Проф. Асена Сербезова, ДФ относно определяне на представител на Община Казанлък в областна комисия за изработване на областна аптечна карта като част от Национална аптечна карта.

Предвид важността на документа, с който се определят и планират на териториален принцип потребностите на населението от достъп до лекарствени продукти, отпускани в аптеки, предлагам Община Казанлък да бъде представлявана от Иван Георгиев Гитев, общински съветник в Общински съвет – Казанлък.”

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 227б, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина,

  

Р Е Ш И:

 

1. Определя за представител на Община Казанлък в областна комисия за изработване на областна аптечна карта като част от Национална аптечна карта Иван Георгиев Гитев, общински съветник в Общински съвет – Казанлък. 

2. Възлага на кмета на община Казанлък да издаде заповед за определяне на  представител на Община Казанлък в областна комисия за изработване на областна аптечна карта като част от Национална аптечна карта. 

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Иван Гитев - общински съветник в Общински съвет – Казанлък. 

Участвали в гласуване 29 общински съветници, от които „За” 29.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 31/05/2022 г.