РЕШЕНИЕ
№ 704
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 26.05.2022 г., Протокол №39

Относно: ОС_1679/12.05.2022-Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно предоставяне на земи от общинския поземлен фонд.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „Възстановяването на земеделска земя започва през 1991 г. с подаване на заявления от собствениците пред ОС ”Земеделие” – гр. Казанлък. Общинската служба по земеделие, въз основа на влезлия в сила план за земеразделяне, постановява решение за признато право на собственост. Съгласно чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ общината стопанисва и управлява земеделската земя, останала след възстановяването на правата на собствениците и в регистъра към плана за земеразделяне като собственик е вписана община Казанлък. След влизане в сила на плана за земеразделяне и одобрената карта на съществуващи и възстановими стари реални граници невъзстановените и непотърсени земи стават общинска собственост. Съгласно чл.19, ал.4 от ЗСПЗЗ (ДВ. бр.43 от 29Април 2008г.) за срок от 5 години общините са били длъжни да предоставят тези земи при наличие на едно от следните условия:

1.установяване на границите на земеделските имоти, за които е издадено решение на общинската служба по земеделие за признаване на правото на възстановяване на собствеността в съществуващи или възстановими стари реални граници;

2.изпълнение на съдебни решения за признато право на собственост;

3.обезщетяване на собствениците, чиято собственост не може да бъде възстановена;

4.изпълнение на проекти за уедряване на земеделските земи в землищата на територията на общината;

5.изпълнение на обекти от техническата инфраструктура, както и на други проекти, за които съгласно закон се допуска принудително отчуждаване.

В изпълнение на чл.19, ал. 1 от ЗСПЗЗ директора на ОД ”Земеделие” – гр. Стара Загора е одобрил със Заповед №137/11.11.2008г. протоколно решение от 10.11.2008 г. по чл.45в, ал.5 от ППЗСПЗЗ на заседанието на комисията по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ  за землищата на община Казанлък.

С измененията на ЗСПЗЗ ( ДВ бр.62 от 2010 г.) са отменени текстовете, които задължават общините да предоставят на граждани от земите, собственост на общината. С ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ е създаден нов параграф 27, съгласно който неприключилите производства по обезщетяване със земеделски земи от общинския поземлен фонд се приключват по досегашния ред и общинските съвети предоставят земи от общинския поземлен фонд при наличие на едно от следните условия:

l. установяване на границите на земеделските имоти, за които е издадено решение на общинската служба по земеделие за признаване на правото на възстановяване на собствеността в съществуващи или възстановими стари реални граници;

2. изпълнение на съдебни решения за признато право на собственост;

3. обезщетяване на собствениците, чиято собственост не може да бъде възстановена.

В общинска администрация са постъпили много заявления от граждани, които са се снабдили с нотариални актове и не са ги вписали в регистъра на собствениците към картата на възстановената собственост. Към момента тези имоти са предадени по описания по-горе ред в собственост на Община Казанлък. Въз основа на постъпилите молби на гражданите е направено запитване до ОС "Земеделие" гр. Казанлък по имена на собственици на земеделски земи относно това дали е спазена процедурата за заявяване и признаване на собствеността на гражданите по реда на ЗСПЗЗ е получена информация, както следва:

1. Христо Кошев, починал на 10.10.2000 г., видно от Удостоверение за наследници №317/17.02.2022 г., няма заявяван, признат или отказан имот по реда на ЗСПЗЗ от ОС „Земеделие” гр. Казанлък, представляващ земеделска земя – лозе, с площ от 1122 (хиляда сто двадесет и два) кв.м, находящ се в местност „Старите лозя“ /Татарска могила/, землище на гр. Казанлък, EKАTTE:35167. Наследниците на Христо Кошев са подали Заявление с вх.№ 194-Д-2560-1/07.03.2022 г., като собственици на имот с площ от 1160 (хиляда сто и шестдесет) кв.м, съгласно Нот.акт № 158, т. V, д.№ 2306/1994 г., представляващ Поземлен имот с планоснимачен № 681 по Кадастралния план на ползвателите на местност „Татарска могила“ /Субашко/, одобрен със Заповед № 653/22.07.1996 г. на кмета на община Казанлък,  при граници: от север – ПИ № 682, ПИ № 685, от изток – ПИ № 686, от запад – полски път, от юг – ПИ № 680. Поземлен имот с планоснимачен № 681 по Кадастралния план на ползвателите е идентичен с Поземлен имот № 190.681, местност „Старите лозя“, целият с площ от 1122 (хиляда сто двадесет и два) кв. метра по Карта на възстановената собственост (КВС) за землището на гр. Казанлък, ЕКАТТЕ:35167. След изработването на Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед № РД-18-88/26.11.2015 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, всички данни за имоти попадащи в урбанизираната територия и землището на гр. Казанлък са предадени на СГКК - гр. Стара Загора. Съгласно изработените Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Казанлък и скица № 15-252268/10.03.2022 г. на СГКК – гр. Стара Загора, следва ПИ № 190.681, с площ от 1122 (хиляда сто двадесет и два) кв.м, находящ се в местност „Старите лозя“ по Карта на възстановената собственост (КВС) за землището на гр. Казанлък, ЕКАТТЕ: 35167 да бъде отразен като Поземлен имот с идентификатор № 35167.190.681 по КККР на гр. Казанлък, при граници: Поземлен имот с идентификатор № 35167.190.680, № 35167.190.686, № 35167.190.685, № 35167.170.82 и № 35167.190.682.

 

2. Станчо Станчев, починал на 20.06.2017 г., видно от Удостоверение за наследници №1327/12.07.2017 г., няма заявяван, признат или отказан имот по реда на ЗСПЗЗ от ОС „Земеделие” гр. Казанлък, представляващ земеделска земя – лозе, с площ от 508 (петстотин и осем) кв.м, находящ се в местност „Старите лозя“, землище на гр. Казанлък, EKАTTE:35167. Наследниците на Станчо Станчев са подали Заявление с вх.№ 194-В-3547-1/10.03.2022 г., като собственици на имот с площ от 490 (четиристотин и деветдесет) кв.м, съгласно Нот.акт № 165, т. II, д.№ 786/1996 г., представляващ Поземлен имот с планоснимачен № 1311 по Кадастралния план на ползвателите на местност „Старите лозя“, одобрен със Заповед № 653/22.07.1996 г. на кмета на община Казанлък,  при граници: от север – ПИ № 1315, от изток – ПИ № 1312, от запад – полски път, от юг – ПИ № 1310. Поземлен имот с планоснимачен № 1311 по Кадастралния план на ползвателите е идентичен с Поземлен имот № 221.311, местност „Старите лозя“, целият с площ от 508 (петстотин и осем) кв. метра по Карта на възстановената собственост (КВС) за землището на гр. Казанлък, ЕКАТТЕ:35167. След изработването на Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед № РД-18-88/26.11.2015 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, всички данни за имоти попадащи в урбанизираната територия и землището на гр. Казанлък са предадени на СГКК - гр. Стара Загора. Съгласно изработените Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Казанлък и Скица № 15-272472/15.03.2022 г. на СГКК – гр.Стара Загора, следва ПИ № 221.311, с площ от 508 (петстотин и осем) кв.м, находящ се в местност „Старите лозя“ по Карта на възстановената собственост (КВС) за землището на гр. Казанлък, ЕКАТТЕ: 35167 да бъде отразен като Поземлен имот с идентификатор № 35167.221.311 по КККР на гр. Казанлък, при граници: Поземлен имот с идентификатор № 35167.221.156, № 35167.221.312, № 35167.221.152 и № 35167.221.315.

 

3. Георги Инев, починал на 11.03.2003 г., видно от Удостоверение за наследници №379/23.02.2022 г., няма заявяван, признат или отказан имот по реда на ЗСПЗЗ от ОС „Земеделие” гр. Казанлък, представляващ земеделска земя – лозе, с площ от 793 (седемстотин деветдесет и три) кв.м, находящ се в местност „Старите лозя“, землище на гр. Казанлък, EKАTTE:35167. Наследниците на Георги Инев са подали Заявление с вх.№ 194-С-1049-1/24.02.2022 г., като собственици на имот с площ от 800 (осемстотин) кв.м, съгласно Нот.акт № 75, т. V, д.№ 2176/1994 г., представляващ Поземлен имот с планоснимачен № 2630 по Кадастралния план на ползвателите на местност „Старите лозя“, одобрен със Заповед № 653/22.07.1996 г. на кмета на община Казанлък,  при граници: от север – ПИ № 2625, ПИ № 2624, от изток – ПИ № 2618, от запад – ПИ № 2629, от юг – ПИ № 2631. Поземлен имот с планоснимачен № 2630 по Кадастралния план на ползвателите е идентичен с Поземлен имот № 122.630, местност „Старите лозя“, целият с площ от 793 (седемстотин деветдесет и три) кв. метра по Карта на възстановената собственост (КВС) за землището на гр. Казанлък, ЕКАТТЕ:35167. След изработването на Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед № РД-18-88/26.11.2015 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, всички данни за имоти попадащи в урбанизираната територия и землището на гр. Казанлък са предадени на СГКК - гр. Стара Загора. Съгласно изработените Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Казанлък и Скица № 15-222854/01.03.2022 г. на СГКК – гр. Стара Загора, следва ПИ № 122.630, с площ от 793 (седемстотин деветдесет и три) кв.м, находящ се в местност „Старите лозя“ по Карта на възстановената собственост (КВС) за землището на гр. Казанлък, ЕКАТТЕ: 35167 да бъде отразен като Поземлен имот с идентификатор № 35167.122.630 по КККР на гр. Казанлък, при граници: Поземлен имот с идентификатор № 35167.122.633, № 35167.122.631, № 35167.122.618, № 35167.122.624, № 35167.122.625, № 35167.122.626 и № 35167.122.629.

 

4. Никола Иванов, починал на 21.06.2004 г., видно от Удостоверение за наследници №2508/15.12.2021 г., няма заявяван, признат или отказан имот по реда на ЗСПЗЗ от ОС „Земеделие” гр. Казанлък, представляващ земеделска земя – лозе, с площ от 394 (триста деветдесет и четири) кв.м, находящ се в местност „Старите лозя“/Татарска могила/, землище на гр. Казанлък, EKАTTE:35167. Наследниците на Никола Иванов са подали Заявление с вх.№ 194-Г-3486-1/04.01.2022 г., като собственици на имот с площ от 415 (четиристотин и петнадесет) кв.м, съгласно Нот.акт № 107, т. III, д.№ 1570/1994 г., представляващ Поземлен имот с планоснимачен № 438 по Кадастралния план на ползвателите на местност „Татарска могила“ /Старите лозя/, одобрен със Заповед № 653/22.07.1996 г. на кмета на община Казанлък,  при граници: от север – ПИ № 464, от изток – ПИ № 439, от запад – полски път, от юг – полски път. Поземлен имот с планоснимачен № 438 по Кадастралния план на ползвателите е идентичен с Поземлен имот № 220.438, местност „Старите лозя“, целият с площ от 394 (триста деветдесет и четири) кв. метра по Карта на възстановената собственост (КВС) за землището на гр. Казанлък, ЕКАТТЕ:35167. След изработването на Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, всички данни за имоти попадащи в урбанизираната територия и землището на гр. Казанлък са предадени на СГКК - гр. Стара Загора. Съгласно изработените Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Казанлък и Скица № 15-162720/16.02.2022 г. на СГКК – гр. Стара Загора, следва ПИ № 220.438, с площ от 394 (триста деветдесет и четири) кв.м, находящ се в местност „Старите лозя“ по Карта на възстановената собственост (КВС) за землището на гр. Казанлък, ЕКАТТЕ: 35167 да бъде отразен като Поземлен имот с идентификатор № 35167.220.438 по КККР на гр. Казанлък, при граници: Поземлен имот с идентификатор № 35167.160.44, № 35167.220.439, № 35167.220.464 и № 35167.190.125.

 

5. Минчо Драндаревски няма заявяван, признат или отказан имот по реда на ЗСПЗЗ от ОС „Земеделие” гр. Казанлък, представляващ земеделска земя – лозе, с площ от 604 (шестстотин и четири) кв.м, находящ се в местност „Старите лозя“, землище на гр. Казанлък, EKАTTE:35167. Минчо Драндаревски е подал Заявление с вх. № 194-М-3317-1/19.04.2022 г., като собственик на имот с площ от 580 (петстотин и осемдесет) кв.м, съгласно Нот.акт № 70, т. V, д.№ 2166/1994 г., представляващ Поземлен имот с планоснимачен № 576 по Кадастралния план на ползвателите на местност „Старите лозя“, одобрен със Заповед № 653/22.07.1996 г. на кмета на община Казанлък,  при граници: от север – полски път, от изток – полски път, от запад – ПИ № 577, от юг – ПИ № 579. Поземлен имот с планоснимачен № 576 по Кадастралния план на ползвателите е идентичен с Поземлен имот № 260.576, местност „Старите лозя“, с площ от 604 (шестстотин и четири) кв. метра по Карта на възстановената собственост (КВС) за землището на гр. Казанлък, ЕКАТТЕ:35167. След изработването на Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.  Казанлък, одобрени със Заповед № РД-18-88/26.11.2015 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, всички данни за имоти попадащи в урбанизираната територия и землището на гр. Казанлък са предадени на СГКК - гр. Стара Загора. Съгласно изработените Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Казанлък и Скица № 15-475440/04.05.2022 г. на СГКК – гр. Стара Загора, следва ПИ № 260.576, с площ от 604 (шестстотин и четири) кв.м, находящ се в местност „Старите лозя“ по Карта на възстановената собственост (КВС) за землището на гр. Казанлък, ЕКАТТЕ: 35167 да бъде отразен като Поземлен имот с идентификатор № 35167.260.576 по КККР на гр. Казанлък, при граници: Поземлен имот с идентификатор № 35167.260.579, № 35167.260.147 и № 35167.260.577.

6. Росица Иванова, починала на 10.02.2002 г., видно от Удостоверение за наследници № 399/24.02.2022 г., няма заявявани, признати или отказани имот по реда на ЗСПЗЗ от ОС ”Земеделие”, гр. Казанлък, представляващи съответно земеделска земя – лозе с площ от 711 (седемстотин и единадесет) кв.м. и лозе с площ от 1426 (хиляда четиристотин двадесет и шест) кв.м, находящи се в местност „Каракос“, землище на с. Овощник, EKАTTE:53179. Наследниците на Росица Константинова Иванова са подали Заявление с вх. № 194-К-2228-1/02.03.2022 г., като собственици на имот с площ от 1500 (хиляда и петстотин) кв.м, съгласно Нот. акт № 100, т.II, д.№ 123/1967 г., представляващи съответно Поземлен имот с планоснимачен № 3095 и № 3100 по Кадастралния план на ползвателите на местност “Белия камък“, землище на гр. Казанлък, ЕКАТТЕ 35167, одобрен със Заповед № 653/22.07.1996 г. на кмета на община Казанлък. Поземлен имот с планоснимачен № 3095 при граници: от север – ПИ № 3119, от изток - ПИ № 3096, от запад – ПИ № 3102, от юг - ПИ № 3100 и Поземлен имот с планоснимачен № 3100 при граници: от север – ПИ № 3095, от изток - ПИ № 3097 и ПИ № 3099, от запад – ПИ № 3102,, ПИ № 3101, ПИ № 3108, ПИ № 3109, от юг - полски път по Кадастралния план на ползвателите са идентични, съответно с Поземлен имот № 103095 и № 103100, местност „Каракос“, землище на с. Овощник с площи съответно от 711 (седемстотин и единадесет) кв. метра и 1426 (хиляда четиристотин двадесет и шест) кв.метра по Карта на възстановената собственост (КВС) за землището на с. Овощник, ЕКАТТЕ:53179. След изработването на Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Овощник, одобрени със Заповед №РД-18-960/20.12.2017 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, всички данни за имоти попадащи в урбанизираната територия и землището на с. Овощник са предадени на СГКК - гр. Стара Загора. Съгласно изработените Кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Овощник, Скица № 15-252273/10.03.2022 г. и Скица № 15-252270/10.03.2022 г. на СГКК - гр. Стара Загора, следва ПИ № 103095 с площ от 711 (седемстотин и единадесет) кв. метра и ПИ № 103100 с площ от 1426 (хиляда четиристотин двадесет и шест) кв.м, находящи се в местност „Каракос“ по Карта на възстановената собственост (КВС) за землището на с. Овощник, ЕКАТТЕ: 53179, да бъдат отразени, съответно като Поземлен имот с идентификатор № 53179.103.95 и № 53179.103.100 по КККР на с. Овощник. Поземлен имот с идентификатор № 53179.103.95 при граници: Поземлен имот с идентификатор № 53179.103.102, № 53179.103.100, № 53179.103.97, № 53179.113.333, № 53179.103.96 и № 53179.103.94. Поземлен имот с идентификатор № 53179.103.100 при граници: Поземлен имот с идентификатор № 53179.103.101, № 53179.103.109, № 53179.103.114, № 53179.103.219, № 53179.103.115, № 53179.103.116, № 53179.103.99, № 53179.103.97, № 53179.103.95, № 53179.103.94 и № 53179.103.102.

След направената в ОбС "Земеделие" справка по имената на собствениците и номерата на имотите, описани в цитираните нотариални актове, приложени, няма образувани преписки за възстановяване правата на собствениците или на техните наследници върху земеделските земи.

 

Съгласно §27 ал. 2 от ПЗР на  ЗИД на ЗСПЗЗ( ДВ.бр.62/2010г.) ОбС Казанлък може да вземе решение за предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд. ”

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка с §27, ал. 2 от ПЗР на  ЗИД на ЗСПЗЗ /ДВ бр. 62/2010 г./, и чл. 45в, ал. 10 от ППЗСПЗЗ,

 

 

Р Е Ш И:

 

Предоставя земи от Общинския поземлен фонд при наличие на нотариален акт, като се отпишат от Актовите книги за общинска собственост и се снемат от счетоводен отчет следните имоти:

1. Поземлен имот с идентификатор № 35167.190.681 по КККР на гр. Казанлък, идентичен с Поземлен имот с планоснимачен № 681 по Кадастралния план на ползвателите, с площ от 1122 (хиляда сто двадесет и два)  кв. м, в собственост на наследниците на Христо Кошев по силата на Нот. акт № 158, т.V, д.№ 2306/1994 г.

2. Поземлен имот с идентификатор № 35167.221.311 по КККР на гр. Казанлък, идентичен с Поземлен имот с планоснимачен № 1311 по Кадастралния план на ползвателите, с площ от 508 (петстотин и осем) кв. м, в собственост на наследниците на Станчо Станчев по силата на Нот. акт № 165, т.II, д.№ 786/1996 г.

3. Поземлен имот с идентификатор № 35167.122.630 по КККР на гр. Казанлък, идентичен с Поземлен имот с планоснимачен № 2630 по Кадастралния план на ползвателите, с площ от 793 (седемстотин деветдесет и три)  кв. м, в собственост на наследниците на Георги Инев по силата на Нот. акт № 75, т.V, д.№ 2176/1994 г.

4. Поземлен имот с идентификатор № 35167.220.438 по КККР на гр. Казанлък, идентичен с Поземлен имот с планоснимачен № 438 по Кадастралния план на ползвателите, с площ от 394 (триста деветдесет и четири)  кв. м, в собственост на наследниците на Никола Иванов по силата на Нот. акт № 107, т.III, д.№ 1570/1994 г.

5. Поземлен имот с идентификатор № 35167.260.576 по КККР на гр. Казанлък, идентичен с Поземлен имот с планоснимачен № 576 по Кадастралния план на ползвателите, с площ от 604 (шестстотин и четири)  кв. м, в собственост на Минчо Драндаревски по силата на Нот. акт № 70, т.V, д.№ 2166/1994 г.

6.  Поземлен имот с идентификатор № 53179.103.95 и № 53179.103.100 по КККР на с. Овощник, идентични съответно с Поземлен имот с планоснимачен № 3095 и № 3100 по Кадастралния план на ползвателите, целите с площ, съответно от 711 (седемстотин и единадесет) кв. метра и 1426 (хиляда четиристотин двадесет и шест) кв. м, в собственост на наследниците на Росица Иванова по силата на Нот. акт № 100, т.II, д. № 1239/1967 г.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и заявителите.

Участвали в поименно гласуване 26 общински съветници, от които „За” 26.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 31/05/2022 г.