РЕШЕНИЕ
№729
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 30.06.2022 г., Протокол №41


Относно: ОС_1743/15.06.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена при разпореждане с имоти, общинска собственост 27 бр. находящи се в с. Енина, общ. Казанлък и 1 бр. в гр. Крън, общ. Казанлък.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В Общинска администрация е постъпило Заявление с вх. №68-01-9/30.11.2021 г. за придобиване на поземлени имоти - общинска собственост по реда на §12, ал.1, т.7 от Заключителни разпоредби към Закон за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители с инвестиционно намерение за изграждане на нови сгради с производствено, складово и социално предназначение в землищата на с. Енина, с. Средногорово и гр. Крън. Заявлението е подадено от „Арсенал“ АД, дружество, определено с Постановление №181 на Министерски съвет от 20.07.2009 г. за стратегически обект от значение за националната сигурност на Република България. В изпълнение на инвестиционното си намерение заявителят „Арсенал“ АД желае да придобие следните общински имоти:

 

1.1 Поземлен имот с идентификатор 27499.4.1 (две седем четири девет девет точка четири точка едно) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на село Енина, община Казанлък, област Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-97/30.12.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес: село Енина, местност „Саднята“, с площ 835 (осемстотин тридесет и пет) кв. м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: 6 (шеста), при граници: ПИ с идентификатори 27499.4.2, 27499.11.63, 27499.2.5, 27499.99.65. Предишен идентификатор: няма, Номер по предходен план: 004001. Начин на възстановяване: съществуващи стари реални граници. За имота е съставен Акт №4112/09.03.2022 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №1526/21.03.2022 г., Акт №112, т. 5, н.д. 985.;

 

1.2 Поземлен имот с идентификатор 27499.4.3 (две седем четири девет девет точка четири точка три) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на село Енина, община Казанлък, област Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-97/30.12.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес: село Енина, местност „Саднята“, с площ 505 (петстотин и пет) кв. м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: 6 (шеста), при граници: ПИ с идентификатори 27499.5.602, 27499.4.4, 27499.5.376, 27499.4.2, 27499.11.63, 27499.99.65. Предишен идентификатор: няма, Номер по предходен план: 004003. Начин на възстановяване: съществуващи стари реални граници. За имота е съставен Акт №4113/09.03.2022 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №1527/21.03.2022 г., Акт №113, т. 5, н.д. 986.;

 

1.3 Поземлен имот с идентификатор 27499.5.1 (две седем четири девет девет точка пет точка едно) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на село Енина, община Казанлък, област Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-97/30.12.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес: село Енина, местност „Саднята“, с площ 1280 (хиляда двеста и осемдесет) кв. м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: 6 (шеста), при граници: ПИ с идентификатори 27499.5.603, 27499.5.72, 27499.5.74, 27499.5.2, 27499.5.481. Предишен идентификатор: няма, Номер по предходен план: няма. Начин на възстановяване: съществуващи стари реални граници. За имота е съставен Акт №4114/09.03.2022 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №1528/21.03.2022 г., Акт №114, т. 5, н.д. 987.;

 

1.4 Поземлен имот с идентификатор 27499.5.3 (две седем четири девет девет точка пет точка три) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на село Енина, община Казанлък, област Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-97/30.12.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес: село Енина, местност „Саднята“, с площ 200 (двеста) кв. м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: 6 (шеста), при граници: ПИ с идентификатори 27499.5.61, 27499.5.9, 27499.5.4, 27499.5.481. Предишен идентификатор: няма, Номер по предходен план: 005003. Начин на възстановяване: съществуващи стари реални граници. За имота е съставен Акт №4115/09.03.2022 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №1529/21.03.2022 г., Акт №115, т. 5, н.д. 988.;

 

1.5 Поземлен имот с идентификатор 27499.5.9 (две седем четири девет девет точка пет точка девет) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на село Енина, община Казанлък, област Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-97/30.12.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес: село Енина, местност „Саднята“, с площ 398 (триста деветдесет и осем) кв. м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: 6 (шеста), при граници: ПИ с идентификатори 27499.5.61, 27499.5.13, 27499.5.10, 27499.5.4, 27499.5.3. Предишен идентификатор: няма, Номер по предходен план: 005009. Начин на възстановяване: съществуващи стари реални граници. Имотът няма достъп до път. За имота е съставен Акт №4116/09.03.2022 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №1734/29.03.2022 г., Акт №25, т. 6, н.д. 1107.;

 

1.6 Поземлен имот с идентификатор 27499.5.11 (две седем четири девет девет точка пет точка едно едно) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на село Енина, община Казанлък, област Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-97/30.12.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес: село Енина, местност „Саднята“, с площ 697 (шестстотин деветдесет и седем) кв. м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: 6 (шеста), при граници: ПИ с идентификатори 27499.5.10, 27499.5.12, 27499.5.80, 27499.5.73. Предишен идентификатор: няма, Номер по предходен план: 005011. Начин на възстановяване: съществуващи стари реални граници. За имота е съставен Акт №4117/09.03.2022 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №1735/29.03.2022 г., Акт №26, т. 6, н.д. 1108.;

 

1.7 Поземлен имот с идентификатор 27499.5.12 (две седем четири девет девет точка пет точка едно две) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на село Енина, община Казанлък, област Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-97/30.12.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес: село Енина, местност „Саднята“, с площ 1421 (хиляда четиристотин двадесет и един) кв. м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: 6 (шеста), при граници: ПИ с идентификатори 27499.5.13, 27499.5.80, 27499.5.14, 27499.5.11, 27499.5.10. Предишен идентификатор: няма, Номер по предходен план: 005012.

Начин на възстановяване: съществуващи стари реални граници. За имота е съставен Акт №4118/09.03.2022 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №1736/29.03.2022 г., Акт №27, т. 6, н.д. 1109;

 

1.8 Поземлен имот с идентификатор 27499.5.14 (две седем четири девет девет точка пет точка едно четири) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на село Енина, община Казанлък, област Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-97/30.12.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес: село Енина, местност „Саднята“, с площ 1430 (хиляда четиристотин и тридесет) кв. м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: 6 (шеста), при граници: ПИ с идентификатори 27499.5.16, 27499.5.17, 27499.5.18, 27499.5.80, 27499.5.19, 27499.5.12, 274999.5.15, 2749.5.13. Предишен идентификатор: няма, Номер по предходен план: 005014. Начин на възстановяване: съществуващи стари реални граници. В имота попада Поземлен имот с идентификатор 27499.5.15 с площ от 87 кв. м., Начин на трайно ползване: Природна забележителност (могила) по КККР на село Енина. За имота е съставен Акт №4119/09.03.2022 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №1736/29.03.2022 г., Акт №28, т. 6, н.д. 1110.;

 

1.9 Поземлен имот с идентификатор 27499.5.17 (две седем четири девет девет точка пет точка едно седем) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на село Енина, община Казанлък, област Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-97/30.12.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес: село Енина, местност „Саднята“, с площ 231 (двеста тридесет и един) кв. м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: 6 (шеста), при граници: ПИ с идентификатори 27499.5.22, 27499.5.18, 27499.5.14, 27499.5.13, 27499.5.16. Предишен идентификатор: няма, Номер по предходен план: 005017. Начин на възстановяване: съществуващи стари реални граници. Имотът няма достъп до път. За имота е съставен Акт №4120/09.03.2022 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №1738/29.03.2022 г., Акт №29 т. 6, н.д. 1111.;

 

1.10 Поземлен имот с идентификатор 27499.5.18 (две седем четири девет девет точка пет точка едно осем) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на село Енина, община Казанлък, област Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-97/30.12.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес: село Енина, местност „Саднята“, с площ 599 (петстотин деветдесет и девет) кв. м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: 6 (шеста), при граници: ПИ с идентификатори 27499.5.22, 27499.5.23, 27499.5.24, 27499.5.19, 27499.5.14, 27499.5.17. Предишен идентификатор: няма, Номер по предходен план: 005018. Начин на възстановяване: съществуващи стари реални граници. Имотът няма достъп до път. За имота е съставен Акт №4121/09.03.2022 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №1764/30.03.2022 г., Акт №48, т. 6, н.д. 1135.;

 

1.11 Поземлен имот с идентификатор 27499.5.19 (две седем четири девет девет точка пет точка едно девет) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на село Енина, община Казанлък, област Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-97/30.12.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес: село Енина, местност „Саднята“, с площ 462 (четиристотин шестдесет и два) кв. м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: 6 (шеста), при граници: ПИ с идентификатори 27499.5.24, 27499.5.80, 27499.5.25, 27499.5.14 27499.5.18. Предишен идентификатор: няма, Номер по предходен план: 005019.

Начин на възстановяване: съществуващи стари реални граници. За имота е съставен Акт №4122/09.03.2022 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №1765/30.03.2022 г., Акт №49, т. 6, н.д. 1136.;

 

1.12 Поземлен имот с идентификатор 27499.5.23 (две седем четири девет девет точка пет точка две три) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на село Енина, община Казанлък, област Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-97/30.12.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес: село Енина, с площ 203 (двеста и три) кв. м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: 6 (шеста), при граници: ПИ с идентификатори 27499.5.22, 27499.5.27, 27499.5.24, 27499.5.18. Предишен идентификатор: няма, Номер по предходен план: 005023. Начин на възстановяване: съществуващи стари реални граници. За имота е съставен Акт №4123/09.03.2022 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №1766/30.03.2022 г., Акт №50, т. 6, н.д. 1137.;

 

1.13 Поземлен имот с идентификатор 27499.5.72 (две седем четири девет девет точка пет точка седем две) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на село Енина, община Казанлък, област Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-97/30.12.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес: село Енина, с площ 2009 (две хиляди и девет) кв. м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: 6 (шеста), при граници: ПИ с идентификатори 27499.5.603, 27499.5.71, 27499.5.61, 27499.5.2, 27499.5.1. Предишен идентификатор: няма, Номер по предходен план: 005072. Начин на възстановяване: съществуващи стари реални граници. За имота е съставен Акт №4124/09.03.2022 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №1767/30.03.2022 г., Акт №51, т. 6, н.д. 1138.;

 

1.14 Поземлен имот с идентификатор 27499.5.21 (две седем четири девет девет точка пет точка две едно) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на село Енина, община Казанлък, област Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-97/30.12.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес: село Енина, местност „Саднята“, с площ 845 (осемстотин четиридесет и пет) кв. м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: 6 (шеста), при граници: ПИ с идентификатори 27499.5.65, 27499.5.22, 27499.5.20, 27499.5.67. Предишен идентификатор: няма, Номер по предходен план: 005021. Начин на възстановяване: съществуващи стари реални граници. Имотът няма достъп до път. За имота е съставен Акт №4125/09.03.2022 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №1352/14.03.2022 г., Акт №7, т. 5, н.д. 869.;

 

1.15 Поземлен имот с идентификатор 27499.5.25 (две седем четири девет девет точка пет точка две пет) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на село Енина, община Казанлък, област Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-97/30.12.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес: село Енина, местност „Саднята“, с площ 385 (триста осемдесет и пет) кв. м, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: 6(шеста), при граници: ПИ с идентификатори 27499.5.27, 27499.5.80 (път), 27499.5.19, 27499.5.24. Предишен идентификатор: няма, Номер по предходен план: 005025. Начин на възстановяване: съществуващи стари реални граници. За имота е съставен Акт №4126/09.03.2022 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №1353/14.03.2022 г., Акт №8, т. 5, н.д. 870.;

 

1.16 Поземлен имот с идентификатор 27499.5.27 (две седем четири девет девет точка пет точка две седем) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на село Енина, община Казанлък, област Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-97/30.12.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес: село Енина, местност „Саднята“, с площ 1828 (хиляда осемстотин двадесет и осем) кв. м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: 6 (шеста), при граници: ПИ с идентификатори 27499.5.29, 27499.5.80(път), 27499.5.28, 27499.5.26, 27499.5.25, 27499.5.24, 27499.5.23, 27499.5.22. Предишен идентификатор: няма, Номер по предходен план: 005027. Начин на възстановяване: съществуващи стари реални граници. За имота е съставен Акт №4127/09.03.2022 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №1448/17.03.2022 г., Акт №57, т. 5, н.д. 925.;

 

1.17 Поземлен имот с идентификатор 27499.5.30 (две седем четири девет девет точка пет точка три нула) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на село Енина, община Казанлък, област Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-97/30.12.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес: село Енина, местност „Саднята“, с площ 949 (деветстотин четиридесет и девет) кв. м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: 6 (шеста), при граници: ПИ с идентификатори 27499.5.32, 27499.5.28, 27499.5.80 (път), 27499.5.29, 27499.5.31. Предишен идентификатор: няма, Номер по предходен план: 005030. Начин на възстановяване: съществуващи стари реални граници. За имота е съставен Акт №4128/09.03.2022 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №1353/14.03.2022 г., Акт №9, т. 5, н.д. 871.;

 

1.18 Поземлен имот с идентификатор 27499.5.52 (две седем четири девет девет точка пет точка пет две) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на село Енина, община Казанлък, област Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-97/30.12.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес: село Енина, местност „Саднята“, с площ 1385 (хиляда триста осемдесет и пет) кв. м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: 6 (шеста), при граници: ПИ с идентификатори 27499.5.49, 27499.5.48, 27499.5.47, 27499.5.33, 27499.5.57, 27499.5.55, 27499.5.61, 27499.5.53. Предишен идентификатор: няма, Номер по предходен план: 005052. Начин на възстановяване: съществуващи стари реални граници. Имотът няма достъп до път. За имота е съставен Акт №4129/09.03.2022 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №1449/17.03.2022 г., Акт №58, т. 5, н.д. 926.;

 

1.19 Поземлен имот с идентификатор 27499.5.53 (две седем четири девет девет точка пет точка пет три) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на село Енина, община Казанлък, област Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-97/30.12.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес: село Енина, местност „Саднята“, с площ 800 (осемстотин) кв. м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: 6 (шеста), при граници: ПИ с идентификатори 27499.5.50, 27499.5.49, 27499.5.52, 27499.5.61, 27499.5.62, 27499.5.54. Предишен идентификатор: няма, Номер по предходен план: 005053. Начин на възстановяване: съществуващи стари реални граници. Имотът няма достъп до път. За имота е съставен Акт №4130/09.03.2022 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №1450/17.03.2022 г., Акт №59, т. 5, н.д. 927.;

 

1.20 Поземлен имот с идентификатор 27499.5.57 (две седем четири девет девет точка пет точка пет седем) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на село Енина, община Казанлък, област Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-97/30.12.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес: село Енина, местност „Саднята“, с площ 483 (четиристотин осемдесет и три) кв. м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: 6 (шеста), при граници: ПИ с идентификатори 27499.5.52, 27499.5.33, 27499.5.31, 27499.5.58, 27499.5.65, 27499.5.56, 27499.5.55. Предишен идентификатор: няма, Номер по предходен план: 005057. Начин на възстановяване: съществуващи стари реални граници. Имотът няма достъп до път. За имота е съставен Акт №4131/09.03.2022 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №1451/17.03.2022 г., Акт №60, т. 5, н.д. 928.;

 

1.21 Поземлен имот с идентификатор 27499.5.59 (две седем четири девет девет точка пет точка пет девет) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на село Енина, община Казанлък, област Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-97/30.12.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес: село Енина, местност „Саднята“, с площ 384 (триста осемдесет и четири) кв. м, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: 6 (шеста), при граници: ПИ с идентификатори 27499.5.56, 27499.5.58, 27499.5.65, 27499.5.60. Предишен идентификатор: няма, Номер по предходен план: 005059. Начин на възстановяване: съществуващи стари реални граници. Имотът няма достъп до път. За имота е съставен Акт №4133/09.03.2022 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №1452/17.03.2022 г., Акт №61, т. 5, н.д. 929.;

 

1.22 Поземлен имот с идентификатор 27499.5.69 (две седем четири девет девет точка пет точка шест девет) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на село Енина, община Казанлък, област Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-97/30.12.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес: село Енина, местност „Саднята“, с площ 603 (шестстотин и три) кв. м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: 6 (шеста), при граници: ПИ с идентификатори 27499.5.603, 27499.5.68, 27499.5.61. Предишен идентификатор: няма, Номер по предходен план: 005069. Начин на възстановяване: съществуващи стари реални граници. Имотът няма достъп до път. За имота е съставен Акт №4132/09.03.2022 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №1356/14.03.2022 г., Акт №10, т. 5, н.д. 873.;

 

1.23 Поземлен имот с идентификатор 27499.6.4 (две седем четири девет девет точка шест точка четири) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на село Енина, община Казанлък, област Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-97/30.12.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес: село Енина, местност „Саднята“, с площ 499 (четиристотин деветдесет и девет) кв. м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: 6 (шеста), при граници: ПИ с идентификатори 27499.8.575, 27499.6.5, 27499.6.3, 27499.6.7. Предишен идентификатор: няма, Номер по предходен план: 006004. Начин на възстановяване: съществуващи стари реални граници. Имотът няма достъп до път. За имота е съставен Акт №4134/09.03.2022 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №1522/21.03.2022 г., Акт №108 т. 5, н.д. 981.;

1.24 Поземлен имот с идентификатор 27499.8.1 (две седем четири девет девет точка осем точка едно) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на село Енина, община Казанлък, област Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-97/30.12.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес: село Енина, местност „Саднята“, с площ 319 (триста и деветнадесет) кв. м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: 6 (шеста), при граници: ПИ с идентификатори 27499.8.575. Предишен идентификатор: няма, Номер по предходен план: 008001. Начин на възстановяване: съществуващи стари реални граници. Имотът няма достъп до път. За имота е съставен Акт №4135/09.03.2022 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №1523/21.03.2022 г., Акт №109, т. 5, н.д. 982.;

 

1.25 Поземлен имот с идентификатор 27499.99.8 (две седем четири девет девет точка девет девет точка осем) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на село Енина, община Казанлък, област Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-97/30.12.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес: село Енина, местност „Саднята“, с площ 1065 (хиляда шестдесет и пет) кв. м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Овощна градина, категория на земята при неполивни условия: 6 (шеста), при граници: ПИ с идентификатори 27499.98.84 (път), 27499.99.9, 27499.99.41, 27499.99.40, 27499.99.39, 27499.99.7. Предишен идентификатор: няма, Номер по предходен план: 099008. Начин на възстановяване: съществуващи стари реални граници. За имота е съставен Акт №4136/09.03.2022 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №1523/21.03.2022 г., Акт №110, т. 5, н.д. 983.;

 

1.26 Поземлен имот с идентификатор 27499.98.394 (две седем четири девет девет точка девет осем точка три девет четири) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на село Енина, община Казанлък, област Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-97/30.12.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес: село Енина, с площ 4858 (четири хиляди осемстотин петдесет и осем) кв. м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя, категория на земята при неполивни условия: 6 (шеста), при граници: ПИ с идентификатори 27499.98.383, 27499.98.54, 27499.2.10, 27499.327.1, 27499.96.60. Предишен идентификатор: няма, Номер по предходен план: 000394. Начин на възстановяване: съществуващи стари реални граници. За имота е съставен Акт №4137/15.03.2022 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №1525/21.03.2022 г., Акт №111, т. 5, н.д. 984.;

 

1.27 Поземлен имот с идентификатор 27499.11.5 (две седем четири девет девет точка едно едно точка пет) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Енина, одобрени със Заповед №РД-18-97/30.12.2009 г. на ИД на АГКК, адрес: с. Енина, местност: „Саднята“, с площ 400 (четиристотин) кв. м, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива; категория на земята при неполивни условия: 6 (шеста), при граници: ПИ с идентификатори 27499.11.3, 27499.11.632, 27499.11.6, 27499.11.7, 27499.11.4. Предишен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 011005. Начин на възстановяване: съществуващи стари реални граници. За имота е съставен Акт №3595/07.11.2018 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №7184/19.11.2018 г., Акт 78, т. 25, н. дело 5243.

В Приложение №6 към Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък за 2022 г., приета с Решение №556/25.11.2021 г. на ОбС-Казанлък, е предвидено разпореждане с имоти - частна общинска собственост по заявления на физически или юридически лица, в случаите на: делба, замяна, продажба на земя на собственици на законно построени сгради върху нея, придаваеми по регулация, както и учредяване на право на строеж за трафопостове и други, определени в закон и продажби по реда на Наредба №12 на ОбС – Казанлък. Преписката се изготвя на основание чл.35, ал.4, т.2 от Закона за общинската собственост (ЗОС), във връзка с §12, ал.1, т.7 от Заключителни разпоредби към Закон за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители, и по реда и чл.45 от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет-Казанлък.

Имотите са станали общинска собственост по реда на чл.19 от ЗСПЗЗ и за всеки от тях е съставен Акт за частна общинска собственост, вписан в Служба по вписванията – Казанлък. Изготвени са данъчна оценка от дирекция „Местни приходи” и пазарна оценка  от  оценител по реда на чл.41, ал.2 от ЗОС, както следва:

 

 

 

АОС

 

Описание на имота

Данъчна

оценка,

лв.

Пазарна оценка, лв.

1.

№4112 от 09.03.2022 г.

ПИ с идентификатор 27499.4.1, площ 835 кв. м по КККР на с. Енина, местността „Саднята“

77,80 лв.

4430 лв.

2.

№4113 от 09.03.2022 г.

ПИ с идентификатор 27499.4.3, площ 505 кв. м по КККР на с. Енина, местността „Саднята“

47,00 лв.

2170 лв.

3.

№4114 от 09.03.2022 г.

ПИ с идентификатор 27499.5.1, площ 1280 кв. м по КККР на с. Енина, местността „Саднята“

119,20 лв.

6780 лв.

4.

№4115 от 09.03.2022 г.

ПИ с идентификатор 27499.5.3, площ 200 кв. м по КККР на с. Енина, местността „Саднята“

18,60 лв.

860 лв.

5.

№4116 от 09.03.2022 г.

ПИ с идентификатор 27499.5.9, площ 398 кв. м по КККР на с. Енина, местността „Саднята“

37,10 лв.

1710 лв.

6.

№4117 от 09.03.2022 г.

ПИ с идентификатор 27499.5.11, площ 697 кв. м по КККР на с. Енина, местността „Саднята“

64,90 лв.

3690 лв.

7.

№4118 от 09.03.2022 г.

ПИ с идентификатор 27499.5.12, площ 1421 кв. м по КККР на с. Енина, местността „Саднята“

132,40 лв.

7530 лв.

8.

№4119 от 09.03.2022 г.

ПИ с идентификатор 27499.5.14, площ 1430 кв. м по КККР на с. Енина, местността „Саднята“

133,20 лв.

7580 лв.

9.

№4120 от 09.03.2022 г.

ПИ с идентификатор 27499.5.17, площ 231 кв. м по КККР на с. Енина, местността „Саднята“

21,50 лв.

990 лв.

10.

№4121 от 09.03.2022 г.

ПИ с идентификатор 27499.5.18, площ 599 кв. м по КККР на с. Енина, местността „Саднята“

55,80 лв.

3175 лв.

11.

№4122 от 09.03.2022 г.

ПИ с идентификатор 27499.5.19, площ 462 кв. м по КККР на с. Енина, местността „Саднята“

43 лв.

2450 лв.

12.

№4123 от 09.03.2022 г.

ПИ с идентификатор 27499.5.23, площ 203 кв. м по КККР на с. Енина, местността „Саднята“

18,90 лв.

870 лв.

13.

№4124 от 09.03.2022 г.

ПИ с идентификатор 27499.5.72, площ 2009 кв. м по КККР на с. Енина, местността „Саднята“

187,10 лв.

10650 лв.

14.

№4125 от 09.03.2022 г.

ПИ с идентификатор 27499.5.21, площ 845 кв. м по КККР на с. Енина, местността „Саднята“

78,70 лв.

3630 лв.

15.

№4126 от 09.03.2022 г.

ПИ с идентификатор 27499.5.25, площ 385 кв. м по КККР на с. Енина, местността „Саднята“

35,90 лв.

2040 лв.

16.

№4127 от 09.03.2022 г.

ПИ с идентификатор 27499.5.27, площ 1828 кв. м по КККР на с. Енина, местността „Саднята“

170,30 лв.

9690 лв.

17.

№4128 от 09.03.2022 г.

ПИ с идентификатор 27499.5.30, площ 949 кв. м по КККР на с. Енина, местността „Саднята“

88,40 лв.

5030 лв.

18.

№4129 от 09.03.2022 г.

ПИ с идентификатор 27499.5.52, площ 1385 кв. м по КККР на с. Енина, местността „Саднята“

129,00 лв.

7340 лв.

19.

№4130 от 09.03.2022 г.

ПИ с идентификатор 27499.5.53, площ 800 кв. м по КККР на с. Енина, местността „Саднята“

74,50 лв.

4240 лв.

20.

№4131 от 09.03.2022 г.

ПИ с идентификатор 27499.5.57, площ 483 кв. м по КККР на с. Енина, местността „Саднята“

45,00 лв.

2070 лв.

21.

№4133 от 09.03.2022 г.

ПИ с идентификатор 27499.5.59, площ 384 кв. м по КККР на с. Енина, местността „Саднята“

35,80 лв.

1650 лв.

22.

№4132 от 09.03.2022 г.

ПИ с идентификатор 27499.5.69, площ 603 кв. м по КККР на с. Енина, местността „Саднята“

56,20 лв.

3200 лв.

23.

№4134 от 09.03.2022 г.

ПИ с идентификатор 27499.6.4, площ 499 кв. м по КККР на с. Енина, местността „Саднята“

46,50 лв.

2140 лв.

24.

№4135 от 09.03.2022 г.

ПИ с идентификатор 27499.8.1, площ 319 кв. м по КККР на с. Енина, местността „Саднята“

29,70 лв.

1370 лв.

25.

№4136 от 09.03.2022 г.

ПИ с идентификатор 27499.99.8, площ 1065 кв. м по КККР на с. Енина, местността „Саднята“

180,00 лв.

3840 лв.

26.

№4137 от 15.03.2022 г.

ПИ с идентификатор 27499.98.394, площ 4858 кв. м по КККР на с. Енина

452,50 лв.

25770 лв.

27.

№3595 от 07.11.2018 г.

ПИ с идентификатор 27499.11.5, площ 400 кв. м по КККР на с. Енина

37,30 лв.

1720 лв.

 

Съгласно §12, ал.1, т.7 от ЗР към ЗИДЗПЗП – земите по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ се предоставят от общинските съвети само при условията на §27, ал.2 от ПЗР на ЗИДЗПЗП, както и за инвестиционни проекти на дружества – стратегически обекти, които са от значение за националната сигурност съгласно приложението към чл.1, ал.1 от Постановление на МС №181 от 20 юли 2009 г. за определяне на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.8 и  чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.35, ал.4, т.2 от ЗОС и §12, ал.1, т.7 от ЗР към ЗИДЗПЗП /ДВ, бр.103 от 04.12.2020 г./, във връзка с чл.45 от Наредба №15 на ОбС-Казанлък и ПМС №181/2009 г.,

 

Р Е Ш И:

1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък за 2022 г., приета с Решение №556/25.11.2021 г. на ОбС-Казанлък, като към Приложение №6 се включват:

 

АОС

Име, фамилия (фирма)

Приход (лв.)

Предназначение

Описание на имота

№ 4112 от 09.03.2022 г.

 

„АРСЕНАЛ“ АД

 

4430 лв.

 

земеделска земя

ПИ с идентификатор 27499.4.1, площ 835 кв. м по КККР на с. Енина, местността „Саднята“

№ 4113 от 09.03.2022 г.

 

„АРСЕНАЛ“ АД

 

2170 лв.

 

земеделска земя

ПИ с идентификатор 27499.4.3, площ 505 кв. м по КККР на с. Енина, местността „Саднята“

№ 4114 от 09.03.2022 г.

 

„АРСЕНАЛ“ АД

 

6780 лв.

 

земеделска земя

ПИ с идентификатор 27499.5.1, площ 1280 кв. м по КККР на с. Енина, местността „Саднята“

№ 4115 от 09.03.2022 г.

 

„АРСЕНАЛ“ АД

 

860 лв.

 

земеделска земя

ПИ с идентификатор 27499.5.3, площ 200 кв. м по КККР на с. Енина, местността „Саднята“

№ 4116 от 09.03.2022 г.

 

„АРСЕНАЛ“ АД

 

1710 лв.

 

земеделска земя

ПИ с идентификатор 27499.5.9, площ 398 кв. м по КККР на с. Енина, местността „Саднята“

№ 4117 от 09.03.2022 г.

 

„АРСЕНАЛ“ АД

 

3690 лв.

 

земеделска земя

ПИ с идентификатор 27499.5.11, площ 697 кв. м по КККР на с. Енина, местността „Саднята“

№ 4118 от 09.03.2022 г.

 

„АРСЕНАЛ“ АД

 

7530 лв.

 

земеделска земя

ПИ с идентификатор 27499.5.12, площ 1421 кв. м по КККР на с. Енина, местността „Саднята“

№ 4119 от 09.03.2022 г.

 

„АРСЕНАЛ“ АД

 

7580 лв.

 

земеделска земя

ПИ с идентификатор 27499.5.14, площ 1430 кв. м по КККР на с. Енина, местността „Саднята“

№ 4120 от 09.03.2022 г.

 

„АРСЕНАЛ“ АД

 

990 лв.

 

земеделска земя

ПИ с идентификатор 27499.5.17, площ 231 кв. м по КККР на с. Енина, местността „Саднята“

№ 4121 от 09.03.2022 г.

 

„АРСЕНАЛ“ АД

 

3175 лв.

 

земеделска земя

ПИ с идентификатор 27499.5.18, площ 599 кв. м по КККР на с. Енина, местността „Саднята“

№ 4122 от 09.03.2022 г.

 

„АРСЕНАЛ“ АД

 

2450 лв.

 

земеделска земя

ПИ с идентификатор 27499.5.19, площ 462 кв. м по КККР на с. Енина, местността „Саднята“

 

 

 

№ 4123 от 09.03.2022 г.

 

 

 

 

„АРСЕНАЛ“ АД

 

 

 

 

 

870 лв.

 

 

 

 

земеделска земя

 

 

 

ПИ с идентификатор 27499.5.23, площ 203 кв. м по КККР на с. Енина, местността „Саднята“

№ 4124 от 09.03.2022 г.

 

„АРСЕНАЛ“ АД

 

10650 лв.

 

земеделска земя

ПИ с идентификатор 27499.5.72, площ 2009 кв. м по КККР на с. Енина, местността „Саднята“

№ 4125 от 09.03.2022 г.

 

„АРСЕНАЛ“ АД

 

3630 лв.

 

земеделска земя

ПИ с идентификатор 27499.5.21, площ 845 кв. м по КККР на с. Енина, местността „Саднята“

№ 4126 от 09.03.2022 г.

 

„АРСЕНАЛ“ АД

 

2040 лв.

 

земеделска земя

ПИ с идентификатор 27499.5.25, площ 385 кв. м по КККР на с. Енина, местността „Саднята“

№ 4127 от 09.03.2022 г.

 

„АРСЕНАЛ“ АД

 

9690 лв.

 

земеделска земя

ПИ с идентификатор 27499.5.27, площ 1828 кв. м по КККР на с. Енина, местността „Саднята“

№ 4128 от 09.03.2022 г.

 

„АРСЕНАЛ“ АД

 

5030 лв.

 

земеделска земя

ПИ с идентификатор 27499.5.30, площ 949 кв. м по КККР на с. Енина, местността „Саднята“

№ 4129 от 09.03.2022 г.

 

„АРСЕНАЛ“ АД

 

7340 лв.

 

земеделска земя

ПИ с идентификатор 27499.5.52, площ 1385 кв. м по КККР на с. Енина, местността „Саднята“

 

№ 4130 от 09.03.2022 г.

 

„АРСЕНАЛ“ АД

 

4240 лв.

 

земеделска земя

ПИ с идентификатор 27499.5.53, площ 800 кв. м по КККР на с. Енина, местността „Саднята“

№ 4131 от 09.03.2022 г.

 

„АРСЕНАЛ“ АД

 

2070 лв.

 

земеделска земя

ПИ с идентификатор 27499.5.57, площ 483 кв. м по КККР на с. Енина, местността „Саднята“

№ 4133 от 09.03.2022 г.

„АРСЕНАЛ“ АД

1650 лв.

земеделска земя

ПИ с идентификатор 27499.5.59, площ 384 кв. м по КККР на с. Енина, местността „Саднята“

№ 4132 от 09.03.2022 г.

 

„АРСЕНАЛ“ АД

 

3200 лв.

 

земеделска земя

ПИ с идентификатор 27499.5.69, площ 603 кв. м по КККР на с. Енина, местността „Саднята“

№ 4134 от 09.03.2022 г.

 

„АРСЕНАЛ“ АД

 

2140 лв.

 

земеделска земя

ПИ с идентификатор 27499.6.4, площ 499 кв. м по КККР на с. Енина, местността „Саднята“

№ 4135 от 09.03.2022 г.

 

„АРСЕНАЛ“ АД

 

1370 лв.

 

земеделска земя

ПИ с идентификатор 27499.8.1, площ 319 кв. м по КККР на с. Енина, местността „Саднята“

№ 4136 от 09.03.2022 г.

 

„АРСЕНАЛ“ АД

 

3840 лв.

 

земеделска земя

ПИ с идентификатор 27499.99.8, площ 1065 кв. м по КККР на с. Енина, местността „Саднята“

№ 4137 от 15.03.2022 г.

 

„АРСЕНАЛ“ АД

 

25770 лв.

 

земеделска земя

ПИ с идентификатор 27499.98.394, площ 4858 кв. м по КККР на с. Енина

№ 3595 от 07.11.2018 г.

 

„АРСЕНАЛ“ АД

 

1720 лв.

 

земеделска земя

ПИ с идентификатор 27499.11.5, площ 400 кв. м по КККР на с. Енина

 

2. Да се продадат на „Арсенал“ АД, ЕИК 833067612 със седалище и адрес на управление: гр. Казанлък, бул. „Розова долина“ №100, следните имоти частна общинска собственост:

 

1.1 Поземлен имот с идентификатор 27499.4.1 (две седем четири девет девет точка четири точка едно) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на село Енина, община Казанлък, област Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-97/30.12.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес: село Енина, местност „Саднята“, с площ 835 (осемстотин тридесет и пет) кв. м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: 6 (шеста), при граници: ПИ с идентификатори 27499.4.2, 27499.11.63, 27499.2.5, 27499.99.65. Предишен идентификатор: няма, Номер по предходен план: 004001. Начин на възстановяване: съществуващи стари реални граници. За имота е съставен Акт №4112/09.03.2022 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №1526/21.03.2022 г., Акт №112, т. 5, н.д. 985, за сумата от 4430 (четири хиляди четиристотин и тридесет) лв. без ДДС.

 

1.2 Поземлен имот с идентификатор 27499.4.3 (две седем четири девет девет точка четири точка три) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на село Енина, община Казанлък, област Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-97/30.12.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес: село Енина, местност „Саднята“, с площ 505 (петстотин и пет) кв. м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: 6 (шеста), при граници: ПИ с идентификатори 27499.5.602, 27499.4.4, 27499.5.376, 27499.4.2, 27499.11.63, 27499.99.65. Предишен идентификатор: няма, Номер по предходен план: 004003. Начин на възстановяване: съществуващи стари реални граници. За имота е съставен Акт №4113/09.03.2022 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №1527/21.03.2022 г., Акт №113, т. 5, н.д. 986, за сумата от 2170 (две хиляди сто и седемдесет) лв. без ДДС.

 

1.3 Поземлен имот с идентификатор 27499.5.1 (две седем четири девет девет точка пет точка едно) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на село Енина, община Казанлък, област Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-97/30.12.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес: село Енина, местност „Саднята“, с площ 1280 (хиляда двеста и осемдесет) кв. м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: 6 (шеста), при граници: ПИ с идентификатори 27499.5.603, 27499.5.72, 27499.5.74, 27499.5.2, 27499.5.481.

Предишен идентификатор: няма, Номер по предходен план: няма. Начин на възстановяване: съществуващи стари реални граници. За имота е съставен Акт №4114/09.03.2022 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №1528/21.03.2022 г., Акт №114, т. 5, н.д. 987, за сумата от 6780 (шест хиляди седемстотин и осемдесет) лв. без ДДС.

 

1.4 Поземлен имот с идентификатор 27499.5.3 (две седем четири девет девет точка пет точка три) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на село Енина, община Казанлък, област Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-97/30.12.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес: село Енина, местност „Саднята“, с площ 200 (двеста) кв. м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: 6 (шеста), при граници: ПИ с идентификатори 27499.5.61, 27499.5.9, 27499.5.4, 27499.5.481. Предишен идентификатор: няма, Номер по предходен план: 005003. Начин на възстановяване: съществуващи стари реални граници. За имота е съставен Акт №4115/09.03.2022 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №1529/21.03.2022 г., Акт №115, т. 5, н.д. 988, за сумата от 860 (осемстотин и шестдесет) лв. без ДДС.

 

1.5 Поземлен имот с идентификатор 27499.5.9 (две седем четири девет девет точка пет точка девет) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на село Енина, община Казанлък, област Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-97/30.12.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес: село Енина, местност „Саднята“, с площ 398 (триста деветдесет и осем) кв. м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: 6 (шеста), при граници: ПИ с идентификатори 27499.5.61, 27499.5.13, 27499.5.10, 27499.5.4, 27499.5.3. Предишен идентификатор: няма, Номер по предходен план: 005009. Начин на възстановяване: съществуващи стари реални граници. Имотът няма достъп до път. За имота е съставен Акт №4116/09.03.2022 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №1734/29.03.2022 г., Акт №25, т. 6, н.д. 1107, за сумата от 1710 (хиляда седемстотин и десет) лв. без ДДС.

 

1.6 Поземлен имот с идентификатор 27499.5.11 (две седем четири девет девет точка пет точка едно едно) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на село Енина, община Казанлък, област Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-97/30.12.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес: село Енина, местност „Саднята“, с площ 697 (шестстотин деветдесет и седем) кв. м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: 6 (шеста), при граници: ПИ с идентификатори 27499.5.10, 27499.5.12, 27499.5.80, 27499.5.73. Предишен идентификатор: няма, Номер по предходен план: 005011. Начин на възстановяване: съществуващи стари реални граници. За имота е съставен Акт №4117/09.03.2022 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №1735/29.03.2022 г., Акт №26, т. 6, н.д. 1108, за сумата от 3690 (три хиляди шестстотин и деветдесет) лв. без ДДС.

 

1.7 Поземлен имот с идентификатор 27499.5.12 (две седем четири девет девет точка пет точка едно две) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на село Енина, община Казанлък, област Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-97/30.12.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес: село Енина, местност „Саднята“, с площ 1421 (хиляда четиристотин двадесет и един) кв. м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: 6 (шеста), при граници: ПИ с идентификатори 27499.5.13, 27499.5.80, 27499.5.14, 27499.5.11, 27499.5.10. Предишен идентификатор: няма, Номер по предходен план: 005012.

Начин на възстановяване: съществуващи стари реални граници. За имота е съставен Акт №4118/09.03.2022 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №1736/29.03.2022 г., Акт №27, т. 6, н.д. 1109, за сумата от 7530 (седем хиляди петстотин и тридесет) лв. без ДДС.

 

1.8 Поземлен имот с идентификатор 27499.5.14 (две седем четири девет девет точка пет точка едно четири) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на село Енина, община Казанлък, област Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-97/30.12.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес: село Енина, местност „Саднята“, с площ 1430 (хиляда четиристотин и тридесет) кв. м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: 6 (шеста), при граници: ПИ с идентификатори 27499.5.16, 27499.5.17, 27499.5.18, 27499.5.80, 27499.5.19, 27499.5.12, 274999.5.15, 2749.5.13. Предишен идентификатор: няма, Номер по предходен план: 005014. Начин на възстановяване: съществуващи стари реални граници. В имота попада Поземлен имот с идентификатор 27499.5.15 с площ от 87 кв. м., Начин на трайно ползване: Природна забележителност (могила) по КККР на село Енина. За имота е съставен Акт №4119/09.03.2022 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №1736/29.03.2022 г., Акт №28, т. 6, н.д. 1110, за сумата от 7580 (седем хиляди петстотин и осемдесет) лв. без ДДС.

 

1.9 Поземлен имот с идентификатор 27499.5.17 (две седем четири девет девет точка пет точка едно седем) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на село Енина, община Казанлък, област Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-97/30.12.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес: село Енина, местност „Саднята“, с площ 231 (двеста тридесет и един) кв. м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: 6 (шеста), при граници: ПИ с идентификатори 27499.5.22, 27499.5.18, 27499.5.14, 27499.5.13, 27499.5.16. Предишен идентификатор: няма, Номер по предходен план: 005017. Начин на възстановяване: съществуващи стари реални граници. Имотът няма достъп до път. За имота е съставен Акт №4120/09.03.2022 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №1738/29.03.2022 г., Акт №29 т. 6, н.д. 1111, за сумата от 990 (деветстотин и деветдесет) лв. без ДДС.

 

1.10 Поземлен имот с идентификатор 27499.5.18 (две седем четири девет девет точка пет точка едно осем) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на село Енина, община Казанлък, област Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-97/30.12.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес: село Енина, местност „Саднята“, с площ 599 (петстотин деветдесет и девет) кв. м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: 6 (шеста), при граници: ПИ с идентификатори 27499.5.22, 27499.5.23, 27499.5.24, 27499.5.19, 27499.5.14, 27499.5.17. Предишен идентификатор: няма, Номер по предходен план: 005018. Начин на възстановяване: съществуващи стари реални граници. Имотът няма достъп до път. За имота е съставен Акт №4121/09.03.2022 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №1764/30.03.2022 г., Акт №48, т. 6, н.д. 1135, за сумата от 3175 (три хиляди сто и седемдесет и пет) лв. без ДДС.

 

1.11 Поземлен имот с идентификатор 27499.5.19 (две седем четири девет девет точка пет точка едно девет) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на село Енина, община Казанлък, област Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-97/30.12.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес: село Енина, местност „Саднята“, с площ 462 (четиристотин шестдесет и два) кв. м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: 6 (шеста), при граници: ПИ с идентификатори 27499.5.24, 27499.5.80, 27499.5.25, 27499.5.14 27499.5.18. Предишен идентификатор: няма, Номер по предходен план: 005019. Начин на възстановяване: съществуващи стари реални граници. За имота е съставен Акт №4122/09.03.2022 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №1765/30.03.2022 г., Aкт №49, т. 6, н.д. 1136, за сумата от 2450 (две хиляди четиристотин и петдесет) лв. без ДДС.

 

1.12 Поземлен имот с идентификатор 27499.5.23 (две седем четири девет девет точка пет точка две три) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на село Енина, община Казанлък, област Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-97/30.12.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес: село Енина, с площ 203 (двеста и три) кв. м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: 6 (шеста), при граници: ПИ с идентификатори 27499.5.22, 27499.5.27, 27499.5.24, 27499.5.18. Предишен идентификатор: няма, Номер по предходен план: 005023. Начин на възстановяване: съществуващи стари реални граници. За имота е съставен Акт №4123/09.03.2022 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №1766/30.03.2022 г., Aкт №50, т. 6, н.д. 1137, за сумата от 870 (осемстотин и седемдесет) лв. без ДДС.

 

1.13 Поземлен имот с идентификатор 27499.5.72 (две седем четири девет девет точка пет точка седем две) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на село Енина, община Казанлък, област Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-97/30.12.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес: село Енина, с площ 2009 (две хиляди и девет) кв. м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: 6 (шеста), при граници: ПИ с идентификатори 27499.5.603, 27499.5.71, 27499.5.61, 27499.5.2, 27499.5.1. Предишен идентификатор: няма, Номер по предходен план: 005072. Начин на възстановяване: съществуващи стари реални граници. За имота е съставен Акт №4124/09.03.2022 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №1767/30.03.2022 г., Aкт №51, т. 6, н.д. 1138, за сумата от 10650 (десет хиляди шестстотин и петдесет) лв. без ДДС.

 

1.14 Поземлен имот с идентификатор 27499.5.21 (две седем четири девет девет точка пет точка две едно) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на село Енина, община Казанлък, област Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-97/30.12.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес: село Енина, местност „Саднята“, с площ 845 (осемстотин четиридесет и пет) кв. м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: 6 (шеста), при граници: ПИ с идентификатори 27499.5.65, 27499.5.22, 27499.5.20, 27499.5.67. Предишен идентификатор: няма, Номер по предходен план: 005021. Начин на възстановяване: съществуващи стари реални граници. Имотът няма достъп до път. За имота е съставен Акт №4125/09.03.2022 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №1352/14.03.2022 г., Aкт №7, т. 5, н.д. 869, за сумата от 3630 (три хиляди шестстотин и тридесет) лв. без ДДС.

 

1.15 Поземлен имот с идентификатор 27499.5.25 (две седем четири девет девет точка пет точка две пет) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на село Енина, община Казанлък, област Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-97/30.12.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес: село Енина, местност „Саднята“, с площ 385 (триста осемдесет и пет) кв. м, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: 6 (шеста), при граници:

ПИ с идентификатори 27499.5.27, 27499.5.80(път), 27499.5.19, 27499.5.24. Предишен идентификатор: няма, Номер по предходен план: 005025.Начин на възстановяване: съществуващи стари реални граници.

За имота е съставен Акт №4126/09.03.2022 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №1353/14.03.2022 г., Aкт №8, т. 5, н.д. 870, за сумата от 2040 (две хиляди и четиридесет) лв. без ДДС.

 

1.16 Поземлен имот с идентификатор 27499.5.27 (две седем четири девет девет точка пет точка две седем) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на село Енина, община Казанлък, област Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-97/30.12.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес: село Енина, местност „Саднята“, с площ 1828 (хиляда осемстотин двадесет и осем) кв. м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: 6 (шеста), при граници: ПИ с идентификатори 27499.5.29, 27499.5.80(път), 27499.5.28, 27499.5.26, 27499.5.25, 27499.5.24, 27499.5.23, 27499.5.22. Предишен идентификатор: няма, Номер по предходен план: 005027. Начин на възстановяване: съществуващи стари реални граници. За имота е съставен Акт №4127/09.03.2022 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №1448/17.03.2022 г., Aкт №57, т. 5, н.д. 925, за сумата от 9690 (девет хиляди шестстотин и деветдесет) лв. без ДДС.

 

1.17 Поземлен имот с идентификатор 27499.5.30 (две седем четири девет девет точка пет точка три нула) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на село Енина, община Казанлък, област Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-97/30.12.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес: село Енина, местност „Саднята“, с площ 949 (деветстотин четиридесет и девет) кв. м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: 6(шеста), при граници: ПИ с идентификатори 27499.5.32, 27499.5.28, 27499.5.80(път), 27499.5.29, 27499.5.31. Предишен идентификатор: няма, Номер по предходен план: 005030. Начин на възстановяване: съществуващи стари реални граници. За имота е съставен Акт №4128/09.03.2022 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №1353/14.03.2022 г., Aкт №9, т. 5, н.д. 871, за сумата от 5030 (пет хиляди и тридесет) лв. без ДДС.

 

1.18 Поземлен имот с идентификатор 27499.5.52 (две седем четири девет девет точка пет точка пет две) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на село Енина, община Казанлък, област Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-97/30.12.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес: село Енина, местност „Саднята“, с площ 1385 (хиляда триста осемдесет и пет) кв. м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: 6 (шеста), при граници: ПИ с идентификатори 27499.5.49, 27499.5.48, 27499.5.47, 27499.5.33, 27499.5.57, 27499.5.55, 27499.5.61, 27499.5.53. Предишен идентификатор: няма, Номер по предходен план: 005052. Начин на възстановяване: съществуващи стари реални граници. Имотът няма достъп до път. За имота е съставен Акт №4129/09.03.2022 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №1449/17.03.2022 г., Aкт №58, т. 5, н.д. 926, за сумата от 7340 (седем хиляди триста и четиридесет) лв. без ДДС.

 

1.19 Поземлен имот с идентификатор 27499.5.53 (две седем четири девет девет точка пет точка пет три) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на село Енина, община Казанлък, област Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-97/30.12.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес: село Енина, местност „Саднята“, с площ 800 (осемстотин) кв. м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: 6 (шеста), при граници: ПИ с идентификатори 27499.5.50, 27499.5.49, 27499.5.52, 27499.5.61, 27499.5.62, 27499.5.54. Предишен идентификатор: няма, Номер по предходен план: 005053. Начин на възстановяване: съществуващи стари реални граници. Имотът няма достъп до път.

За имота е съставен Акт №4130/09.03.2022 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №1450/17.03.2022 г., Акт №59, т. 5, н.д. 927, за сумата от 4240 (четири хиляди двеста и четиридесет) лв. без ДДС.

 

1.20 Поземлен имот с идентификатор 27499.5.57 (две седем четири девет девет точка пет точка пет седем) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на село Енина, община Казанлък, област Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-97/30.12.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес: село Енина, местност „Саднята“, с площ 483 (четиристотин осемдесет и три) кв. м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: 6 (шеста), при граници: ПИ с идентификатори 27499.5.52, 27499.5.33, 27499.5.31, 27499.5.58, 27499.5.65, 27499.5.56, 27499.5.55. Предишен идентификатор: няма, Номер по предходен план: 005057. Начин на възстановяване: съществуващи стари реални граници. Имотът няма достъп до път. За имота е съставен Акт №4131/09.03.2022 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №1451/17.03.2022 г., Aкт №60, т. 5, н.д. 928, за сумата от 2070 (две хиляди и седемдесет) лв. без ДДС.

 

1.21 Поземлен имот с идентификатор 27499.5.59 (две седем четири девет девет точка пет точка пет девет) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на село Енина, община Казанлък, област Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-97/30.12.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес: село Енина, местност „Саднята“, с площ 384 (триста осемдесет и четири) кв. м, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: 6 (шеста), при граници: ПИ с идентификатори 27499.5.56, 27499.5.58, 27499.5.65, 27499.5.60. Предишен идентификатор: няма, Номер по предходен план: 005059. Начин на възстановяване: съществуващи стари реални граници. Имотът няма достъп до път. За имота е съставен Акт №4133/09.03.2022 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №1452/17.03.2022 г., Акт №61, т. 5, н.д. 929, за сумата от 1650 (хиляда шестстотин и петдесет) лв. без ДДС.

 

1.22 Поземлен имот с идентификатор 27499.5.69 (две седем четири девет девет точка пет точка шест девет) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на село Енина, община Казанлък, област Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-97/30.12.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес: село Енина, местност „Саднята“, с площ 603 (шестстотин и три) кв. м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: 6 (шеста), при граници: ПИ с идентификатори 27499.5.603, 27499.5.68, 27499.5.61. Предишен идентификатор: няма, Номер по предходен план: 005069. Начин на възстановяване: съществуващи стари реални граници. Имотът няма достъп до път. За имота е съставен Акт №4132/09.03.2022 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №1356/14.03.2022 г., Акт №10, т. 5, н.д. 873, за сумата от 3200 (три хиляди и двеста) лв. без ДДС.

 

1.23 Поземлен имот с идентификатор 27499.6.4 (две седем четири девет девет точка шест точка четири) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на село Енина, община Казанлък, област Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-97/30.12.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес: село Енина, местност „Саднята“,

с площ 499 (четиристотин деветдесет и девет) кв. м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: 6 (шеста), при граници: ПИ с идентификатори 27499.8.575, 27499.6.5, 27499.6.3, 27499.6.7. Предишен идентификатор: няма, Номер по предходен план: 006004. Начин на възстановяване: съществуващи стари реални граници. Имотът няма достъп до път.

За имота е съставен Акт №4134/09.03.2022 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №1522/21.03.2022 г., Акт №108 т. 5, н.д. 981, за сумата от 2140 (две хиляди сто и четиридесет) лв. без ДДС.

 

1.24 Поземлен имот с идентификатор 27499.8.1 (две седем четири девет девет точка осем точка едно) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на село Енина, община Казанлък, област Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-97/30.12.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес: село Енина, местност „Саднята“, с площ 319 (триста и деветнадесет) кв. м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: 6 (шеста), при граници: ПИ с идентификатори 27499.8.575. Предишен идентификатор: няма, Номер по предходен план: 008001.Начин на възстановяване: съществуващи стари реални граници. Имотът няма достъп до път. За имота е съставен Акт №4135/09.03.2022 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №1523/21.03.2022 г., Акт №109, т. 5, н.д. 982, за сумата от 1370 (хиляда триста и седемдесет) лв. без ДДС.

 

1.25 Поземлен имот с идентификатор 27499.99.8 (две седем четири девет девет точка девет девет точка осем) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на село Енина, община Казанлък, област Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-97/30.12.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес: село Енина, местност „Саднята“, с площ 1065 (хиляда шестдесет и пет) кв. м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Овощна градина, категория на земята при неполивни условия: 6 (шеста), при граници: ПИ с идентификатори 27499.98.84 (път), 27499.99.9, 27499.99.41, 27499.99.40, 27499.99.39, 27499.99.7. Предишен идентификатор: няма, Номер по предходен план: 099008. Начин на възстановяване: съществуващи стари реални граници. За имота е съставен Акт №4136/09.03.2022 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №1523/21.03.2022 г., Акт №110, т. 5, н.д. 983, за сумата от 3840 (три хиляди осемстотин и четиридесет) лв. без ДДС.

 

1.26 Поземлен имот с идентификатор 27499.98.394 (две седем четири девет девет точка девет осем точка три девет четири) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на село Енина, община Казанлък, област Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-97/30.12.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес: село Енина, с площ 4858 (четири хиляди осемстотин петдесет и осем) кв. м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя, категория на земята при неполивни условия: 6 (шеста), при граници: ПИ с идентификатори 27499.98.383, 27499.98.54, 27499.2.10, 27499.327.1, 27499.96.60. Предишен идентификатор: няма, Номер по предходен план: 000394. Начин на възстановяване: съществуващи стари реални граници. За имота е съставен Акт №4137/15.03.2022 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №1525/21.03.2022 г., Акт №111, т. 5, н.д. 984, за сумата от 25770 (двадесет и пет хиляди седемстотин и седемдесет) лв. без ДДС.

 

1.27 Поземлен имот с идентификатор 27499.11.5 (две седем четири девет девет точка едно едно точка пет) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Енина, одобрени със заповед № РД-18-97/30.12.2009 г. на ИД на АГКК, адрес: с. Енина, местност: „Саднята“, с площ 400 (четиристотин) кв. м, Трайно предназначение на територията:

Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива; категория на земята при неполивни условия: 6 (шеста), при граници: ПИ с идентификатори 27499.11.3, 27499.11.632, 27499.11.6, 27499.11.7, 27499.11.4. Предишен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 011005. Начин на възстановяване: съществуващи стари реални граници.

За имота е съставен Акт №3595/07.11.2018 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №7184/19.11.2018 г., Акт 78, т. 25, н. дело 5243, за сумата от 1720 (хиляда седемстотин и двадесет) лв. без ДДС.

 

3. Упълномощава кмета на Община Казанлък да сключи договор за продажба на имотите по т.1 със заявителя, като всички данъци, такси и режийни разноски по издаване и вписване на договора са за негова сметка.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Николай Ибушев, изпълнителен директор на „Арсенал“ АД, адрес: гр. Казанлък, бул. „Розова долина“ №100.

 

Участвали в поименно гласуване 30 общински съветници, от които „За” 29.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 05/07/2022 г.