РЕШЕНИЕ
№732
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 30.06.2022 г., Протокол №41


Относно: ОС_1740/14.06.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно прекратяване на съсобственост, чрез продажба на общинската част 1/2 идеалнa част от земята в УПИ V-382, с обща площ 760 кв. м, с. Долно Изворово, общ. Казанлък, за сумата от 5700 лв. без ДДС.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В Общинска администрация е подадено Заявление с вх. №94-М-351-1/2022 година от Митьо Митев, в качеството му на наследник на Нено Митев, за закупуване на общинската част от Урегулиран поземлен имот V-382 кв.35 по ПУП на село Долно Изворово, одобрен със Заповед №22/1987 г.

Заявителят е собственик на 1/2 идеални части от имота и от построените върху него сгради, съгласно Договор за покупко-продажба на застроена общинска земя с реализирано право на строеж от 11.02.1998 г., СВ-Казанлък том 145, стр. 66/18.02.1998 г. и удостоверение за наследници на Нено Митев. Мария Митева и Донка Севданска, в качеството им на съсобственици в имота и построените сгради са подали заявление, с което отказват да закупят общинската част от земята.

Община Казанлък притежава 1/2 идеална част от земя с обща площ 760 кв.м, представляваща УПИ V-382 в кв.35 по действащ ПУП на село Долно Изворово. Съставен е Акт за частна общинска собственост (АЧОС) №1507 от 05.10.2012 година, вписан в Служба по вписваните в град Казанлък с вх. №6244/09.10.2012 г., Aкт 85, т. 20, н. д. 4088, п. 47763.

В Приложение №6 към Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост на община Казанлък за 2022 година, приета с Решение №556/25.11.2021 г. на ОбС-Казанлък, е предвидено прекратяване на съсобственост по заявления на граждани. На основание чл.36, ал.1, т.2 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и по реда на чл.48, ал.1 и ал.2 от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество е необходимо Общински съвет-Казанлък да приеме решение за продажба на общинската част от имота и да определи  пазарната цена.   

Изготвени са данъчна и пазарна оценки. Данъчната оценка на общинската част от имота е 1003.20 лева, съгласно Удостоверение №7404063310/14.04.2022 на дирекция МП, а изготвената от оценител пазарна оценка е на стойност  5700,00 лева, без ДДС. „

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местно самоуправление и местна администрация (ЗМСМА), чл.8, ал.1, ал.9, чл.36, ал.1, т.2, във вр. с чл.35, ал.4, т.2, чл.41, ал.2 от ЗОС и чл.48,  ал.2  от Наредба № 15 на ОбС-Казанлък,

Р Е Ш И:

1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост на община Казанлък за 2022 година, приета с Решение №556/ 25.11.2021 г. на ОбС-Казанлък, като към Приложение №6 се включва:

АОС

Име, фамилия/ фирма

Приход(лв)

Предназначение

Описание на имота

№1507 от 05.10.2012 г.

Митьо Митев

5700.00

За жилищно строителство

1/2 ид. ч. от УПИ V с обща площ 760 кв. м в кв. 35 село Долно Изворово

2. Да се прекрати съсобствеността върху Урегулиран поземлен имот (УПИ) V-382 (пети-за три осем две) с обща площ 760 (седемстотин и шестдесет) кв.м в кв. 35 (тридесет и пети) по ПУП на село Долно Изворово, община Казанлък, област Стара Загора, одобрен със Заповед №22/02.04.1987 г., при граници: улица, УПИ VI, регул. граница, УПИ IV-336, чрез продажба на общинската част - 1/2 (една втора) идеална част от земята, без построените върху нея сгради, на съсобственик в имота – Митьо Митев, ЕГН'''''''''' от град Казанлък, за сумата от 5700,00 (пет хиляди и седемстотин) лева, без ДДС.

3. Упълномощава Кмета на Общината да издаде заповед и сключи договор за продажбата, като всички данъци, такси и режийни разноски по издаване и вписване на договора са за сметка на заявителя – Митьо Митев. Договорът да се сключи в срока на валидност на пазарната оценка.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Митьо Митев, град Казанлък.

Участвали в поименно гласуване 29 общински съветници, от които „За” 28.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 05/07/2022 г.