РЕШЕНИЕ
№733
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 30.06.2022 г., Протокол №41

Относно: ОС_1733/13.06.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на общината (24/1124 идеални части) в УПИ X-331, кв. 708 по ПУП на кв. "Казанлъшки минерални бани", гр. Казанлък, за сумата от 720 лв. без ДДС.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В Общинска администрация е подадено Заявление с вх. №94-Я-20-1/2022 година от Янка Георгиева и Еждаа Ахмед за закупуване на общинската част от Урегулиран поземлен имот Х-331 в кв. 708 по ПУП на квартал „Казанлъшки минерални бани“ град Казанлък, одобрен с Решение №410, взето на заседание на 27.04.2021 г. на Общински съвет Казанлък, Протокол №22, представляващ Поземлен имот с идентификатор 35167.507.331 по Кадастрална карта и кадастрални регистри на град Казанлък, община Казанлък, област Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на  ИД на АГКК, последно изменение от 14.01.2022 г., с обща площ 1124 кв.м, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м).

Заявителите са собственици на 1100/1124 ид. части от имота, при равни квоти, съгласно Заповед №2190/30.11.2021 г. на кмет на община Казанлък, вписана в Служба по вписванията град Казанлък с дв. вх. №9064/22.12.2021 г., Акт 179, т. 31, н. д. 6560. За общинската част от имота- 24/1124 идеални части, е съставен Акт за частна общинска собственост (АЧОС) №4106 от 24.02.2022 година, вписан в Служба по вписваните в град Казанлък с дв. вх. рег. №1280/ 10.03.2022 г., Акт 166, т. 4, н. д. 826.

В Приложение №6 към Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост на община Казанлък за 2022 година, приета с Решение №556/ 25.11.2021 г. на ОбС-Казанлък, е предвидено разпореждане с имоти, по заявления на граждани за прекратяване на съсобственост. На основание чл.36, ал.1, т.2 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и по реда на чл.48, ал.1 и ал.2 от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество е необходимо Общински съвет-Казанлък да приеме решение за продажба на общинската част от имота и да определи  пазарната цена.   

Изготвени са данъчна и пазарна оценки. Данъчната оценка на общинската част от имота е 241.40 лева, съгласно удостоверение за ДО №7404061990/24.01.2022 г. на дирекция МП, а изготвената от оценител пазарна оценка е на стойност 720,00 лева, без ДДС.„

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местно самоуправление и местна администрация (ЗМСМА), чл.8, ал.1, ал.9, чл.36, ал.1, т.2, във вр. с чл.35, ал.4, т.2, чл.41, ал.2 от ЗОС и чл.48, ал.2 от Наредба №15 на ОбС-Казанлък,

 

 

Р Е Ш И:

 

1.  Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост на община Казанлък за 2022 година, приета с Решение №556/25.11.2021 г. на ОбС-Казанлък, като към Приложение №6 се включва:

 

АОС

Име, фамилия/ фирма

Приход (лв.)

Предназначение

Описание на имота

№4106 от 24.02.2022 г.

Янка Георгиева и Еждаа Ахмед

720.00

За жилищно строителство

24/1124 ид. ч. от УПИ Х-331 в кв. 708 гр. Казанлък

 

2. Да се прекрати съсобствеността върху Поземлен имот с идентификатор 35167.507.331 (три пет едно шест седем точка пет нула седем точка три три едно) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на град Казанлък, община Казанлък, област Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на  ИД на АГКК, с обща площ 1124 (хиляда сто двадесет и четири) кв.м, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м); при граници: ПИ с идентификатори: 35167.507.330, 35167.507.329, 35167.507.328, 35167.507.326, 35167.507. 325, 35167.507.332, 35167.507.461, предишен идентификатор: 35167.507.127, 35167.507.126, представляващ Урегулиран  поземлен имот Х-331 (десет за три три едно) в кв. 708 (седемстотин и осми) по ПР на квартал „Казанлъшки минерални бани“ град Казанлък, одобрен с Решение №410/27.04.2021 г. на Общински съвет Казанлък, чрез продажба на общинската част - 24/1124 (двадесет и четири към хиляда сто  двадесет и четири) идеални части от земята на съсобствениците – Янка Георгиева, ЕГН''''''''' от село Черганово, община Казанлък, и Еждаа Ахмед, ЕГН'''''''' от град Пазарджик, за сумата от 720,00 (седемстотин и двадесет) лева, без ДДС.

3. Упълномощава Кмета на Общината да издаде заповед и сключи договор за продажбата, като всички данъци, такси и режийни разноски по издаване и вписване на договора са за сметка на заявителите – Янка Георгиева и Еждаа Ахмед. Договорът да се сключи в срока на валидност на пазарната оценка.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Янка Георгиева, село Черганово, община Казанлък, и Еждаа Ахмед, град Пазарджик.

 

Участвали в поименно гласуване 29 общински съветници, от които „За” 28.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 05/07/2022 г.