РЕШЕНИЕ
№735
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 30.06.2022 г., Протокол №41


Относно: ОС_1748/16.06.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 380 лв. без ДДС за прехвърляне собствеността на имот, частна общинска собственост, представляващ незастроена земя с площ 17 кв.м. в УПИ III-25, находяща се в гр. Шипка, общ. Казанлък.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В Общинска администрация e постъпило Заявление с вх. №94-Н-5346-2/06.04.2022 г. от Надя Захариева за доброволно прилагане на действащия ПУП за УПИ III-25 с площ 417 кв. м в кв. 2 на гр. Шипка, одобрен със Заповед №190/1989 г. Заявителят е собственик на дворно място с площ от 400 кв. м, за което е отреден УПИ III-25 с площ 417 кв. м в кв. 2 на гр. Шипка, одобрен със Заповед №190/1989 г. с неприложена улична регулация, съгласно Нотариален Акт №23, Том I, рег. №128, Дело №22/2022 г., вписан в СВ-Казанлък с дв. вх. рег. №640, вх. рег. №641/ 07.02.2022 г., Акт №137, т. 2, Дело №362.

Община Казанлък е собственик на Незастроена  земя с площ 17 кв. м, при граници: север – ул. „Хр. Патрев“; изток - УПИ IV-24; юг - Поземлен имот №25 и запад – УПИ II-26, представляваща реална част, придаваема към Поземлен имот №25 при урегулирането му в поземлен имот с режим на застрояване - Урегулиран поземлен имот III-25 в кв. 2 по действащ ПУП-ПЗ и Кадастрален план на гр. Шипка, общ. Казанлък, одобрен със Заповед №190/1989 г., ПУП-ПР, одобрен със Заповед №2303/18.12.2015 г., целия с площ от 417 кв. м, при граници: север – ул. „Хр. Патрев“; изток - УПИ IV-24; юг – УПИ  XXIV-28 и запад – УПИ II-26. За имота е съставен АЧОС №4161/ 26.05.2012 г., вписан в СВ-Казанлък с дв. вх. №3081, вх. №3082/01.06.2022 г., Акт 105, т. 10, н. Дело №2063.

В Приложение №6 към Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък за 2022 г., приета с Решение №556/25.11.2021 г. на ОбС-Казанлък, е предвидено разпореждане с имоти, по заявления на физически и юридически лица на придаваеми по регулация общински земи.  Преписката за прехвърляне на собствеността на общинския имот се изготвя на основание чл.35, ал.4, т.2 от Закона за общинската собственост (ЗОС) във връзка с §22, ал.1, т.1 б. „б“ по реда и чл.46, ал.9 от Наредба №15 на Общински съвет-Казанлък.

Данъчната оценка на  общинската земя е 80,40 лв., съгласно Удостоверение за ДО №7404063823/19.05.2022 г. на дирекция „Местни приходи”. Изготвената Пазарна оценка  с вх. №94-Н-5346-2'4/ 16.06.2022 г. от  оценител по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС  е  380,00 лв., без ДДС.

Съгласно чл.41, ал.2 от ЗОС, за да бъде извършена разпоредителната сделка е необходимо  Общински съвет-Казанлък да определи пазарната цена на общинския имот.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.8, ал.9, чл.35, ал.4, т.2 и  чл.41, ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл.15, ал.5 и §22, ал.1, т.1, б. „б“ от ЗУТ,

 

 

Р Е Ш И:

1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък за 2022 г., приета с Решение №556/25.11.2021 г. на ОбС-Казанлък, като към Приложение №6 се включва:

АОС

Име, фамилия

(фирма)

Приход (лв.)

Предназначение

Описание на имота

№4161 от 26.05.2022 г.

Надя Захариева

380,00

ЖС

Реална част с площ 17 кв. м от УПИ III-25 с площ 417 кв. м в кв. 2 на гр. Шипка

2. Определя пазарна цена в размер на 380,00 (триста и осемдесет) лева, без ДДС, за прехвърляне собствеността на имот, частна общинска собственост при прилагане на регулационния план – Незастроена  земя с площ 17 (седемнадесет) кв. м, при граници: север – ул. „Хр. Патрев“; изток - УПИ IV-24; юг - Поземлен имот №25 и запад – УПИ II-26, представляваща реална част, придаваема към Поземлен имот №25 (двадесет и пети) при урегулирането му в поземлен имот с режим на застрояване - Урегулиран поземлен имот III-25 (трети за двадесет и пети) в кв. 2 (втори) по действащ Подробен устройствен план-План за застрояване на гр. Шипка, общ. Казанлък, одобрен със Заповед №190/1989 г., Подробен устройствен план-План за регулация, одобрен със Заповед №2303/18.12.2015 г., целия с площ от 417 (четиристотин и седемнадесет) кв. м, при граници: север – ул. „Хр. Патрев“; изток - УПИ IV-24; юг – УПИ  XXIV-28 и запад – УПИ II-26.

3. Упълномощава кмета на Община Казанлък да сключи договор с Надя Захариева, за прехвърляне собствеността на общинския имот по т. 1, в срока на валидност на пазарната оценка, като всички данъци, такси и режийни разноски по издаване и вписване на договора са за сметка на заявителя.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Надя Захариева, адрес: гр. Шипка.

Участвали в поименно гласуване 25 общински съветници, от които „За” 25.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 05/07/2022 г.