РЕШЕНИЕ
№736
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 30.06.2022 г., Протокол №41


Относно: ОС_1747/16.06.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно отдаване под наем на общински имот - част от покривно пространство на сградата на кметство с. Овощник, общ. Казанлък за разполагане на електронно съобщителни съоръжения, за срок от 10 години.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В общинска администрация е постъпило Заявление с вх. №68-6025-1/15.06.2022 г. от „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД за сключване на договор за наем на част от покривно пространство на сградата на  кметството в с. Овощник за поставяне на антенни устройства. В Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Казанлък, приета с Решение №556/25.11.2021 год. на Общински съвет – Казанлък в Приложение №8, с Позиция №43 е включен общински обект – покривно пространство за поставяне на антенни устройства с. Овощник. Има сключен Договор за наем №Д04-126/19.07.2017 г., който изтича през месец юли 2022 г.

По смисъла на Закона за общинската собственост /ЗОС/, същия представлява общински обект публична общинска собственост – част от покривно пространство за разполагане на електронно съобщителни съоръжения на сградата на кметство село Овощник, община Казанлък, ул. „Жельо Манолов“ №27. Общата площ е 30,00 кв.м., в т.ч. 15,00 кв.м. в южната част на билото на покрива на сградата на кметството за антенни устройства, за която е съставен АПОС № 7/27.03.2006 г., при граници и съседи: от всички посоки въздух, отдолу – подпокривно пространство и 15,00 кв.м. от подпокривното пространство за съответните крепежни елементи при граници и съседи: от четири посоки – подпокривно пространство, отгоре – покрив, отдолу – канцеларии на кметството.

Съгласно чл.30, ал.5 и чл.19, ал.1 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура, правата върху елементи от физическа инфраструктура, държавна или общинска собственост, се предоставят за срок до 10 години без провеждането на търг или конкурс.

Предвид гореизложеното, предлагам месечна наемна цена в размер на 400,00 лв. без ДДС, определена на база чл.66, ал.1, Раздел II, т. Б от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински Съвет – Казанлък.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.2 и ал.7 от ЗОС, във връзка с чл.30, ал.5 и чл.19, ал.1 от Закон за електронните съобщителни мрежи и физическата инфраструктура,

 

Р Е Ш И:

І. Да се сключи договор за наем на част от покривно пространство на сградата на кметство село Овощник община Казанлък, ул. „Жельо Манолов“ №27 за разполагане на електронно съобщителни съоръжения, с обща площ от 30,00 кв.м., в т.ч. 15,00 кв.м. в южната част на билото на покрива на сградата на кметството за антенни устройства, за който е съставен АПОС №7/27.03.2006 г. за срок от 10 години.

II. Определя месечен наем в размер на 400,00 лв. без ДДС.

III. Оправомощава Кмета на Община Казанлък да извърши всички необходими действия по т. I и т. II. от настоящото решение.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД.

Участвали в поименно гласуване 28 общински съветници, от които „За” 28.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 05/07/2022 г.