РЕШЕНИЕ
№ 747
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.07.2022 г., Протокол №42


Относно: ОС_1796/15.07.2022 г. - Доклад от Лилия Цонкова – зам.-кмет на Община Казанлък, оправомощена със Заповед №1117/08.07.2022 г. с проект за решение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „I. Причини, които налагат приемането на изменения в Наредба № 26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък

С § 5, 6 и 7 от Преходните и Заключителни разпоредби на Закона за изменение на Закона за корпоративното подоходно облагане, обнародван ДВ бр. 17 от 01 март 2022 г., са въведени редица изменения и допълнения в Закона за предучилищното и училищно образование, Закона за здравето и Закона за местните данъци и такси, които уреждат нормативно отпадането на таксите за детски градини и детски ясли. С изменението на чл. 6, ал. 1, б. „в“ и отмяната на чл. 81 от Закона за местните данъци и такси, както и отмяната в чл. 283, ал. 9, 10 и 11 и чл. 298, ал. 2, 3 и 4 от Закона за предучилищното и училищното образование отпадна задължението на родителите на децата в детските ясли и детските градини да заплащат такси. Считано 01.04.2022 г. издръжката на децата в предучилищното образование в държавните и общинските детски градини и училища се осигурява единствено със средства от държавния бюджет и със средства от общинския бюджет. Горепосочените законови промени налагат привеждането на Наредба № 26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък в съответствието със законовите норми, тъй като тя, като подзаконов нормативен акт, следва да бъде приведена в съответствие с нормативните актове от по-висока степен.  

II. Цели, които се поставят с приемането на изменения в Наредба № 26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък

Целта на предлаганата промяна е привеждане на Наредба №26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък в съответствие от една страна с нормативните актове от по-висока степен, а от друга с държавната политика за цялостно отпадане на таксите и целенасочена подкрепа на децата и семействата.

III. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба

Финансовите средства, необходими за прилагането на предлаганите изменения в Наредба № 26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Казанлък са регламентирани в РМС № 50 от 03.02.2022 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2022 г. и ще постъпват от държавния бюджет. В Приложение 1, към т. 1 на РМС №50 от 03.02.2022 г. за делегираните от държавата дейности, финансирани със средства от държавния бюджет при организирането и предоставянето на публични услуги за функция „Образование“ и функция „Здравеопазване“ и Приложение 4, към т. 4 на решението са предвидени по 650 лв. на дете за бюджетна година, съгласно норматив за издръжка на дете в общинска детска градина или общинско училище, включващ и компенсиране отпадането на съответните такси по ЗМДТ и по 1125 лв. , съгласно норматив за издръжка на дете в детска ясла, включващ и компенсиране отпадането на съответните такси по ЗМДТ.

 

IV. Очаквани резултати

Подпомагането на родителите и целенасочена подкрепа на децата и семействата, в Община Казанлък, чрез което ще се засили преодоляването на пречките, които оказват негативно влияние върху включването на децата в предучилищното образование. В резултат на промените подзаконовият нормативен акт ще съответства на нормативните актове от по-висока степен.

 

V. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз

Предлаганият проект на Наредба за изменение на Наредба № 26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Казанлък, е с правно основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА). Разработен е в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с тези на европейското законодателство.  Това предопределя съответствието на предлагания проект с правото на Европейския съюз и с разпоредбите и целите на националното и местно законодателство. Изработеният проект на нормативен акт е публикуван на електронната страница на община Казанлък /www.kazanlak.bg/ на 15.06.2022 г. в рубриката „Административни актове >  Проекти на нормативни актове“, с което е спазено изискването на чл. 26, ал. 2 и ал. 4 от ЗНА за осигуряване на възможност от всички заинтересовани лица да депозират предложения и становища по него. На основание чл. 26, ал. 2  от ЗНА са обявени обществени консултации с граждани, проведени на 11.07.2022 г. от 11,00 часа в Ритуална зала в сградата на Общинска администрация, гр. Казанлък, бул. "Розова долина" № 6. До момента на внасянето на доклада няма постъпили предложения.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1, т. 3 от Закона за местните данъци и такси,  чл. 11, ал. 3 от ЗНА и чл. 64 от ПОДОбС Казанлък,

 

Р Е Ш И:

 

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък, както следва:

§ 1. В чл. 2, ал. 1, в изречението „за ползване на детски ясли, детски градини, домове за социални грижи, лагери и други общински социални услуги“ изразът „детски ясли“ се заличава.

 

§ 2. В Раздел III от ГЛАВА ВТОРА се правят следните изменения:

 

1. В заглавието на Раздел III изразът „детски ясли“ се заличава.

2. Чл. 22 придобива следния вид: „За ползване услугите на Детска млечна кухня родителите или настойниците заплащат стойността на 1 купон за храноден на дете от 10-месечна възраст до 3-годишна възраст в размер на 0,50 лв.“

§ 3. В § 2 на ДОПЪЛНИТЕЛНТЕ РАЗПОРЕДБИ, в ал.1, думите „и чл.22“ отпадат.

§ 4. Наредбата влиза в сила от 01.04.2022 година.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

Участвали в поименно гласуване 26 общински съветници, от които „За” 26.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 03/08/2022 г.