РЕШЕНИЕ
№ 751
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.07.2022 г., Протокол №42


Относно: ОС_1798/15.07.2022 г. - Доклад от Лилия Цонкова – зам.-кмет на Община Казанлък, оправомощена със Заповед №1117/08.07.2022 г. с проект за решение относно откриване на процедура по приватизация на общински нежилищен имот, представляващ УПИ II-350, ведно с построената в него сграда, находящ се в кв. 46 на гр. Крън, общ Казанлък.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В Приложение №1 „Очаквани приходи от предстоящи сделки по реда на ЗПСК“ от Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост (ГПУРИОС) на община Казанлък за 2022 г., приета с Решение №556/25.11.2021 г., на Общински съвет-Казанлък бе включен:

Под номер 13: Урегулиран поземлен имот (УПИ) II-350 (втори за триста и петдесет) с площ 2 743 (две хиляди седемстотин четиридесет и три) кв. м, отреден за „ОДО“ в кв. 46 по действащ Подробен устройствен план (ПУП) на гр. Крън, одобрен със Заповед № 380/04.05.2007 г. на Кмета, с адрес: гр. Крън, общ. Казанлък, при граници на имота: север – улица, изток – улица, юг – УПИ V-1410, запад -УПИ I-351, УПИ IV-352, УПИ III-353, ведно с построената в него сграда – тоалетна с площ 22 (двадесет и два) кв. м, етаж: 1 (един), конструкция: паянтова, година на построяване: 1927 (хиляда деветстотин двадесет и седма) г.

За имота има съставен Акт за частна общинска собственост АЧОС №543/28.02.2008 г., вписан в Служба по вписванията под №1513/12.03.2008 г., акт 63, том 2, н. дело 833, п. 15920.

С оглед стартиране на процедурата за продажба на имота по реда на ЗПСК е необходимо откриване на процедура за приватизация на съшия.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 26, ал. 1 и ал. 2, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1, от Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК) и във връзка с чл. 5, ал. 3 от Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или следприватизационния контрол, включително процесуално представителство /НВИДСППСПКВПП/,

Р Е Ш И:

I. Открива процедура за приватизация и определя метод за извършване на приватизация – публичен търг с явно наддаване на общински нежилищен имот - Урегулиран поземлен имот (УПИ) II-350 (втори за триста и петдесет) с площ 2 743 (две хиляди седемстотин четиридесет и три) кв. м, отреден за „ОДО“ в кв. 46 по действащ Подробен устройствен план (ПУП) на гр. Крън, одобрен със Заповед №380/04.05.2007 г. на Кмета, с адрес: гр. Крън, общ. Казанлък, при граници на имота: север – улица, изток – улица, юг – УПИ V-1410, запад -УПИ I-351, УПИ IV-352, УПИ III-353, ведно с построената в него сграда – тоалетна с площ 22 (двадесет и два) кв. м, етаж: 1 (един), конструкция: паянтова, година на построяване: 1927 (хиляда деветстотин двадесет и седма) г.

За имота има съставен Акт за частна общинска собственост АЧОС №543/28.02.2008 г., вписан в Служба по вписванията под №1513/12.03.2008 г., акт 63, том 2, н. дело 833, п. 15920.

 

II. Упълномощава Кмета на община Казанлък да извърши всички действия по провеждане на процедури за възлагане чрез пряко договаряне по реда на НВИДСППСПКВПП, изготвянето на анализ и правно състояние, информационен меморандум и пазарна оценка за имота по т. I.

 

III. Задължава кмета на Община Казанлък след изготвянe на разработките по т. II, да ги предложи за утвърждаване от Общински съвет – Казанлък.

Настоящото решение подлежи на обнародване в ДВ и публикуване в два централни ежедневника, съгласно чл. 3, ал. 8 от ЗПСК. Разноските за публикациите са за сметка на Община Казанлък.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

Участвали в поименно гласуване 28 общински съветници, от които „За” 22.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 03/08/2022 г.