РЕШЕНИЕ
№ 752
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.07.2022 г., Протокол №42

Относно: ОС_1783/11.07.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води за питейно-битово водоснабдяване за имот с идентификатор 83106.43.74 по КККР на с. Шейново, общ. Казанлък.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В Общинска администрация - Казанлък на основание чл.60, ал.2, т.3 от Закона за водите, чл.27, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.1 от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество е получено писмо от Управителя на „ВиК“ ЕООД Стара Загора, вх. №168-41-54 /25.08.2021г., относно „Откриване процедура за издаване разрешително за водовземане от подземни води за питейно-битово водоснабдяване за имот с идентификатор: 83106.43.74 по КККР на с. Шейново, община Казанлък на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД - Стара Загора“: 1. Даване на съгласие от община Казанлък, в качеството си на собственик на съоръженията за водовземане с инв. №03453А000 – Тръбен кладенец „Шейново“, с. Шейново, извън регулация – Съоръжение вод.; инв. №03335А000 – БПС „Шейново“, с. Шейново, извън регулация – Сгради; инв. №00282А000 – Хлораторна будка „Шейново“, с. Шейново, извън регулация – Сгради; инв. №01279А000 – Напорен резервоар 140м3 (Водоем) „Шейново“, с. Шейново, извън регулация – Съоръжение вод.; инв. №08396А000 – Напорен резервоар 250м3 (Водоем) „Шейново“, с. Шейново, извън регулация – Съоръжение вод., находящи се в поземлен имот с идентификатор: 83106.43.74 по КККР на с. Шейново, община Казанлък за ползване от Оператора „ВиК“ ЕООД - Стара Загора.

Даване на писмено съгласие от община Казанлък, в качеството си на собственик на изброените съоръжения за водовземане, за ползване от Оператора „ВиК“ ЕООД - Стара Загора е необходимо за да се представи от заявителя („ВиК“ ЕООД - Стара Загора) пред органа за издаване на разрешително за водовземане от подземни води за питейно-битово водоснабдяване – БДИБР - Пловдив.

Съгласно разпоредбите на чл.60, ал.2, т.3 от Закона за водите (ЗВ) за да бъде издадено разрешение за водовземане от подземни води за питейно-битово водоснабдяване, заявителят следва да представи документ, удостоверяващ съгласието на собственика на съоръженията за водовземане.

Тръбен кладенец „Шейново“, БПС „Шейново“, Хлораторна будка „Шейново“, Напорен резервоар 140м3 (Водоем) „Шейново“, Напорен резервоар 250м3 (Водоем) „Шейново“, с. Шейново се намират в землището на с. Шейново  и попадат в недвижим имот с идентификатор: 83106.43.74 по КККР на с. Шейново, община Казанлък.

В горепосочените имоти са разположени следните активи, предадени от „ВиК“ ЕООД Стара Загора на Община Казанлък с писмо, изх. №ЦУ-1577-9/30.12.2016г., наш вх. №168-41-1/03.01.2017г. и приложено изпратени Списъци на активите за предаване - Под №317, инв. №3453А000 – Тръбен кладенец „Шейново“, с. Шейново, извън регулация – Съоръжение вод.; Под №354, инв. №3335А000 – БПС „Шейново“, с. Шейново, извън регулация – Сгради; Под №349, инв. №282А000 – Хлораторна будка „Шейново“, с. Шейново, извън регулация – Сгради; Под №307, инв. №1279А000 – Напорен резервоар 140м3 (Водоем) „Шейново“, с. Шейново, извън регулация – Съоръжение вод.; Под №321, инв. №8396А000 – Напорен резервоар 250м3 (Водоем) „Шейново“, с. Шейново, извън регулация – Съоръжение вод.   

Документът, удостоверяващ съгласието на собственика на съоръженията за водовземане, в конкретния случай община Казанлък, в качеството си на собственик на съоръженията за водовземане с инв. №03453А000 – Тръбен кладенец „Шейново“, с. Шейново, извън регулация – Съоръжение вод.; инв. №03335А000 – БПС „Шейново“, с. Шейново, извън регулация – Сгради; инв. №00282А000 – Хлораторна будка „Шейново“, с. Шейново, извън регулация – Сгради; инв. №01279А000 – Напорен резервоар 140м3 (Водоем) „Шейново“, с. Шейново, извън регулация – Съоръжение вод.; инв. №08396А000 – Напорен резервоар 250м3 (Водоем) „Шейново“, с. Шейново, извън регулация – Съоръжение вод., находящи се в поземлен имот с идентификатор: 83106.43.74 по КККР на с. Шейново, община Казанлък за ползване от Оператора „ВиК“ ЕООД - Стара Загора е необходимо да бъде издаден с решение на общинския съвет.

Даване на писмено съгласие от община Казанлък, в качеството си на собственик на изброените съоръжения за водовземане, за ползване от Оператора „ВиК“ ЕООД - Стара Загора е необходимо за да се представи от заявителя („ВиК“ ЕООД - Стара Загора) пред органа за издаване на разрешително за водовземане от подземни води за питейно-битово водоснабдяване – БДИБР - Пловдив.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, вр. с чл. 60, ал.2, т.3 от Закона за водите; чл.143, ал.1, т.3, чл.144, ал.2, т.6 от Наредба №1 от 10.10.2007г. за проучване, ползване и опазване на подземните води /ДВ, бр.87 от 30.10.2007г./

 

Р Е Ш И:

 

В качеството си на собственик на съоръжения за водовземане с инв. №03453А000, №03335А000, №00282А000, №01279А000, №08396А000, находящи се в поземлен имот с идентификатор: 83106.43.74 по КККР на с. Шейново, община Казанлък, община Казанлък, дава съгласие за ползването им от „ВиК“ ЕООД - Стара Загора, което да послужи пред Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ – Пловдив за откриване процедура, за издаване разрешително за водовземане от подземни води, за питейно-битово водоснабдяване на с. Шейново, община Казанлък.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и „ВиК“ ЕООД – Стара Загора.

Участвали в гласуването 30 общински съветници, от които „За” 30.

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 03/08/2022 г.