РЕШЕНИЕ
№ 754
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.07.2022 г., Протокол №42

Относно: ОС_1789/12.07.2022 г. - Доклад от Лилия Цонкова – зам.-кмет на Община Казанлък, оправомощена със Заповед №1117/08.07.2022 г. с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 6 910,00 лв. без ДДС за прехвърляне собствеността на имот, частна общинска собственост, представляващ незастроена земя, реална част от Урегулиран поземлен имот (УПИ) XIV-9131 с площ 626 кв.м в кв. 389, гр. Казанлък.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В Общинска администрация е постъпило заявление от Ангел Петров за доброволно прилагане на Подробен устройствен план - План за регулация, одобрен със Заповед №469/2022 г., относно урегулиран поземлен имот (УПИ) XIV-9131 с обща площ 626 кв. м в кв. 389 град Казанлък. Съгласно представения нотариален акт - №41, т. 29, д. 5994, дв. вх. №8051/ 2019 г., заявителят е собственик на Поземлен имот с идентификатор 35167.505.9131 по Кадастрална карта и регистри на град Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/2015 г. на ИД на АГКК, към който при урегулирането му се придава общинска земя, представляваща Поземлен имот с проектен идентификатор 35167.505.9176 с проектна площ 96 кв. м по Скица-проект №15-836571-29.07.2021 г. на СГКК-Стара Загора. За проектния имот е съставен Акт за частна общинска собственост(АЧОС) №4163 от 02.06.2022 година, вписан в Служба по вписванията в град Казанлък с дв. вх. №3209/ 06.06.2022 г., акт 184, т. 10, н. д. 2149.

За да бъде приложен доброволно подробният устройствен план за описания урегулиран поземлен имот е необходимо да бъде сключен договор за продажбата на общинската земя. В Приложение №6 към Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост на община Казанлък за 2022 година, приета с Решение №556/2021 г. на ОбС-Казанлък, е предвидено разпореждане с имоти, по заявления на граждани, на придаваеми по регулация общински земи. Преписката за прехвърляне на собствеността на общинския имот се изготвя на основание чл. 35, ал. 4, т. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС) във връзка с  чл. 15, ал. 5 и §22, ал. 1, т. 1, б.„б“  от Закона за устройство на територията (ЗУТ), по реда и чл. 46, ал. 9 от Наредба №15 на Общински съвет-Казанлък. Данъчната оценка на общинската земя е 900.40 лева, по Удостоверение за ДО №7404063848/23.05.2022 г. на Дирекция „Местни приходи”. Изготвената от оценител на имоти пазарна оценка е на стойност 6910.00 лева.  

Съгласно чл. 41, ал. 2 от ЗОС за да бъде извършена  разпоредителната сделка е необходимо  Общински съвет-Казанлък да определи пазарната цена на общинския имот.“

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 8, ал. 9, чл. 35, ал. 4, т. 2, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, във връзка с  чл. 15, ал. 5 и §22 ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗУТ,

Р Е Ш И:

 

1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост на община Казанлък за 2022 година, приета с Решение №556/25.11.2021 г. на ОбС-Казанлък, като към Приложение №6 се включва:

 

АОС

Име, фамилия/ фирма

Приход

(лв.)

Предназначение

Описание на имота

4163/ 2022г.

Ангел

Петров

6 910.00

Жилищно строителство

Реална част с площ 96 кв. м от УПИ ХIV-9131 в  кв. 389 по ПУП на град Казанлък.

 

2. Определя пазарна цена от 6910.00 (шест хиляди деветстотин и десет) лева, без ДДС, за прехвърляне собствеността на имот, частна общинска собственост, при доброволно прилагане на подробен устройствен план: Незастроена земя, реална част от Урегулиран поземлен имот (УПИ) XIV-9131 (четиринадесет за девет едно три едно) с обща площ 626 кв. м в кв. 389 (триста осемдесет и девет) град Казанлък по ПУП-ПР, одобрен със Заповед №469/31.03.2022 г., при граници: УПИ  XIII-9132, улица и УПИ  XV-59, представляваща Поземлен имот с проектен идентификатор 35167.505.9176 (три пет едно шест седем точка пет нула пет точка девет едно седем шест) с проектна площ 96 (деветдесет и шест) кв. м, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), при граници: Проектен имот 35167.505.9175(улица) и Поземлени имоти: 35167.505.9132, 35167.505.9131, 35167.505.59, по скица-проект №15-836571-29.07.2021 г. на СГКК-Стара Загора за изменение на КККР за поземлен имот 35167.505.733 по Кадастрална карта и кадастрални регистри на град Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/2015 г. на ИД на АГКК, Адрес: гр. Казанлък, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За второстепенна улица.

 

3. Упълномощава Кмета на община Казанлък да сключи договор с Ангел Петров от село Габарево, община Павел баня, за прехвърляне собствеността на общинския имот по т. 1. Всички данъци, такси и режийни разноски по издаване и вписване на договора са за сметка на заявителя – Ангел  Петров.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Ангел Петров, адрес за кореспонденция: село Габарево.

Участвали в поименно гласуване 28 общински съветници, от които „За” 28.

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 03/08/2022 г.