РЕШЕНИЕ
№ 756
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.07.2022 г., Протокол №42

Относно: ОС_1433/17.01.2022 г. - Доклад от Драгомир Петков – зам.-кмет на община Казанлък, оправомощен със Заповед №55/14.01.2022 г. с проект за решение относно прекратяване на съсобственост в Поземлен имот с идентификатор 35167.502.5133 с площ 430 кв.м по КККР на гр. Казанлък., чрез продажба на общинска част за сумата от 20 156,00 лв. без ДДС.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В Общинска администрация е получено Заявление с вх. №68-1411-5/22.12.2021 г. от „ВРАБЕЦ“ ЕООД за закупуване на общинската част от Поземлен имот с идентификатор 35167.502.5133 по Кадастрална карта и кадастрални регистри на град Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/2015 г. на ИД на АГКК, представляващ УПИ ХII–5133 в кв. 41 по ПУП на град Казанлък, одобрен със Заповед №612/2019 г. Представено е копие от нотариален акт №99, т. 31, д. 6473, рег. №8943/17.12.2021 г., съгласно който дружеството е собственик на 13/16 идеални части от ПИ с идентификатор 35167.502.5133 с обща площ 430 кв. м. За общинската част - 3/16 идеални части от поземления имот, е съставен Акт за частна общинска собственост №3823 от 11.03.2020 г., вписан в Служба по вписванията в град Казанлък с дв. вх. №1335/13.03.2020 г., акт 86, т. 5, н. д. 940.

В Приложение №6 към Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост на община Казанлък за 2022 година, приета с Решение №556/25.11.2021 г. на ОбС-Казанлък, е предвидено разпореждане с имоти, по заявления на граждани за прекратяване на съсобственост. На основание чл. 36, ал. 1, т. 2  и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и по реда на чл. 48, ал. 1 и ал. 2 от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество е необходимо Общински съвет-Казанлък да приеме решение за продажба на общинската част от имота и да определи  пазарната цена.“    

В Заседание № 33, Общински съвет не събра мнозинство по предложения доклад. На 19.07.2022 г. постъпи Заявление с вх. № ОС-1812 от Георги Георгиев за преразглеждане на материала. С Писмо с изх. №ОС_680/22.07.2022 г., председателя на ОбС изисква от кмета на общината да бъдат предоставени актуални данъчна и пазарна оценка, които са приложени с Писмо с вх. № ОС-1826/26.07.2022 г. Данъчната оценка на общинската част от имота е 1713.20 лева, съгласно Удостоверение №7404064965 от 22.07.2022 г. на Дирекция „Местни приходи“,  а изготвената от оценител пазарна оценка е на стойност 20 156 лева, без ДДС.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал.1, т.8 от Закона за местно самоуправление и местна администрация (ЗМСМА), чл.8, ал.9, чл.36, ал.1, т.2, във вр. с чл.35, ал.4, т.2 чл.41, ал.1, предл. 2-ро и ал.2 от ЗОС и чл.48,  ал.2  от Наредба № 15 на ОбС-Казанлък,

 

Р Е Ш И:

1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост на община Казанлък за 2022 година, приета с Решение №556/25.11.2021 г. на ОбС-Казанлък, като към Приложение №6 се включва:

 

АОС

Име, фамилия/ фирма

Приход

(лв.)

Предназначение

Описание на имота

№3823

11.03.2020 г.

„ВРАБЕЦ“ ЕООД

20156.00

За жилищно строителство

3/16 ид. ч. от ПИ 35167.502.5133 с площ 430 кв. м гр. Казанлък

 

2. Да се прекрати съсобствеността върху Поземлен имот с идентификатор 35167.502.5133 (три пет едно шест седем точка пет нула две точка пет едно три три) с обща площ 430 (четиристотин и тридесет) кв. м по Кадастрална карта и кадастрални регистри на град Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, последно изменение от 04.01.2022 г., Адрес: гр. Казанлък, ул. „Опълченска“ №33; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Комплексно застрояване; при граници: имоти с идентификатори 35167.502.9234 (ул. „Опълченска“), 35167.502.5134, 35167.502. 5091, 335167.502.5092, представляващ Урегулиран поземлен имот (УПИ) ХII-5133 (дванадесет за пет едно три три) в кв. 41 (четиридесет и първи) по ПУП на град Казанлък, одобрен със Заповед №612/24.04.2019 г. на кмета, чрез продажба на общинската част - 3/16 (три шестнадесети) идеални части от земята на съсобственика: „ВРАБЕЦ“ ЕООД ЕИК 123723424, седалище и адрес на управление: гр. Казанлък, ул. „Георги Бенковски“ №64, за сумата от 20 156.00 (двадесет хиляди сто петдесет и шест) лева, без ДДС.

3. Упълномощава Кмета на Общината да издаде заповед и сключи договор за продажбата, като всички данъци, такси и режийни разноски по издаване и вписване на договора са за сметка на заявителя – „ВРАБЕЦ“ ЕООД. Договорът да се сключи в срок, не по-дълъг от шест месеца от датата на настоящото решение.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и „ВРАБЕЦ“ ЕООД ЕИК 123723424, адрес: гр. Казанлък, ул. „Георги Бенковски“ №64.

Участвали в поименно гласуване 23 общински съветници, от които „За” 22.

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 03/08/2022 г.