РЕШЕНИЕ
№759
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.07.2022 г., Протокол №42


Относно: ОС_1803/15.07.2022 - Доклад от Лилия Цонкова - Зам.-Кмет на Община Казанлък, оправомощена със Заповед №1117/08.07.2022 г. с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 13 919 лв. без ДДС за продажба на земя с площ 449 кв.м, представляваща Поземлен имот с идентификатор 35167.505.1798, ул. Илинден №29, гр. Казанлък.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В Общинска администрация е постъпило Заявление с вх. №94-К-1360-1/07.04.2022 г. за закупуване на земя, частна общинска собственост от собственика на законно построена върху нея жилищна сграда при условията на отстъпено право на строеж. Заявителят Костадинка Димитрова е собственик на жилищна сграда, съгласно Договор за отстъпено право на строеж от 18.04.1955 г., построена върху ПИ с идентификатор 35167.505.1798 с площ 449 кв. м по КККР на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК; адрес: гр. Казанлък, ул. „Илинден“ №29. По ПУП-ПР, одобрен със Заповед №343/25.05.2006 г., за имота е отреден УПИ III-1798 в кв.97 на гр. Казанлък, с площ 449 кв. м.

За имота е съставен АЧОС №4177/14.06.2022 г., вписан в СВ-Казанлък с дв. вх. рег. №3584, вх. рег. №3585/20.06.2022 г., Акт 55, т. 12, н. дело 2436.

В Приложение №6 към „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на Община Казанлък за 2022 година“, приета с Решение №556/25.11.2021 г. на ОбС-Казанлък, е предвидено разпореждане с имоти по заявления на физически или юридически лица за придобиване на земя от собствениците на законно построени сгради върху нея. Преписката се изготвя на основание чл.35, ал.3 от ЗОС и по реда и чл.44, ал.3 от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет-Казанлък.

Данъчната оценка на земята е 10 102,50 лв., съгласно Удостоверение №7404064045/02.06.2022 г. на Дирекция „Местни приходи”. Изготвената пазарна оценка  с вх. №68-7439-4#1/14.07.2022 г. от оценител по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС е 13 919,00 лв., без ДДС.  

Съгласно чл.41, ал.2 от ЗОС, за да бъде извършена разпоредителната сделка е необходимо  Общински съвет-Казанлък да определи пазарната цена на общинския имот.“

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) чл.8, ал.1, ал.9 и чл.41, ал.2 във връзка с чл.35, ал.3 от ЗОС и чл.44 от Наредба №15 на ОбС-Казанлък,

 

Р Е Ш И:

 

1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на Община Казанлък за 2022 година“, приета с Решение №556/25.11.2021 г. на ОбС-Казанлък, като към Приложение №6 се включва:

АОС

Име, фамилия (фирма)

Приход (лв.)

Предназначение

Описание на имота

№4177 от 14.06.2022 г.

Костадинка Димитрова

13919,00

Отстъпено право на строеж

ПИ с идентификатор 35167.505.1798 по КККР на гр. Казанлък

2. Определя пазарна цена в размер на 13 919,00 (тринадесет хиляди деветстотин и деветнадесет) лева, без ДДС, за продажба на земя с площ 449 (четиристотин четиридесет и девет) кв. м, представляваща Поземлен имот с идентификатор 35167.505.1798 (три пет едно шест седем точка пет нула пет точка едно седем девет осем) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/ 26.11.2015 г. на ИД на АГКК; адрес: гр. Казанлък, ул. „Илинден“ №29;  граници: Поземлени имоти с идентификатор – 35167.505.160; 35167.505.159; 35167.505.1804; 35167.505.1799; 35167.505.136; 35167.505.1797; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м). По ПУП-ПР, одобрен със Заповед №343/25.05.2006 г. на кмета на община Казанлък, за имота е отреден Урегулиран поземлен имот III-1798 (трети за хиляда седемстотин деветдесет и осми), кв. 97 (деветдесет и седми) на гр. Казанлък, с площ 449 (четиристотин четиридесет и девет) кв.м,  при граници: североизток – ул. „Илинден“, югоизток - УПИ IV-1799, югозапад – УПИ IХ-159,1804 и УПИ Х-160,1804 и северозапад -  УПИ II-1797.

3. Упълномощава кмета на Община Казанлък да сключи договор за продажба на имота по т.2 в срока на валидност на пазарната оценка със заявителя, като всички данъци, такси и режийни разноски по издаване и вписване на договора са за негова сметка.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Костадинка Димитрова, гр. Казанлък.

Участвали в поименно гласуване 24 общински съветници, от които „За” 24.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 03/08/2022 г.