РЕШЕНИЕ
№764
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.07.2022 г., Протокол №42


Относно: ОС_1808/15.07.2022 г. - Доклад от Лилия Цонкова - Зам.-Кмет на Община Казанлък, оправомощена със Заповед №1117/08.07.2022 г. с проект за решение относно прекратяване на съсобственост, чрез продажба на общинската част - 107/707 идеални части от земята на съсобственика в Поземлен имот с идентификатор 53179.243.993, с обща площ 707 кв.м, местност "Старите лозя", с. Овощник, общ. Казанлък, за сумата от 382,00 лв. без ДДС.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В Общинска администрация е постъпило Заявление с вх. №94-Е-291-1/08.04.2022 г. от Емилия Влахова-Мандевска за прекратяване на съсобственост върху ПИ с идентификатор 53179.243.993 по КККР на с. Овощник, общ. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-960/20.12.2017 г. на ИД на АГКК, с площ 707 кв. м. Съгласно ОУП на община Казанлък, одобрен с Решение №579/26.10.2017 г. на ОбС - Казанлък, имотът попада в „Рекреационна зона за вилен отдих-Ов“.

Заявителят е собственик на 600/707 идеални части от земята и построената в имота Сграда с идентификатор 53179.243.993.1, съгласно Нотариален акт, вписан в СВ-Казанлък с дв. вх. рег №9171/23.12.2021 г, Акт №62, т. 32, Дело №6652.

Община Казанлък е собственик на 107/707 идеални части от ПИ с идентификатор 53179.243.993 по КККР на с. Овощник по АЧОС №4178 от 23.06.2022 г., вписан в СВ-Казанлък с дв. вх. №3748/24.06.2022 г., Акт №175, т. 12, н. д. 2564:  

В Приложение №6 към Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост на Община Казанлък за 2022 г., приета с приета с Решение №556/25.11.2021 г. на ОбС-Казанлък, е предвидено разпореждане с имоти, по заявления на граждани за прекратяване на съсобственост. На основание чл.36, ал.1, т.2 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и по реда на чл.48, ал.1 и ал.2 от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество е необходимо Общински съвет-Казанлък да приеме решение за продажба на общинската част от имота и да определи пазарната цена.

Данъчната оценка на 107/707 идеални части от имота е 0,90 лв., съгласно Удостоверение за ДО №7404063579/28.04.2022 г. на Дирекция „Местни Приходи“, а предложената пазарна оценка от независим оценител на недвижими имоти по Договор №Д06-156/08.07.2022 г. за възлагане на пазарна оценка е в размер на 382,00 лв., без ДДС.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.8, ал.1 и ал.9, чл.36, ал.1, т.2, във вр. с чл.35, ал.4, т.2, чл.41, ал.2 от ЗОС и чл.48, ал.2 от Наредба №15 на ОбС-Казанлък,

Р Е Ш И:

 

1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост на Община Казанлък за 2022 г., приета с приета с Решение №556/25.11.2021 г. на ОбС-Казанлък, като към Приложение №6 се включва:

АОС

Име, фамилия/ фирма

Приход (лв.)

Предназначение

Описание на имота

№4178/ 2022 г.

Емилия Влахова-Мандевска

382,00

Земеделска земя

Част 107/707 идеални части от ПИ с идентификатор 53179.243.993, с. Овощник

2. Да се прекрати съсобствеността върху Поземлен имот с идентификатор 53179.243.993 (пет три едно седем девет точка две четири три точка девет девет три) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Овощник, одобрени със Заповед №РД-18-960/20.12.2017 г. на ИД на АГКК, с обща площ 707 (седемстотин и седем) кв.м, адрес: с. Овощник, § 4 от ПЗР на ЗСП3З, м. „Старите лозя“, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя, Категория на земята при неполивни условия: Х (десета), при граници: ПИ с идентификатори 53179.243.281, 53179.243.994, 53179.243.992, 53179.243.995, предишен идентификатор: няма; номер по предходен план: 243993, Имотът е без достъп до път, чрез продажба на общинската част 107/707 (сто и седем към седемстотин и седем) идеални части от земята на съсобственика в имота, за сумата от 382,00 (триста осемдесет и два) лева, без ДДС.

3. Упълномощава кмета на Община Казанлък да издаде заповед и да сключи договора за продажбата в срока на валидност на пазарната оценка, като всички данъци, такси и режийни разноски по издаване и вписване на договора са за сметка на заявителя.  

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Емилия Влахова-Мандевска, с адрес: гр. Казанлък.

Участвали в поименно гласуване 25 общински съветници, от които „За” 25.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 03/08/2022 г.